نقص یادگیری توالی حرکتی ضمنی در کودکان نارساخوان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مطالعة حاضر درصدد بررسی یادگیری توالی حرکتی ضمنی در کودکان دچار نارساخوانی و مقایسه آن با کودکان عادی بود. روش: روش پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری، کلیه مراجعان مراکز توانبخشی اختلالهای یادگیری شهر تبریز به تعداد 740 دانش آموز نارساخوان در سال تحصیلی88-87 بود. از بین آنها 20 نفر با تشخیص نارساخوانی از دو مرکز باغچه بان و سلیمان خاطر به روش دسترس انتخاب و با 20 دانش آموز غیرنارساخوان گروه گواه بر اساس سن تقویمی، جنس، طبقة اجتماعی - اقتصادی و هوشبهر همتا شدند. ابزارهای پژوهش شامل سیاهه نشانگان نارساخوانی میکاییلی و فراهانی ( 1385 )، آزمون هوشی تجدیدنظرشدة وکسلر کودکان ( 1385 )، آزمون خواندن پوراعتماد (1380) و تکلیف کامپیوتری زمان واکنش متوالی نجاتی (1385) بود. یافته ها: نتایج نشان داد کودکان نارساخوان، در اثر سرعت (زمان واکنش) و اثر دقت (پاسخ درست) یادگیری توالی حرکتی ضمنی تفاوت معناداری با گروه گواه ندارند، اما مقایسه میانگین بلوکها حاکی از تفاوت معنیدار کودکان نارساخوان و عادی در هر دو متغیر سرعت و دقت بود و کودکان نارساخوان عملکرد ضعیفی در هر دو شاخص یادگیری ضمنی حرکتی نشان دادند. نتیجه گیری: گرچه کودکان نارساخوان در زمینة تواناییهای حرکتی مشکلاتی دارند، اما یادگیری توالی حرکتی ضمنی در آنها سالم است. فقدان نقص در یادگیری ضمنی میتواند کاربردهایی در زمینه آموزش خواندن در کودکان نارساخوان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها