اثربخشی برنامه آموزش فلسفه به دانش آموزان دختر بر عزت نفس وتوانایی حل مسئله آن ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر عزت نفس و توانایی حل مسئله در دانش آموزت دختر سال اول راهنمایی شهرستان بروجن در سال تحصیلی 89-88 انجام شد.روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است. در این پژوهش از 1720 دانش آموز دختر اول راهنمایی، دو کلاس به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه سبک های حل مسئله لانگ و کسیدی و عزت نفس کوپر اسمیت را تکمیل کردند و سپس برنامه فلسفه به کودکان گروه آزمایش به مدت 15 جلس هر هفته 2 جلسه آموزش داده شد. به گروه گواه آموزشی در این زمینه ارائه نشد. در پایان دوره مجددا هر دو گروه پرسشنامه های مذکور را تکمیل کردند.نتایج با روش تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها نشان داد برنامه مذکور به طور معناداری عزت نفس گروه آزمایش را افزایش داده و از سوی دیگر به افزایش معنادار استفاده از سبک حل مسئله مسئله مدار و کاهش معنادار در سبک هیجان مدار منجر شده است. این برنامه می تواند در بهبود مهارت های شناختی و اجتماعی دانش آموزان موثر واقع شود هدف از برنامه آموزش فلسفه به کودکان این است که کودکان تبدیل همانگونه سازندگان آن معتقدند هدف این برنامه این است کودکان انسان هایی متفکرتر،انعطاف پذیرتر بالاملاحظه تر و منطقی شوند.

کلیدواژه‌ها