تغییرناپذیری جنسی روابط بین روان رنجور خویی، برون گرایی، سبک های مقابله، تنشگرهای تحصیلی و واکنش به آن با بهزیستی ذهنی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه تربیت معلم

4 دانشگاه علام طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر آزمون تعمیم پذیری روابط بین روان رنجورخویی و برون گرایی، سبک های مقابله، تنیدگی تحصیلی و واکنش ها به تنشگرهای تحصیلی با بهزیستی ذهنی، در دو جنس بود روش: روش مطالعه همبستگی بود. از بین 5000 دانشجو، 400 نفر (160 پسر و 240 دختر) از مناطق 5 و 12 شهر تهران در سال تحصیلی 88- 87 با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و فهرست پنج عامل بزرگ (جان، دوناهو و کنتل، 1991)، نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا (کوهن، جانگ و استین، 2006)، فهرست تنیدگی دوران دانشجویی (گادزلا و بالگلو، 2001) و مقیاس بهزیستی ذهنی (کییز، شموتکین و ریف، 2002) در مورد آن ها اجرا شد. برای آزمون عمومیت بین جنسی روابط بین متغیرهای چندگانه، از چند الگوی تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی استفاده شد. یافته ها: نتایج الگوهای تحلیل رگرسیون در دو جنس نشان داد که الگوی روابط بین سازه های چندگانه با مقیاس های بهزیستی ذهنی، در دو جنس، هم ارز هستند. نتیجه گیری: نتایج از طریق تأکید بر هم ارزی ویژگی های کارکردی سازه های روان شناختی چندگانه در پیش بینی بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر و پسر نشان می دهد که تشابه در محتوای برنامه های مداخله ای به منظور تقویت وجه ذهنی کیفیت زندگی دانشجویان، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها