رابطه باورهای خودکارآمدی و فراشناخت با راهبردهای مقابله در مردان سوءمصرف کننده ی مواد

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش تعیین رابطه باورهای خودکارآمدی عمومی، فراشناخت با راهبردهای مقابله با استرس در مردان سوءمصرف کننده ی مواد بود. روش: روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه 4493 نفر مردی بود که در سال 90- 1389 به مراکز خودمعرف سم زدایی شهر کرمان مراجعه کرده بودند. با روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفثی 354 نفر انتخاب و پرسشنامه های فراشناخت ولز و متیوس (1995- 1994)، خودکارآمدی عمومی شوآرتز و جروسلم (1979) و پاسخ ه ای مقابله ای بلینگر و موس (1981) را تکمیل کردند. داده ها با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار لیزرل تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد ارتباط بین خودکارآمدی عمومی و فراشناخت و ابعاد آن با سبک مقابله ای مسئله محور مثبت و با سبک مقابله ای منفی است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد الگوی پژوهش از برازش نسبتاً خوبی برخوردار و تمامی ضرایب مسیرها معنادار است. نتیجه گیری: از آنجا که باورهای خودکارآمدی عمومی پایین و فراشناخت مختل، انتخاب راهبردهای مقابله با استرس را در سوءمصرف کنندگان مواد به خوبی پیش بینی می کند؛ پس آموزش راهبردهای خودکارآمدی و فراشناخت موثر در نوع استفاده از راهبرد مقابله ای افراد سوءمصرف کننده ی مواد در برابر موقعیت های استرس زا می تواند از گرایش مجدد این افراد به مصرف مواد پیشگیری کند.

کلیدواژه‌ها