همبستگی سه دستگاه قدیمی آزمایشگاه روانشناسی با آزمونهای مشابه در سیستم جدید ویه نا

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه آزاد اﺳﻼﻣﻲ

چکیده

از سال های 1343- 1342 که گروه روان شناسی از رشته ی فلسفه جدا و در دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تأسیس و آزمایشگاه روانشناسی در آن دانشکده ایجاد شد. برخی از ابزار این آزمایشگاه از کشور فرانسه، برخی از آلمان، و برخی از امریکا تهیه شد که این ابزارها در حال حاضر از کارافتاده و اسقاط شده اند. در این پژوهش برخی از ابزارهای مذکور که هنوز سالم مانده اند با ابزار نرم افزاری جدید مقایسه شد و همبستگی کارکرد آنها با سیستم جدیدی بهنام "ویه نا سیستم" مورد آزمایش قرار گرفت. امروزه با سیستم های جدید نظیر دقت سنج، حافظه سنج، و زمان واکنش سنج "ویه نا تست سیستم و اسکن های متنوع حتی در مقوله های کودکی و بستر فرهنگ و محیط اجتماعی ملهم از دستاوردهای علوم اعصاب، مطالعات تازه و دقیقی را انجام میدهند و در زمینة روانشناسی اجتماعی نیز پیشرفت های قابل ملاحظه ای حاصل شده است. هدف: بررسی همه جانبه برای تعویض یا تعمیر دستگاه های موجود در آزمایشگاهها بود روش: روش پژوهش از نوع همبستگی، و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان چهار گروه درس روانشناسی تجربی به تعداد 240 نفر بود که در دو نیمسال 1387 در درس روان شناسی تجربی ثبت نام کرده بودند. از میان آنها تعداد 100 نفر از این دانشجویان به صورت تصادفی انتخاب شد و هر آزمودنی به ترتیب تصادفی در شش آزمون قدیمی و جدید نرم افزاری شرکت کرد. یافته ها: نتایج نشان داد که میزان همبستگی برای زمان واکنش 07/0 برای حافظه سنج 04/0 و برای دقت سنج 05/0 است و همبستگی بین این دو دسته آزمون معنادار نیست. نتیجه گیری: بنابر نتایج این پژوهش چاره ای جز به روزرسانی دستگاه های موجود نیست.

کلیدواژه‌ها