رابطه ارزشهای فرهنگ ملی، نقش های جنسیتی و تعارضهای شغلی- خانوادگی در نمونهای از کارمندان اداری دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این پژوهش 203 نفر به پرسشنامه پژوهشی پاسخ دادند. با توجه به هدف های پژوهش نخست ارتباطات بین متغیرهای طرح مانند "ارزش های فرهنگی حاکم بر محیط های شغلی و خانوادگی، "تعارضهای شغلی- خانوادگی" و نیز نگرش به نقشهای جنسیتی (سنتی و متجدد) به وسیله محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون و تفاوت بین پاسخ های دو جنس بو سیله آزمون t مستقل بررسی شد. محاسبه یک معادله رگرسیون خطی که متغیر ملاک آن "تعارضهای شغلی- خانوادگی" و متغیرهای پیش بین آن وجود ارزشهای فرهنگی "جمع گرایانه و فردگرایانه" به تفکیک در خانواده و در محیط شغلی از یکسو و نگرش به "نقش های جنسیتی متجدد و سنتی " از سوی دیگر و نیز تعدادی از متغیرهای جمعیت شناختی بود نشان داد: تائید نقش جنسیتی "سنتی" موجب افرایش " تعارض های شغلی و خانوادگی" و تائید نقشهای "متجدد" موجب کاهش آنها می شود.

کلیدواژه‌ها