پیش‌بینی امیدواری بر اساس جهت‌گیری مذهبی و چشم‌انداز زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش شناسایی و تعیین برخی از متغیرهای پیش­بینی‌کننده امیدواری بود. از این‌رو با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهشی، جهت­گیری مذهبی و چشم­انداز زمان به‌عنوان متغیرهای پیش‌بین فرض شد. روش: روش مطالعه­ همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به‌تعداد 28 هزار نفر بود. به‌شیوه در دسترس 600 نفر از دانشجویان از 10 دانشکده انتخاب شد و پرسشنامه­ جهت­گیری مذهبی آلپورت 1963، چشم­انداز زمان زیمباردو 1999 و امیدواری اشنایدر 1991 در اختیار آن­ها قرار گرفت. 434 پرسشنامه بازگردانده شد و پس از حذف 22 پرسشنامه مخدوش و داده­های پرت، داده­های 412 نفر از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی تحلیل شد. یافته­ها: یافته­ها نشان داد از میان ابعاد جهت­گیری مذهبی، بُعد مذهب درونی (199/0= β، 001/0 = P)، و نیز از میان ابعاد چشم­انداز زمان، بُعد حال لذت­گرا (173/0= β، 001/0 = P)، آینده (366/0= β، 001/0 = P) می­توانند امیدواری را به‌صورت مثبت، و گذشته منفی (205/0- = β، 001/0 = P) و حال جبرنگر (263/0- = β، 001/0 = P) می­توانند امیدواری را به‌صورت منفی، پیش­بینی ­کنند ولی جهت­گیری مذهبی بیرونی (030/0= β، 412/0 = P) و گذشته مثبت (027/0= β، 479/0 = P) قادر به پیش­بینی امیدواری نیستند. نتیجه­گیری: با توجه به نتایج این پژوهش برگزاری کارگاه­هایی به‌منظور آموزش­های کاربردی مستمر برای تقویت جهت­گیری مذهبی درونی و چشم­انداز مطلوب به زمان برای دانشجویان و دیگر اقشار، مفید و ضروری به­نظر می­رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting hope based on religious orientation and time perspective

چکیده [English]

Abstract
Aim: Aim of this study was to determine the predictors of hope, so based on theories and previous studies, assumed religious orientation and time perspective as predictors. Method: This is a correlational study, and the statistical population was nearly all 28000 students of Islamic Azad University, Karaj branch. Allport religious orientation scale, 1963; Zimbardo time perspective inventory, 1999; and Snyder adult hope scale, 1991, were given to 600 students of 10 colleges, using accessible sampling. 434 questionnaires were returned; excluding 22 tampered questionnaires, the data of 412 students were analyzed using hierarchical multiple regression. Results: Data analysis demonstrated that Intrinsic religious orientation (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • hope
 • Religious orientation
 • Time perspective
 1. قرآن کریم. (1392). ترجمه‌آیت الله علی مشکینی، مرکز چاپ و نشر قرآن کریم الهادی.
 2. آزموده، پیمان.، شهیدی، شهریار.، و دانش، عصمت. (1386). رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی. 11(1 پیاپی 41): 74-60.
 3. اسدی، حمید.، حسینی‌رضی، ثریا.، و جلیلی، پروین. (1391). پیش‌بینی خطر خودکشی دانشجویان بر اساس اعتقادات مذهبی، حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله‌ای و سلامت عمومی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. 6 (4 پیاپی 24): 101-87.
 4. دانش، عصمت. (1384). نقش خودشناسی در درمان اختلافات زناشویی. انتشارات گلشن اندیشه.
 5. صدیقی ‌ارفعی، فریبرز.، تمنایی‌فر، محمدرضا.، و عابدین‌آبادی، عاطفه. (1391). رابطه جهت‌گیری مذهبی، سبک‌های مقابله و شادکامی در دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی و دین. 5(3، پیاپی 19): 164-135.
 6. غباری‌بناب، باقر.، متولی‌پور، عباس.، حکیمی‌راد، الهام.، و حبیبی ‌عسگرآباد، مجتبی. (1388). رابطه اضطراب و افسردگی با میزان معنویت در دانشجویان دانشگاه تهران. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. 3(2 پیاپی 10): 123-110.
 7. کرمانی، زهرا.، خداپناهی، محمدکریم.، و حیدری، محمود. (1390). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس امید اشنایدر. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. 5(3 پیاپی 19): 23-7.
 8. کرمی، جهانگیر.، زکی، علی.، و علی‌خانی، مصطفی. (1391). رابطه جهت‌گیری مذهبی با میزان تاب‌آوری و امیدواری در دانشجویان دانشگاه رازی. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی. 2(3): 256-243.
 9. لطیفی، حمیده. (1393). نقش میانجی‌گر امیدواری در رابطه بین چشم‌انداز زمان و آشفتگی روانی در دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.
 10. نوذری، معصومه.، دوستی، یارعلی.، و خلیلیان، علی‌رضا. (1391). نقش چشم‌انداز زمانی بر رشد معنویت در زن‌های مبتلا به دیابت نوع II. مجله برخط دانش روان‌شناختی. 1(2): 116-109.
 11. Abdel-Khalek, A., & Snyder, C. R. (2007). Correlates and predictors of an Arabic translation of the Snyder Hope Scale. The journal of positive psychology, 2(4): 228-235.
 12. Anagnostopoulos, F., & Griva, F. (2012). Exploring Time Perspective in Greek Young Adults: Validation of the zimbardo time perspective inventory and relationships with mental health indicators. Soc Indic Res, 27(2): 41–59.
 13. Balsanelli, A. C. S., Grossi, S. A. A., & Herth, K. (2010). Cultural adaptation and validation of the herth hope index for Portuguese language: Study in patients with chronic illness. Texto contexto rnfermagem, 19(4): 754-761.
 14. Benthuysen, R. V. (2008). Time Perspective: a new construct for motivation in second language learning. Journal of bunkyo Gakuin University, 8(1): 49-55.
 15. Boyd, J. N., & Zimbardo, Ph. G. (2008). An overview of time perspective types. Available from: URL; http://www.thetimeparadox.Com/2008/08/03/an-overview-of-time-perspective-types.
 16. Creamera, b., Meaghan, L. O’Donnella, b., Isla Carboona, b., Virginia Lewisa, b., Konstancja Densleya, b., McFarlaned, A., Silovee, D. & Richard, A. (2009). Evaluation of the dispositional hope scale in injury survivors. Journal of research in personality, 43(4): 613-617.
 17. Crockett, R. A., Weinman, J., Hankins, M., & Marteau, T. (2009). Time orientation and health-related behavior: Measurement in general population samples. Psychology health, 24(3): 333–350.
 18. Darvyri, P., Galanakis, M., Avgoustidis, A. G., Pateraki, N., Vasdekis, S., & Darviri, Ch. (2014). The revised intrinsic/extrinsic religious orientation scale in a sample of Attica’s inhabitants. Psychology, 5(4): 1557-1567.
 19. Dissel, J. (2007). Validation of a scale to measure time perspective in an African context. MS. Dissertation. Clinical psychology. College of clinical psychology. Northwest University. Washington. United States.
 20. Ebrahimi, N., Bahari, F., & Zare-Bahramabadi, M. (2014). The effectiveness of group logo therapy on the hope among the leukemic patients. Iran Journal Cancer Prev, 7(1): 9–16.
 21. Galiana, L., Oliver, A., Sancho, p., & Tomas, J. M. (2015). Dimensionality and validation of the dispositional hope scale in a Spanish sample. Soc Indic Res, 120: 297-308.
 22. Gestel-Timmermans, H. V., Bogaard, J. V., Brouwers, E., Herth, K., & Nieuwenhuizen, Ch. V. (2010). Hope as a determinant of mental health recovery: a psychometric evaluation of the hearth hope index-dutch version. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(1): 67-74.
 23. Ginkel, R. (2011). An examination of the effects of religious orientation on attitudes toward the disabled. Doctoral dissertation. Clinical psychology, Oregon. School of professional psychology, Pacific University, Oregon, United States.
 24. Holman, A. E., & Zimbardo, Ph. G. (2009). The social language of time: The time perspective–social network connection. Basic and applied social psychology, 31(2): 136-147.
 25. Jafari, A. (2011). Relationship between religious orientations (Internal-External) with methods of overcoming stress in students of Islamic Azad University of Abhar. Psychology research, 1(4): 239-243.
 26. Judd, W. M. (2009). Religious orientation, context effects, and socially desirable responding. MA. Dissertation. Clinical psychology, Department of psychology, Marietta College, Georgia, United States.
 27. Khodadady, E., Bagheri, N. (2012). Construct validation of a modified religious orientation scale within an Islamic Context. International journal of business and social science, 3(11): 237-246.
 28. Koenig, H. G., & Büssing, A. (2010). The Duke University religion index (DUREL): A five-item measure for use in epidemiological studies. Religions, 1(3): 78-85.
 29. Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 8(2): 607-610.
 30. McKay, M. T., Worrell, F. C., Temple, E. C., Perry, J. L., Cole, J. C., & Mello, Z. R. (2015). Less is not always more: The case of the 36-item short form of the Zimbardo Time Perspective Inventory. Personality and individual differences, 18(4): 68–71.
 31. Milfont, T. L., Andrade, P. R., Belo, R. P., & Pessoa, V. S. (2008). Testing zimbardo time perspective inventory in a Brazilian sample. Inter-American journal of psychology, 42(1):49-58.
 32. Neyrink, B., Lens, W., Vansteenkiste, M., & Soenense, B. (2010). Updating all ports and Batson’s framework of religious orientations: A reevaluation from the perspective of self-determination theory and Wolff’s social cognitive model. Journal for the scientific study of religion, 49(3):425–438.
 33. Pacico, J. C., Bastianello, M. R., & Zanon, C. (2013). Adaptation and validation of the dispositional hope scale for adolescents. Psicol Refle. Crit, 26(3): 488-492.
 34. Pedrotti, J. T., Edwards, L., & Lopez, S. J. (2008). Promoting hope: Suggestions for school counselors. Professional school counseling, 12(2): 99-107.
 35. Pluck, G., Lee, K. H., Lauder, H. E., Fox, J. M., Spence, S. A., & Parks, R. W. (2008). Time perspective, depression, and substance misuse among the homeless. The journal of psychology, 142(2): 159–168.
 36. Roswarski, T. E., & Dunn, J. P. (2009). The role of help and hope in prevention and early intervention with suicidal adolescents: Implications for mental health counselors. Journal of mental health counseling, 31(1): 34-46.
 37. Schrank, B., Stanghellini, G., & Slade, M. (2008). Hope in psychiatry: a review of the literature. Acta psychiatric a Scandinavia, 118(6): 33-421.
 38. Weis, R., & Speridakos, E. C. (2011). A Meta-Analysis of hope enhancement strategies in clinical and community settings. Psychology of Well-Being: theory, research and Practice, 1(5):1-16.