اعتبار ساختاری مقیاس نگرشسنج علوم (ایکن)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه ﺧﻮارزﻣﻲ

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اعتبار ساختاری مقیاس نگرش سنج علوم «ایکن» صورت گرفت. روش: روش پژوهش از نوع مطالعات همبستگی تحلیل ماتریس همبستگی و کوواریانس و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 88- 87 (134829 نفر دختر و 141458 نفر پسر) بود. از میان آن ها نمونه های به حجم 700 نفر، 350 دانش آموز دختر و 350 دانش آموز پسر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس نگرش سنج علوم «ایکن» (1979) بود که ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرانباخ 887/0 به دست آمد. برای تعیین روایی ساختاری ابزار پژوهش از سه رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و رویکرد تحلیل چندگروهی استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از ساختار سه عاملی مقیاس نگرش سنج علوم «ایکن»؛ «لذت بردن از یادگیری علوم». «ترس از یادگیری علوم» و «ارزش و اهمیت یادگیری علوم» و نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نیز حاکی از برازش و مطابقت مطلوب الگوی ارائه شده با داده ها و از اینرو بیانگر روایی مطلوب ابزار پژوهش بود. نتایج حاصل از رویکرد تحلیل چندگروهی نیز حاکی از آن بود که مقادیر پارامتر استاندارد شده مربوط به متغیرهای مشاهده شده عامل «لذا بردن از یادگیری علوم»، مقادیر همبستگی بین عوامل و همچنین پایایی ابزار پژوهش برای دانش آموزان دختر به طور معناداری بیشتر از دانش آموزان پسر است. نتیجه گیری: شواهد مربوط به بررسی اعتبار ساختاری مقیاس نگرش سنج علوم «ایکن»، مطلوبیت ویژگی های روان سنجی این ابزار را تأیید و استفاده از آن را به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش میزان نگرش دانش آموزان نسبت به علوم پیشنهاد می کند.

کلیدواژه‌ها