نقش شیوه های فرزندپروری والدین در میزان افسردگی فرزندانشان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه آزاد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر شیوه های فرزندپروری والدین (مستبدانه، قاطعانه، سهل گیرانه، بی اعتنا) بر میزان افسردگی فرزندانشان و همچنین تعیین تفاوت جنسی فرزندان در بروز افسردگی، انجام شد . بدین منظور 350 دانش آموز ( 175 دختر و 175 پسر ) از بین 3500 دانش آموز دختر و پسر مقطع سوم دبیرستان ناحیه یک کرج با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه های «محیط خانوادگی» و «افسردگی بک» را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری تحلیل واریانس دوطرفه، آزمون تعقیبی توکی، t مستقل و t زوج استفاده و در سطح اطمینان 95 نتایج زیر حاصل شد: انواع شیوه های فرزندپروری والدین بر میزان افسردگی دانش آموزان دختر و پسر تأثیر متفاوتی دارد. شیوه های مستبدانه و بی اعتنا بیش از شیوه های قاطعانه و سهل گیرانه موجب افسردگی دختران و پسران می شود و دختران بیش از پسران تحت تأثیر شیوه های فرزندپروری والدینشان دچار افسردگی می شوند.

کلیدواژه‌ها