مقایسه هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان باتوجه به دست برتری آنها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر

چکیده

هدف پژوهش مقایسه هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان با توجه به دست برتری آنها بود. روش: روش پژوهش علی –مقایسه ای و جامعه آماری کلیه دانشجویان 6 دانشگاه استان کرمانشاه به تعداد 93000 نفر بود. از میان 6 دانشگاه با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای سه دانشگاه رازی، آزاد و پیام نور و از میان 274 رشته این سه دانشگاه، 7 رشته و از هر رشته یک کلاس و در کل 180 دانشجو، 90 دانشجوی راست دست و 90 دانشجوی چپ دست انتخاب شد. آزمودنی ها آزمون دست برتری چاپمن و چاپمن ( 1987 )، پرسشنامه هوش اجتماعی تت ( 2008 ) و هوش هیجانی شرینک ( 1999 ) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد هوش اجتماعی و هوش هیجانی با دست برتری رابطه دارد. همچنین دانشجویان راستدست از میزان خودآگاهی، هوشیاری و مهارت اجتماعی بالاتری برخوردار بودند. نتیجه گیری: این نتایج مؤید تأثیر تسلط نیمکره ای بر هوش هیجانی و اجتماعی دانشجویان است و میتواند کاربردهای مهمی برای آموزش هوش هیجانی و اجتماعی افراد به منظور رشد عملکرد و قابلیت های اجتماعی و هیجانی، به ویژه در افراد چپ دست داشته باشد. بدیهی است ارتقاء این قابلیتها نقش اساسی در کارکردهای آموزشی، شغلی و اجتماعی آنها در زندگی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها