اثربخشی ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و قند خون بیماران دیابتی با نوع شخصیت بازدارنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد کرج

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و قند خون بیماران دیابتی با نوع شخصیت بازدارنده بود. روش: روش مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون، گروه گواه و پیگیری دو ماهه و جامعه آماری 225 نفر از بیماران مراجعه‌کننده به مرکز دیابت اکباتان شهر تهران در تابستان 1394 بود. به‌روش نمونه‌گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری جایگزین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه شخصیتی گِرِی-ویلسون (‌ویلسون، بارت و گِرِی، 1989)، اضطراب بک و استیر (1990) و درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس کابات-زین (2005) بود که طی 8 جلسه 120 دقیقه‌ای هفته‌ای یک‌بار اجرا و برای تحلیل آماری از روش کواریانس و اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از اثربخشی روش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب (06/25 = F، 001/0 = (P و قند خون بیماران دیابتی با نوع شخصیت بازدارنده بود (22/20 = F، 002/0 =P) و نتایج به‌دست آمده در مرحله پیگیری حاکی از پایداری تاثیر درمان ذهن آگاهی بود (06/25 = F، 002/0 = P). نتیجه‌گیری: به متخصصان توصیه می‌شود به‌منظور کاهش اضطراب و کاهش قند خون بیماران دیابتی در کنار درمان­های پزشکی از طریق ایجاد هوشیاری آگاهانه و تجربه زمان حال و غیرقضاوتی بودن در این بیماران باعث افزایش سلامت آن‌ها شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the efficacy of mindfulness in anxiety reduction of diabetics with bis type of personality

چکیده [English]

Objective: mindfulness is an effective method in order to reduce stress and increase the life quality of sick people affected with ailment. The aim of this research was to study the efficacy mindfulness based on stress reduction on controlling Glycemic and reducing anxiety of diabetics with due attention to BIS type of personality.
Method: So in this experimental research (Pre-testing, post-testing) 30 diabetic with diabetes type 2 (15 experimental group and 15 controlled group) which all were the members of Tehran's Diabetes association, were invited to take part in the research mindfulness was presented in 8 session weekly. Before and after the cure program, Hemoglobin(HbA1c) was measured as an indicator for measuring blood glucose level. In order to analyzing the data co-variance method was used.
Results: Data showed that there is a considerable difference between Pre-testing and post-testing results of experimental group with (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • anxiety_ BIS personality-diabetes-mindfulness
 1. منابع
 2. آزاد، فلاح.، دادستان، پریرخ.، اژه‌ای، جواد.، و مؤذنی، سیدمحمد. (1378). تنیدگی (استرس)، فعالیت مغزی/رفتاری و تغییرات ایمونو گلوبین ترشحی A. مجله روان‌شناسی، 3(9): 22-3.
 3. امیری، محمد.، آقایی، اصغر.، و عابدی، احمد. (1389). تاثیر آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران دیابتی . فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 4(4پیاپی16):100-85.
 4. بختیاری، آزاده.، و عابدی، احمد. (1389). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر الگوی فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی پس از زایمان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6(2 پیاپی 22): 24-9.
 5. زارع، حسین.، زارع، مریم.، خالقی‌دلاور، فائزه.، امیرآبادی، فاطمه.، و شهریاری، حسنیه. (1392). ذهن آگاهی و دیابت: اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کنترل دیابت. مجلۀ علوم پزشکی رازی، 20(4): 47-39.
 6. شاهنده، مریم.، و آقایوسفی، علی‌رضا. (1391). مقایسه سیستم‌های مغزی فعال‌سازی و بازداری رفتار و منبع کنترل در دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6(3 پیاپی 23): 7-26
 7. غرایی، بنفشه. (1382). تعیین وضعیت‌های هویت و ارتباط آن با سبک‌های هویتی و افسردگی در نوجوانان. پایان‌نامه دکترای روان‌شناسی بالینی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. انستیتو روان‌پزشکی تهران.
 8. Barnard, K., Lioy, D., & Holt R. (2012). Psychological burden of Diabetes and what it means to people with Diabetes psychology and Diabetes care. Word Journal of Diabetes; 10(6): 572-583.
 9. Beck, A., & Steer, T. (1990). The Beck anxiety inventory manual. San Antonio, TX: Psychological Corporation.
 10. Beck, A., Epstein, T., Brown, G., & Steer, R. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: pschchometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56(3): 893-897.
 11. Dinardo, M.M. (2009). Mind–Body therapies in diabetes management: background and clinical problem. Diabetes spectrum, 22(1): 30-34.
 12. Faude-lang, V., Hartmann, M., Schmidt, E.M., Humpert, P., Nawroth, P., & Herzog, W. (2010). Acceptance and mindfulness–based group intervention in advanced type 2 diabetes patients. Psychother psychosom Med Psychol, 60(5): 185-194.
 13. Franken, I.A., Muri's, P., & Georgieva, I. (2006).Gray’s model of personality and addiction. Addictive Behaviors, 31(6): 399-403.
 14. Ghashghaie, S., Naziry, G., & Farnam, R. (2014). The Effect Mindfulness in Quality of life type 2 diabetes. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism, 13(4): 319-330.
 15. Gray, J. A. (1989).The neuropsychology of anxiety. USA: Oxford university press.
 16. Gray, J. A. (1994).Framework for a taxonomy of psychiatric disorders, in A. Goozen, N. E. Van de Poll, & J.A. Sergeant (Eds.), Emotions: Essays on emotion theory. Vol. 15. UK: Lawrence Erlbaum.
 17. Green, SM., & Bieling, P.J. (2012). Expanding the scope of Mindfulness–Based Cognitive Therapy: Evidence for Effectiveness in a Heterogeneous psychiatric Sample. Cognitive and Behavioral practice, 19(1): 174-180.
 18. Hartman, M., Kopf, S., kircher, C., Faude lang, V., Djuric, Z., Augstein F., & friederich, H.C. (2012).Sustained effects of a mind fullness–Based stress reduction intervention in types 2 diabetic patients: Design and first results of a randomized controlled trial. Diabetes Care, 35(4):945-953.
 19. Huges, A.E., Berg, C.A., & Wiebe, D. J. (2014). Emotional processing and self–control in Adolescents with Type 1 Diabetes. Journal of Pediatric Psychology; 37(8): 925-934.
 20. Kabat-Zinn, J. (2005). The clinical use of mindfulness meditation for the self-regulation of chronic pain. Journal of Behavioral Medicine; 8(2): 163-190.
 21. Karan, J. k., tanveer, C., Jaskanwal, S., & Jayadave, S. (2012). Screening for anxiety and depression in type 2 diabetes. Endocrine abstracts, 7(1): 1-10.
 22. Klein, H. A., Lippa, K.D. (2012). Assuming control after system failure type II diabetes self mamagement. Cognition, Technology & Work, 14(3): 243-251.
 23. Li, Y., Xu, Y. & Chen, Z. (2015). Effects of the behavioral inhibition system (BAS), and emotion regulation on depression. Psychiatry Res, 15(2): 65-81.
 24. Lin, E., Von korff, M., Ciechanowski, P., Peterson, D., Lodman, E.J., & Rutter, C. M. (2012). Treatment Adjustment and Medication Adherence for complex patiens with diabetes, Heart Disease, and depression: A Randomized Controlled Trial. The annals of family medicine, 10(1): 6-14.
 25. Ludwig, D.S. & kobat-zinn, J. (2008). Minfulness in Medicine. JAMA, 300(11): 1350-135.
 26. Ma, C. B. (2012). Investigation and analysis of mental health status in patients with type 2 diabetes mellitus. Guide of china medicine, 20(12): 6-10.
 27. Mauer, C. B., Johnson, L. A., Schrisher, G.W. & O Bryant, S. E. (2011). Diabetes diagnosis is related to Anxiety among Mexican Americans but not non-Hispanic adults. Journal depress anxiety; 1(3):107-115.
 28. Morris, R., MCAlpine, I., Didsburg, L. P., & Spence, M.J. (2011). Arandomised controlled Trial of a cognitive behavior Therapy- based self- management intervention for irritable bowel syndrome in primary. Care psychology medicine, 40(5): 85- 94.
 29. Muris, P., Meesters, C., Kanter, E. D., &Amp, P. E. (2005). Behavioral inhibition and behavioural activation system scales for children: relationships with Eysenck-personality traits and psychopathological symptoms. Personality and Individual Differences, 38(4): 831-841.
 30. Pascalis, V. D., Arwari, B., Matteucci, M., & Mazzocco, A. (2005). Effects of emotional visual stimuli on auditory information processing: a test of J.A.Grays reinforcement sensitivity theory personality. Individual Differences, 38(1):163-178.
 31. Praissman, S. (2008). Mindfulness-based stress reduction: A literature review and clinician’guid. Journal of the American Academy of Nurse practitioners, 20(4): 212-221.
 32. Rosenzweig, S., Reibel, D. K., Greeson, J. M., Edman, J. S., & McMeaty K. D (2007). Mindfulness-based stress reduction is associated with empowered glycemic control in type 2 diabetes mellitus: a pilot study. Altern the Health Med, 13(4): 36-38.
 33. Sal, I., Papp, I., & perczel, F. D. (2012). Possibilities of behavioral therapy in diabetes mellitus and obesity. Orvosi Hetilap, 11(8): 410-417.
 34. Schuster, k. (2010). Effect of Mindfulness meditation on AIC levels in African American females with type 2 diabetes. Professional psychology, 8(2): 345-357.
 35. Sherman, D. K., Mann, T., & updegraff, J. A. (2006). Approach avoidance orientation, message farming, and health behavior: understanding the congruency effect, Motivation and Emotion, 30(2): 165- 169.
 36. Tovote, A., Fleer, J., Snippe, E., Peeters, A., Emmelkamp, P., & Sanderman, R. (2013). Individual mindfulness-based cognitive therapy and cognitive behavior therapy for treating depressive symptoms in patients with diabetes. Diabetes Care Journals, 1(4): 233-251.
 37. Van Son, J., Nyklicek, I, Pop, V. J., Blonk, M.C., Erdtsieck, R. J., & Pouwer, F. (2014). Mindfulness–Based cognitive therapy for people with diabetes and emotional problems. Journal of psychosomatic research, 77(1): 81-85.
 38. Wilson, G. D., Barrette, T., & Gary, J. A. (1989). “Human reactions to reward and punishment: A questionnaire examination of Gray’s personality theory. British Journal of Psychology, 80(12): 509-515.
 39. Wilson, G. D., Gray, J. A., & Barrett, P.T. (1995). A Factor analysis of Gray – Wilson Personality questionnaire. Personality and Individual Differences, 11(2): 109-112.
 40. Young, L.A., Cappola, A.R., Baime, M.J. (2009). Mindfulness Based Stress Reduction: effect on emotional distress in diabetes. Practical Diabetes Internationa, 26(3): 222-224.
 41. ***