ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نظام‌های بازداری و فعال‌ساز رفتاری در نوجوانان ایرانی: مقایسه الگوهای دو و چهار عاملی این مقیاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی،

چکیده

چکیدههدف: هدف این مطالعه، تعیین اعتبار و روایی مقیاس­های بازداری و فعال­سازی رفتاری کارور و وایت (1994) در نوجوانان ایرانی بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری تمام دانش­آموزان دختر و پسر 13 تا 15 ساله تهران به تعداد 222170 نفر در سال1391 بودند. به­روش نمونه­گیری خوشه­ای 300 دانش­آموز از مناطق آموزشی 1، 2 و 13 انتخاب شدند و مقیاس بازداری و فعال­سازی رفتاری و پرسش­نامه خود گزارش­دهی نوجوان برای سنجش مشکلات رفتاری- هیجانی (آخنباخ و رسکولا، 2001) را تکمیل کردند. یافته­ها: آلفای کرونباخ نظام بازداری 76/0 و فعال­سازی 87/0،و همبستگی آزمون- بازآزمون 91/0 و 89/0 بود که نشان دهنده همسانی درونی خوب و ثبات خوب نمره­ها در طول زمان برای مقیاس مذکور است. افزون براین نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان­دهنده برازش ساختار چهار عاملی بازداری رفتاری، پاسخ­دهی به پاداش، جست­وجوی لذت و کشاننده معطوف به آرزوها؛ و رابطه بازداری و فعال­سازی رفتاری با مشکلات رفتاری و هیجانی متفاوت نیز نشان­دهنده روایی سازه مقیاس بود. نتیجه­گیری: به­طور کلی الگوی چهار عاملی مقیاس بازداری و فعال­ساز رفتاری در نوجوانان برازندگی مناسبی دارد و از روایی و اعتبار مناسبی برای استفاده در پژوهش­ها و موقعیت­های بالینی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. جوشن‌لو، محسن.، رستمی، رضا.، و نصرت‌آبادی، مسعود. (1385). بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع. مجله روان‌شناسان ایرانی، 3(9): 51-35.
 3. شاهنده، مریم.، و آقا‌یوسفی، علیرضا. (1391). مقایسه سیستم‌های مغزی فعال‌سازی/بازداری رفتاری و منبع کنترل دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه روا‌ن‌شناسی کاربردی، 3(23): 26-7.
 4. عبدی، رضا.، بخشی‌پور، عباس.، و علیلو، مجید. (1390). میزان حساسیت سامانه‌های گرایش و بازداری رفتاری در افراد سوء مصرف‌کننده مواد، سیگاری و سالم. مجله ایرانی روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی، 17(3): 247-241.
 5. کرمانی، زهرا.، خداپناهی، محمد‌کریم.، و حیدری، محمود. (1390) ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس امید اسنایدر. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 3(19): 23-7.
 6. نریمانی، محمد.، وحیدی، زهره.، و ابوالقاسمی، عباس. (1392). مقایسه ناگویی خلقی، تکانش‌گری و فعال‌سازی و بازدرای رفتاری در دانشجویان دارای نشانه‌های اختلال شخصیت وسواسی- جبری، پارانوئید و بهنجار. مجله روان‌شناسی بالینی، 2(18): 65-55.
 7. Achenbach, T. M., & Rescola, L. (2001). A. Manual for the ASEBA school age: Form & profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Department of Psychiatry.
 8. Alloy, L. B., Abramson, L. Y., Walshaw, P. D., Cogswell, A., Grandin, L. D., Hughes, M. E., Iacoviello, B. M., Whitehouse, W. G., Urosevic, S., Nusslock, R., & Hogan, M. E. (2008). Behavioral approach system and behavioral inhibition system sensitivities and bipolar spectrum disorders: prospective prediction of bipolar mood episodes. Bipolar Disorder, 10(1): 310-322.
 9. Bishop, G., Spence, S. H., & McDonald, C. (2003). Can parents and teachers provide a reliable and valid report of behavioral inhibition? Child Development, 7: 1899-1917.
 10. Campbell-Sills, L., Liverant, G. I., & Brown, T. A. (2004). Psychometric evaluation of the behavioral inhibition/behavioral activation scales in a large saample of outpatients with anxiety and mood disorders. Psychological Assessment, 16(3): 244-254.
 11. Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment. Journal of Personality and Social Psychology, 67: 319-333.
 12. Gray, J. A. (1987). The psychology of fear and stress (2th ed.). New York: Cambridge University press.
 13. Gray, J. A. (1982). The neuropsychology of anxiety (2th ed.). New York: Oxford University press,
 14. Gray, J. A. (1991). The neuropsychology of temperament. In Strelau, J., & Angleiter, A. Explorations in temperament: International perspectives in theory and measurement. New York: Plenum. (pp):105-128
 15. Hundt, N. E., Kimbrel, N. A., Mitchell, J. T., & Nelson-Gray, R. O. (2008). High BAS, but not low BIS, predicts externalizing symptoms in adults. Personality and Individual Differences, 44(3): 565-575.
 16. Knyazev, G. G. (2004). Behavioural activation as predictor of substance use: Mediating and moderating role of attitudes and social relationships. Drug and Alcohol Dependence. 75: 309-321.
 17. Johnson, S. L., Turner, R. J., & Iwata, N. (2003). BIS/BAS levels and psychiatric disorder: An epidemiological study. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 25: 25-36.
 18. Jorm, A. F., Christensen, H., Henderson, A. S., Jacombs, P. A., Korten, A. E., & Rodgers, B. (1999). Using the BIS/BAS scales to measure behavioral inhibition and behavioral activation: factor structure, validity, and the norms in a large community sample. Personality and Individual Differences, 26: 49-58.
 19. Loxton, N. J., & Dawe, S. (2001). Alcohol abuse and dysfunctional eating in adolescent girls: The influence of individual differences in sensitivity to reward and punishment. International Journal of Eating Disorders. 29: 455-462.
 20. Muris, P., Meesters, C., Kanter, E. D., & Timmerman, P. E. (2005). Behavioural inhibition and behavioural activation system scales for children: relationships with Eysencks personality traits and psychopathological symptoms. Personality and Individual Differences, 38: 831-841.
 21. Muris, P., Meesters, C., & Spinder, M. (2003). Relationships between child and parent-reported behavioural inhibition and symptoms of anxiety and depression in normal adolescents. Personality and Individual Differences, 34: 759-771.
 22. Ross, S. R., Millis, S. R., Bonebright, T. L., & Bailley, S. E. (2002). Confirmatory factor analysis of the behavioral inhibition and activation scales. Personality and Individual Differences, 33: 861-865.
 23. Rubin, K. H., Hemphill, SH. A., Chen, X., Hastings, P., Sanson, A., Lo Coco, A., Zappulla, C., Chung, O., Park, S., Doh, H., Chen, H., Sun, L., Yoon, C., & Cui, L. (2006). A cross-cultural study of behavioral inhibition in toddlers: East-West-North-South. International Journal of Behavioral Development, 30: 219- 226.
 24. Stang, J. P., Shapero, B. G., Hyman, SH., Grant, D. A., Abramason, L. Y., & Alooy, L. B. (2013). Behavioral Approach System (BAS).Relevant cognitive styles in individuals with high versus moderate BAS sensitivity: A behavioral high-risk design. Cognitive Therapy and Research, 37(1): 139-149.
 25. Vermeersch, H., T'Sjoen, G., Kaufman, J., & Van Houtte, M. (2013). Social science theories on adolescent risk-taking: The relevance of behavioral inhibition and activation, Youth Society, 45(1): 27-53.
 26. Yu, R., Branje, S. J., & Meeus, W. H. (2011). Psychometric characteristics of carver and white's BIS/BAS scales in Dutch adolescents and their mothers. Journal of Personality Assessment, 93(5): 500-507.