اثربخشی زوج درمانی به شیوهی عقلانی- عاطفی در کاهش باورهای غیرمنطقی زوجهای متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه علوم مالزی

3 کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

چکیده

چکیدههدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تاثیر زوج درمانی به شیوه عقلانی- عاطفی بر کاهش باورهایغیرمنطقی زوجهای متقاضی طلاق بود. روش: روش پژوهش نیمهآزمایشی با گروه آزمایش و گروه گواه،پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری 2 ماهه و جامعه نزدیک به 252 زوج متقاضی طلاق بود که به دادگاهخانواده شهر کرج در پنج ماه اول سال 9412 مراجعه کرده بودند. بر اساس مصاحبه تشخیصی و درجهتمایل آنها به شرکت در پژوهش بهصورت داوطلبانه، از میان آنها 22 زوج انتخاب و پس از همتاسازی درگروههای آزمایش و گواه جایگزین شدند و به پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز ) 9191 ( پاسخ دادند.گروهآزمایش 92 جلسه 92 دقیقهای مداخله به شیوه عقلانی- عاطفی را هفتهای یکبار دریافتکرد. درگروه گواه مداخلهای صورت نگرفت. یافتهها: نتایج نشان داد که زوج درمانی به شیوه عقلانی– عاطفی درواکنش « کاهش باورهای غیرمنطقی زوجهای متقاضی طلاق موثر و دارای ماندگاری اثر است. اما برکاهشبهدرماندگی و » ناکامی تاثیری ندارد. نتیجهگیری: میتوان از شیوه مداخله عقلانی- عاطفی بهعنوان روشیموثر در کاهش باورهای غیرمنطقی زوجین متقاضی طلاق سود جست، و با اصلاح باورهای غیرمنطقیزوجها، در سطح گستردهتری سایر مشکلات بین فردی آنها را نیز کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


ادیبراد، نسترن.، و ادیبراد، مجتبی. ) 9413 (. بررسی رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و
مقایسه آن در زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترک. مجله تازهها و پژوهشهای
.925-991 :)94( مشاور . ه 3
احمدی، آرزو.، اصغرنژاد، سارا.، و قلیزاده، زینب. ) 9412 (. اثربخشی درمانگری شناختی- رفتاری بر سه
عامل پویشی تعارضات، وابستگی و خشم در مادران افسرده پس از زایمان. فصلنامه روانشناسی
.39-92 :) 2 پیاپی 29 ( کاربرد . ی 1
برنشتاین، فیلیپ.، و برنشتاین، میخاییل. ) 9413 (. زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری- ارتباط . ی ترجمه:
.) حمید پورعابدی نایینی و منشئی، تهران: انتشارات رشد. )تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2229
بتول پاشنگ، نرگس سلیمینیا، محمدرضا مهرانی و شیدا سوداگر
(/ پاییز 9414 ( 52 فصلنامه روانشناسی کاربردی/ سال 1/ شماره 4
جزایری، رضوانالسادات.، فاتحیزاده، مریم.، عابدی، محمدرضا.، و قادرپور، رزیتا. ) 9419 (. مقایسه رابطه
باورهای ارتباط زناشویی و سلامت عمومی بین دو استان اصفهان و آذربایجان. فصلنامه روانشناسی
.335-351 :)5( کاربرد . ی 3
سودانی، منصور. ) 9415 (. مقایسهی تأثیر روشهای مشاورهی فردی و گروهی با تأکید بر روش عقلانی-
عاطفی در کاهش باورهای غیرمنطقی دانشجویان پسر مجرد رشتههای دبیری علومپایه سنین 91
. پایاننامه کارشناسیارشد رشته روانشناسی - تا 23 دانشگاه شهید چمران در سال تحصیلی 15
تربیتی، دانشکده روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران.
سلیمی، سیدحسین.، رمضانی، آسیه.، خوانکی، زهره.، و امیری، ماندانا. ) 9411 (. ارتباط باورهای
غیرمنطقی مادران با مشکلات رفتاری دختران دبیرستانی آنها. فصلنامه روانشناسی کاربرد . ی
.39-51 :) 9 پیاپی 1 (4
زیارتی نصرآبادی، اصغر. ) 9411 (. برسی رابطه میان باورهای غیرمنطقی و سلامت روان دانشجویان
. پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشکده - دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 11
روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم. تهران.
فرحبخش، کیوان. ) 9414 (. بررسی و مقایسه میزان عقاید غیرمنطقی در بیماران افسرده 22 تا 52 ساله
2 پایاننامه - مراجعهکننده به مراکز روانپزشکی اصفهان با افراد عادی در سال تحصیلی 14
کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
فراست، زهرا.، نوابینژاد، شکوه.، و ثنائی، باقر. ) 9414 (. بررسی و مقایسه منبع کنترل و رضایت زناشویی
-991 :) 92 و 99 ( در بین زنان شاغل و خانهدار شهر تهران. مجله تازهها و پژوهشهای مشاور . ه 4
.
عامری، سعید.، جلیلی، رقیه.، و عطاری، محمد. ) 2229 (. اثربخشی آموزش باورهای غیرعقلانی بر کاهش
.23-49 :)93( دلزدگی زناشویی در زوجهای متقاضی طلاق. فصلنامه اندیشه و رفتا . ر 3
محمدی، علی.، و عسگری، مهناز. ) 2225 (. زوج درمانی به شیوه عقلانی- عاطفی الیس. فصلنامه
.51- 91 :)99( مطالعات روانشناختی زنا . ن 3
Adamson, G., & Boduszek, D. (2014). The moderaation role of rational beliefs in relationship between irrational beliefs and posttraumatic stress symptomology. Behav Cogn Psychother. 42(3): 312-326.
Cummings, E., & Davies, P. (2010). Effects of marital conflict on children, Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Discipline. 43(1): 31-45.
Cummings, E., Goeke-morey, M., & Papp, L. (2005). Everyday marital conflict and child aggression, Journal of Abnormal Child Psychology. 32(2):191-213.
Carleton, RN. (2012).The intolerance of uncertainty construct in the context of anx-iety disorders: Theoretical and practical perspectives. Expert Rev Neurother. 12(8): 937-947.
اثربخشی زوجدرمانی به شیوه عقلانی- عاطفی در...
Ellis, A. (2001). Rational, Emotive couples therapy. New York: Parqman press.
Ellis, A. (1989). Rational, Emotive couples therapy. New York: Parqman press.
Fadaaei, S., Mohammadi, M., & Ahmadi, G. (2011). Effects of ndivtual thrapy & rational-emotive thrapy on coples. J Res Med Sci. 16(8): 1047-1054.
Haj mohammadi, H., Vaziri, SH., & Lotfi Kashani, F. (2014). The effect of rational-emotione behavior therapy on reduction of automatic thoughts of women. Amer-ican Journal of life science researches. 2(1): 194-198.
Long, l., & Young, G. (2006). Counseling and Therapy for Couples, CA: Thomson Brooks- Cole Pub.
Moller, A., Rabe, H. M., & Nortie, C. (2000). Dysfunctional beliefs and marital conflict in distressed and nondistressed married individuals. Journal of Rotional Emotive & Cognitive Behavior therapy. 19(4): 84-90.
McDonald, PE., & Morris, DL. (2011).The effect ofacceptance traning on psycho-logical and physical health outcomes in elders with chronic conditions. J Natl Blak Nurses Assoc. 22(2): 9-11.
Mahigir, F., & Karimi, A. (2012). Psychological treatment for pain among cancer patients by rational-emotive behavior therap- efficacy in India & Iran. Asian Pac J Cancer Prev. 13(9): 4561-5.
Turner, M., & Barker, J. B. (2013). Examining the efficacy of irrational beliefs and anxiety. Journal of applied psychology. 25(4): 131-147.
Stackert, R., & Bursik, K. (2003). Why i am ansaris field adult attachment style, generd irrational relationship beliefs and young adult romantic relationship sat-isfaction. Personality and Individual deferences. 34(8): 1419-1423.
Shovlin, M. (2013). The organization of irrational beliefs in posttraumatic stress symptomology: testing the predictions of REBT theory using structural equation modelling. J Clin Pcychol. 70(1): 48-59.
Trexler, L., & Karst, T. (1972). Rational-emotive therapy, placebo and no treat-menteffects onpublic- speaking. Journal of abnrmal psychology. 79(1): 60-67.
Van Wijhe, C., Peeters, M., & Schaufeli, W. (2013). Irrational beliefs at work and their implications for workaholism. J Occup Rehabil. 23(3): 336-346.
Yoosefi, N. (2011). Comparison of the effectiveness of family therapy based on rational behavior therapy and person centered therapy on self-differentiation among divorced applicant clients. International Journal of psychology and coun-celing. Vol. 3(9): 176-185.
Yoosefi, N., & Karimi, MA. (2014).The study of psychotherapy approaches in im-provement of Bowen self-differention and intimacy. Iran J Psychiatry Behav Sci. 8(1): 32-41.
***