تأثیر الگوی آموزشی تحلیل، طراحی، تولید، اجرا، و ارزیابی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

هدف پژوهش تعیین تآثیر به کارگیری الگوی طراحی آموزشی ای دی ای بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در دانش آموزان دختر سال دوم راهنمایی بود. روش پژوهش آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر کرج بود که به صورت تصادفی از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب و به صورت جایگزینی تصادفی 29 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه گواه جایگزین شدند. ابتدا پیش آزمون پیشرفت ریاضی در مورد دو گروه آزمایش و گواه انجام شد.بعد محتوای درسی گروه آزمایش که مبحث اعداد گویا بود براساس الگوی طراحی ای دی دی آی ای طراحی و در هشت جلسه به آنها آموزش داده شد.گروه گواه همان محتوا را با شیوه معمول آموزش دیدند. بعد از اتمام تدریس آزمون پیشرفت تحصیلی نهایی در مورد دو گروه گواه دارند.نتیجه گیری:استفاده از الگوی آموزشی ای دی دی آی ای به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی منتهی می شود.

کلیدواژه‌ها