اثربخشی آموزش تحمل بلاتکلیفی به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 چکیدههدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تحمل بلاتکلیفی به شیوه شناختی رفتاری داگاس (2007) بر نگرانی و عدم تحمل بلاتکلیفی افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر بود. روش: روش پژوهش نیمه‌ آزمایشی با پیش­آزمون، پس­آزمون و گروه گواه و جامعه آماری مراجعان دچار اختلال اضطراب فراگیر به کلینیک اخوان تهران در سال 1392 به تعداد 48 بیمار بود. 18 نفر که به­طورخالص این اختلال را داشتند با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس هدفمند و مصاحبه ساختاریافته بالینی فرست، اسپیتزر، گیبون و ویلیامز (1996) انتخاب شدند و به­طور تصادفی در دو گروه برابر آزمایش و گواه قرار گرفتند و در مرحله پیش از درمان، پایان درمان و مرحله­ی پیگیری دو ماهه به پرسش­نامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا میر، میلر، متزگر و بورکووک (1990) و مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون، ریوما، لیتارت، داگاس و لاداسر (1994) پاسخ دادند. برنامه آموزش تحمل بلاتکلیفی در مورد گروه آزمایش به­مدت 9 جلسه هفتگی،90 دقیقه­ای به­کار گرفته شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که میانگین مؤلفه­های نگرانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در پس­آزمون و پیگیری به­طور معنی­داری کاهش پیدا کرده است. نتیجه­گیری: آموزش تحمل بلاتکلیفی به شیوه درمان شناختی رفتاری داگاس شیوه­ی مؤثر و کارا برای درمان افرد دچار اختلال اضطراب فراگیر است.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. اسدی‌مجره، سامره.، عابدینی، مریم.، پورشریفی، حمید.، و نیکوکار، مهناز. (1391). رابطه بین عدم تحمل بلاتکلیفی و نشخوار فکری با نگرانی در جمعیت دانشجویی. مجله روان‌شناسی بالینی. زمستان، 4(4پیاپی16): 105-91.
 3. انجمن روان‌شناسی آمریکا. (1389). متن تجدید‌نظرشده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی. چاپ چهارم. ترجمه محمدرضا نیکخو و هامایاک آوادیسیانس. تهران: نشر سخن. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2000).
 4. اکبری، مهدی.، حمیدپور، حسن.، و اندوز، زهرا. (1389). بررسی عوامل پیش‌بینی کننده نگرانی پاتولوژیک در دانشجویان. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 5. حمیدپور، حسن.، دولت‌شاهی، بهروز.، و دادخواه، اصغر. (1389). اثربخشی طرح‌واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطرتب فراگیر. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. زمستان، 16 (4): 431-420.
 6. داگاس، مایکل.، و رابیچاوود، ملیسا. (1393). درمان ‌شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر. ترجمه مهدی اکبری، مسعود چینی‌فروشان و احمد عابدیان. تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2007).
 7. دهشیری، غلامرضا. (1391). اثربخشی درمان ‌شناختی رفتاری بر اضطراب و نگرانی افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر. مجله روان‌شناسی. تابستان، 4(2پیاپی 14): 27-19.
 8. شاه‌جویی، تقی.، و محمودعلیلو، مجید. (1390). تحمل نکردن بلاتکلیفی و نگرانی در افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواسی- جبری و افراد عادی. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. زمستان، 17(4): 312-304.
 9. شریفی، ونداد.، اسعدی، سیدمحمد.، محمدی، محمدرضا.، امینی، همایون.، کاویانی، حسین.، سمنانی، یوسف.، شعبانی، امیر.، شهریور، زهرا.، داوری‌آشتیانی، رزیتا.، و حکیم‌شوشتری، میترا. (1383). پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختار‌یافته تشخیصی برای SCID-I براساس DSM- IV. فصلنامه تازه‌های علوم‌شناختی. 8(1و2): 22-10.
 10. کهرازیی، فرهاد.، دانش، عصمت.، و آزادفلاح، پرویز. (1390). اثربخشی رفتار درمانگری شناختی در بهبود کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، تابستان، 5(2پیاپی 18): 23-7.
 11. محمودعلیلو، مجید.، شاه‌جویی، تقی.، و بخشی‌پور رودسری، عباس. (1389). مقایسه وضعیت حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی در افراد پانیک، اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی. فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز. بهار، 5(21): 141-122.
 12. محمودعلیلو، مجید.، شریفی، محمدامین.، و قافله‌باشی، حسین. (1391). تکنیک‌های درمانی اختلال اضطراب فراگیر (رویکرد شناختی رفتاری و درمان دارویی). تهران: نشر نیوند.
 13. منتزع، نگین. (1389). کارایی درمان شناختی- رفتاری براساس مدل داگاس در اختلال اضطراب فراگیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز.
 14. orkovecB, T. D. (2006). Applied relaxation and cognitive therapy for pathological worry and generalized anxiety disorder. In G. C. L. Davey &, A. Wells (Eds), Worry and Its Psychological Disorders: Theory, Assessment and Treatment (pp. 273-287). Chichester: Wiley.
 15. Buhr, K., & Dugas, M. J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: Psychometric properties of the English version. Behavior research and therapy, 40(8): 931-945.
 16. Dugas, M. J., & Koerner, N. (2005). Cognitive-behavioral treatment for generalized anxiety disorder: Current status and Guntur directions. Journal of Cognitive Psychotherapy, 19 (1): 61-81.
 17. Dugas, M. J., & Robichaud, M. (2007). Cognitive-behavioral treatment for generalized anxiety disorder: From science to practice: Taylor & Francis.
 18. Dugas, M. J., Brillon, P., Savard, P., Turcotte, J., Gaudet, A., Ladouceur, R., Leblanc, R., & Gervais, N. J. (2009). A randomized clinical trial of cognitive- behavioral therapy and applied relaxation for adults with generalized anxiety disorder. Behavior therapy, 40(4): 13-26.
 19. First, M. B., Spitzer, R. L., Gibbon, M., & Williams, J. B. W. (1996). Structural clinical interview for DSM-IV-TR axis1 disorder, clinical version, patient edition. (SCID-CV). Washington, DC: American Psychiatric Press.
 20. Fisher, P. L. (2007). The efficacy of psychological treatments for generalised anxiety disorder. In Davey, G, C. L., & Wells, A. (Eds). Worry and its psychological disorder (PP. 359-377). New York: Wiely.
 21. Freeston, M. H., Rheauma, J., Litarte, H., Dugas, M. J., & Ladouceur, R. (1994). Why do people worry? Personality and Individual Difference, (17): 791- 802.
 22. Gosselin, P., Ladouceur, R., Charles, M., Morin, A., Dugas, M. J., & Baillargeon, L. (2006). Benzodiazepine discontinuation among adults with GAD: A randomized trial of cognitive- behavioral therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, (74): 908- 919.
 23. Hazlett-Stevens, H. (2008). Psychological approaches to generalized anxiety disorder: A clinician's guide to assessment and treatment: Springer.
 24. Hopko, D. R., & Lejuez, C. W. (2008). A cancer patient’s guide to overcoming depression and anxiety: Getting through treatment and getting back to your life. New York: New Harbinger Press.
 25. Jong Meyer, R. D., Beak, B., & Riede, K. (2009). Relationship between rumination, worry, intolerance of uncertainty and meta- cognitive beliefs. Personality and Individual Differences, 46, 547- 551.
 26. Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication. Archives of general psychiatry, 62 (6): 593-602.
 27. Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L., & Borkovec, T. D. (1990). Development and validation of the Penn State worry questionnaire. Behavior Research and Therapy, 28, 487- 495.
 28. Mitte K. (2005). Meta-analysis of cognitive-behavioral treatments for generalized anxiety disorder: a comparison with pharmacotherapy. Psychological Bull. 131: 785-795.
 29. Molinia, S., & Borkovec, T. D., (1994). The Penn State worry questionnaire: psychometric properties and associated characteristics. In: G. C. L Davey & F. Tallis (Eds.). Worrying: Perspectives on theory. Assessment, and treatment (PP. 2565- 283). Chichester: Willey.
 30. Reinecke, A., Rinck, M., Becker, E. S., & Hoyer, J. (2013). Cognitive-behavior therapy resolves implicit fear associations in generalized anxiety disorder. Behaviour research and therapy, 51(1): 15-23.
 31. Starcevic, V., & Berle, D. (2006). Cognitive specificity of anxiety disorders: A review of selected key constructs. Depression and Anxiety, 23, 51-61.
 32. Vander Heiden, C., Melchior, K., Muris, P., Bouwmeester, S., Bos, A. E., & Vander Molen, H. T. (2010). A hierarchical model for the relationships between general and specific vulnerability factors and symptom levels of generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders, 24(2): 284-289.
 33. ***