بررسی و مقایسة انواع حافظة رویدادی و معنایی در سالمندان و جوانان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

در این پژوهش به بررسی و مقایسة حافظة رویدادی و معنایی درجوانان و سالمندان ساکن و غیرساکن خانة سالمندان پرداخته شده است. نمونة مورد مطالعه، 80 نفر از جوانان و سالمندان شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی است. در این پژوهش، از دو نوع آزمون یادآوری آیتم و منبع کلمات پر بسامد و کم بسامد و تصاویر مشهور و غیر مشهور برای حافظة رویدادی و از دو آزمون مقوله های طبقاتی و سیالی واژگان برای حافظة معنایی استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل واریانس وآزمون تعقیبی توکی نشان داد که: به طور کلی، جوانان نسبت به سالمندان حافظة رویدادی و معنایی بهتری دارند. هم در سالمندان و هم در جوانان، یادآوری آیتم بهتر از یادآوری منبع است و هر دو یادآوری منبع و آیتم، درمورد تصاویر بهتر از کلمات است. هم در سالمندان و هم در جوانان یادآوری آیتم و منبع تصاویر مشهور بهتر از تصاویر غیر مشهور است. ولی در مورد کلمات، سالمندان در یادآوری منبع کلمات پر بسامد موفق تر هستند و جوانان در یادآوری کلمات کم بسامد.

کلیدواژه‌ها