اثر مداخله های نوروسایکولوزی در کارآمدی خواندن و نوشتن دانش آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی نوع زبان شناختی

نوع مقاله : مقاله مروری

چکیده

هدف این پژوهش تاثیر مداخله های نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن و نوشتن دانش آموزان نارساخوان تحولی نوع زبان شناختی بود. روش پژوهش شیوه تک آزمودنی بود و 4 نفر از دانش آموزان نارسا خوان نوع زبان شناختی که در پایه های سوم و چهارم دبستان مشغول به تحصیل بودند. به طور تصادفی از میان مدارس ابتدایی پایه های سوم و چهارم منطقه سه شهر تهران انتخاب شدند. ابتدا به منظور تعیطن بهره هوشی،آزمون هوشی و کسلر کودکان به صورت انفرادی و سپس به منظور تشخیص و تعیطن سطح توانایی خواندن و نوشات آنان،آزمون های اختلال خواندن و نوشتن اجرا شد. سپس چهار آزمودنی نارسا خوان به صورت تصادفی،دو نفر در گروه آزمایشی و دو نفر در گروه گواه قرار داده شدند. آزمودنی های آزمایش در طی 20 جلسه تحت مداخله با روش های درمانی نوروسایکولوژی قرار گرفتند آزمودنی های گواه مداخله ای دریافت نکردند.پس از پایان مداخلات،از آزمودنی های دو گروه آزمایشی و گواه،پس آزمون و آزمون پیگیری به عمل آمد. یافته ها نشان داد که اولا مداخله های نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر موجب افزایش میزان دقت و درک خواندن آزمودنی های گروه آزمایشی نسبت به آزمودنی های گروه گواه شده و میزان سرعت خواندن و تعداد خطاهای املایی آنان نیز کاهش یافته است. ثانیا،کاربرد این شیوه های درمانی موجب پایداری اثرات درمان(پس از گذشت 4ماه) در این گروه از کودکان شده است. نتیجه گیری: استفاده از بسته آموزشی نوروسایکولوژی ( HAS) می تواند میزان کارآمدی خواندن و نوشتن دانش آموزان نارساخوان ئتحولی نوع زبان شناختی را افزایش دهد. بر مبنای نتایج این پژوهش می توان به متخصصان اختلال های یادگیری و روان شناسان پیشنهاد نمود که با استفاده از این روش ها در جهت بهبود عملکرد خواندن و نوشتن دانش آموزان نارساخوان نوع زبان شناختی بکوشند.

کلیدواژه‌ها