طرحواره های ذهنی: توجیه گر بدفهمی های ریاضی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 اصفهان

چکیده

هدف از این مقاله، ارائة بخشی از یافته های پژوهشی در مورد بررسی و ریشه یابی علل وقوع بدفهمی ها و اشتباهات مفهومی دانش آموزان در درس ریاضی است که در آن از ابزار شناختی طرحواره ها برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. لذا، در تبیین مبانی نظری پژوهش، ابتدا چیستی طرحواره ها و نقش آن ها در یادگیری ریاضی مورد بررسی قرار گرفته است و سپس به اختصار، مروری بر بدفهمی های ریاضی میشود. در ادامه، ضمن اشاره به مواردی از یافته های پژوهشی مربوط به نقش طرحواره ها در ایجاد بدفهمی های ریاضی و بیان چگونگی انجام پژوهش، دو مورد دیگر از چگونگی نقش طرحواره ها در ایجاد بدفهمی های ریاضی دانش آموزان که از نتایج این پژوهش اند، معرفی می گردند.

کلیدواژه‌ها