مقایسه سبک‌های یادگیری و منبع کنترل در گروه‌های تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش تعیین سبک­های یادگیری و منبع کنترل دانشجویان گروه­های تحصیلی بود. روش: روش پژوهش علی-مقایسه­ای و جامعه آماری 6992 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در گروه­های تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه، فنی-مهندسی و پزشکی بود که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبی از میان آن­ها 363 نفر انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه سبک­های یادگیری کُلب (1999) و منبع کنترل راتر 1966 بود. داده­های به‌دست آمده با مجذور کا و تحلیل واریانس یک­راهه تحلیل شد. یافته­ها: نتایج نشان داد دانشجویان علوم انسانی سبک یادگیری انطباق­یابنده، علوم پایه سبک همگرا، فنی-­مهندسی سبک واگرا و پزشکی سبک جذب‌کننده دارند (43/72 =c2،001/0 = P). منبع کنترل دانشجویان دارای سبک یادگیری انطباق‌یابنده نسبت به گروه‌های تحصیلی دیگر بیرونی­تر (161/11 =F، 001/0 = P) و منبع کنترل دانشجویان فنی-مهندسی نسبت به گروه­های دیگر و دانشجویان پزشکی نسبت به علوم انسانی درونی­تر بود (526/64 =F، 0001/0 = P). نتیجه­گیری: از آن‌جایی که شناخت شیوه­های یادگیری می­تواند در شکل­گیری منبع کنترل درونی و بیرونی مناسب و نیز تغییر اسناد­ ناسازگار موثر باشد، بنابراین لازم است آموزش و روش­های تدریس، متناسب با سبک­های یادگیری هر گروه تحصیلی باشد تا دانشجویان با یادگیری مبانی و کاربردی رشته تحصیلی خود، تجارب آموزشی و شغلی موفقیت­آمیز را کسب کنند و به خودباوری برسند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and comparison of learning styles and locus of control of academic groups of students

چکیده [English]

This research was to investigate and compare of learning styles and locus of control in academic groups (human science, basic science, engineering and medical science( of undergraduate students.it is a casual- comparative study through which 364 students of Tabriz university selected by ratio stratified random sampling. Kolb’s learning styles inventory and the Rotter’s locus of control were completed. The data were analyzed using chi- square, One- Way ANOVA and t- test. The results indicate that the learning style was accommodator for human science, convergent for basic science, divergent for engineering and assimilator for medical science. Moreover the locus of control of students, who had accommodator learning style, was more external in comparison with other academic groups. The locus of control of engineering students in comparison with other academic groups and medical science students in comparison with human science was internal. Also medical students in comparison with human science students were more internal .Moreover boys had assimilator and girls had divergent learning style. The locus of control of boys was more internal in comparison with girls. Conclusion: Understanding and awareness of both learning style and locus of control played an important role in determining and predicting of students educational and vocational success. Besides educational authorities should provide programs and curriculum with witch learning style would be appropriate with students’ academic field. Guidelines for using appropriate internal and external locus of control and changing incompatible attribution to promote empowerment, self-esteem and successful educational experience is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Learning Styles- Locus of Control- Students
 1. منابع
 2. المبوری، فاطمه. (1387). بررسی و مقایسه رابطه سبک‌های یادگیری و عملکرد تحصیلی در دانش-آموزان دختر سال سوم دبیرستان‌های مدارس دولتی و نمونه دولتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته راهنمایی و مشاوره. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه شهید بهشتی.
 3. امامی‌پور، سوزان.، و شمس اسفند‌آباد، حسن. (1386). سبک‌های یادگیری و شناختی: نظریه‌ها و آزمون‌ها. تهران: انتشارات سمت.
 4. رحمان‌پور، محمد.، پالیزبان، فاطمه.، و زمانی، بی‌بی عشرت. (1388). مقایسه سبک‌های یادگیری دانشجویان دانشکده فنی-مهندسی با دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه اصفهان بر اساس پرسشنامه وارک. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 11(1 پیاپی 41): 67-47.
 5. فیست، جس.، و فیست، گرگوری. (1378). نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: انتشارات روان (تاریخ انتشار اثر به‌زبان اصلی، 2002).
 6. قلی‌پور، فتانه.، قلی‌پور، آرین.، پیران‌نژاد، علی.، و فاخری گوزه‌کنان، سمیرا. (1387)، تبیین عوامل شناختی، منبع کنترل، درماندگی اکتسابی در نهاد‌های آموزشی. فصلنامه دانشور رفتار، 9(2 پیاپی 33): 30-15.
 7. شاهنده، مریم. (1387). ارزیابی شخصیت: آزمون‌ها و پرسشنامه‌ها. تهران: انتشارات رسش.
 8. شاهنده، مریم.، و آقایوسفی، علیرضا. (1391). مقایسه سیستم‌های مغزی فعال‌سازی/بازداری رفتاری و منبع کنترل دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6(3 پیاپی 23): 26-7.
 9. شولتز، دوان.، و شولتز، سیدنی آلن. (1387). نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات نما (تاریخ انتشار اثر به‌زبان اصلی، 1996).
 10. غیبی، معصومه.، عارفی، محبوبه.، و دانش، عصمت. (1391). رابطه سبک‌های یادگیری و خودکار‌آمدی دانشجویان گروه‌های تحصیلی. روان‌شناسی کاربردی، 6(1 پیاپی 21): 69-53.
 11. کرد، بهمن.، و مهدوی، مهدی. (1390). راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از زﻣﻴﻨﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﺎر و ﭘﺎﺳﺦ. روان‌شناسی تربیتی، 7(1): 72-57.
 12. کریمی، یوسف. (1392). روان‌شناسی شخصیت. تهران: انتشارات ویرایش.
 13. همایونی، علی‌رضا.، کدیور، پروین.، و عبداللهی، محمد‌حسین. (1385). رابطه بین سبک‌های یادگیری، سبک‌های شناختی و انتخاب رشته‌های تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی. فصلنامه روان‌شناسی تحولی، 9(3): 144-137.
 14. Abdul Rashid, N. B., Taibb, M. N., Liasb, S., Sulaimanb, N., Muratb, Z., Kadirb, S. A., & Samsudina, K. (2013). Summative EEG-based assessment of the relations between learning styles and personality traits of openness. Social and Behavioral Sciences, 24(1): 98- 104.
 15. Akca, F. (2013). An investigation into the academic success of prospective teachers in terms of learning strategies, learning styles and the locus of control. Education and Learning, 2(1): 134-146.
 16. Alias, M., Akasah, Z. E., & Kesot, M. J. (2012). Self-efficacy, locus of control and attitude among engineering students: appreciating the role of affects in learning efforts. Social and Behavioral Sciences, 14(4): 183-190.
 17. Almajali, H. S. (2012). The relationship of family upbringing style with locus of control of preparatory school learners in Jordan. European Scientific Journal, 8(2): 126-142.
 18. Arsalan, S., Cardak, M., & Uysal, R. (2013). Student academic support as predictor of academic locus of control in Turkish University students. Social and Behavioral Sciences, 27(2): 2460-2469.
 19. Arthurs, J. B. (2007). A juggling act in the classroom: Managing different learning styles. Teaching and Learning in Nursing, 2(1): 2-7.
 20. Barzegar, M. (2011). The relationship between learning style, locus of control and academic achievement in Iranian student, Paper presented at the 2nd international conference on education and management technology. IACSIT Press, Singapore.
 21. Cetinkalp, Z. K. (2010). The relationship between academic locus of control and achievement goals among physical education teaching program students. World Applied Sciences Journal, 10(1): 1387-1391.
 22. Coutinho, S. A., & Neuman, G. (2008). A model of meta-cognition, achievement goal orientation, learning style and self-efficacy. Journal of learning environment research, 11(2): 131-151.
 23. Dimuro, P., & terry, M. (2007). A matter of style: Applying Kolb‘s learning style model to college mathematics teaching practicing. Journal of College Reading and Learning, 38(1): 53-60.
 24. Golparvar, S. E. (2014). A comparison of locus of control and general English achievement in students of medicine and theology. Academic Journal, 17(2): 50-65.
 25. Ghonsooly, B., & Elahi, M. (2010). Validating locus of control questionnaire and examining its relation to general English (GE) achievement. The Journal of Teaching Language Skills, 2(1): 117-143.
 26. Hadsell, L. (2009). Achievement goals, locus of control, and academic success and effort in introductory and intermediate microeconomics. Paper presented at the ASSA (Annual Meetings Session). Sponsored by the AEA (Committee on Economic Education Atlanta), GA.
 27. Hawk, F. T., & Shah, A. J. (2007). Using learning style instruments to enhance student learning. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 5(1): 1-19.
 28. Hosseini, A., & Elahi, M. (2010). On the alleged relationship between LOC, L2 reading achievement, and use of language learning strategies. Ferdowsi Review, 1(1): 21-47.
 29. Hsieh, P., & Dwyer, F. (2009). The instructional effect of online reading strategies and learning styles on student academic achievement. Educational Technology & Society, 12(2): 36–50.
 30. Iskandar, M., & Akin, A. (2010). Social self-efficacy, academic locus of control and internet addiction. Journal of Computers and Education, 54(4), 1101-1106.
 31. Joy, S., & Kolb, D.A. (2009). Are there cultural differences in learning style? International Journal of Intercultural Relations, 33(1): 69-85.
 32. Kesici, S., Sahin, I., Akturk, A. O. (2009). Analysis of cognitive learning strategies and computers attitudes, according to college students’ gender and locus of control. Computers in Human Behavior, 25(2): 529-534.
 33. Kolb, D. A. (1999). Learning style inventory, Version 3. Boston: The Hay Group.
 34. Macsinga, I., & Nemeti, I. (2012).The relation between explanatory styles, locus of control and self-esteem in a sample of university students. Social and Behavioral Sciences, 33(1): 25 – 29.
 35. Manolis, C., Burns, D.J., Assudani, R., Chinta, R. (2013). Assessing experiential learning styles: A methodological reconstruction and validation of the Kolb learning style inventory. Learning and Individual Differences, 23(1): 44-52.
 36. Metallidou, P., & Platsidou, M. (2008). Kolb’s Learning Style Inventory: Validity issues and relations with metacognitive knowledge about problem-solving strategies. Learning and Individual Differences Journal, 18(1): 114-119.
 37. Nordin, N., Wahab, R. A., & Dahlan, N. A. (2013). Approaches to Learning among Trainee Teachers: Malaysian experiences, Social and Behavioral Sciences. 105(1): 284 – 293.
 38. Orhun, H. (2012). The relationship between learning styles and achievement in calculus course for engineering students, Social and Behavioral Sciences, 47(1): 638- 642.
 39. Peker, M. (2008). Pre-service elementary school teachers’ learning styles and attitudes towards mathematics, Service and Technology Education, 4(1): 21-26.
 40. Ponto, M., Ooms, A., & Cowieson, F. (2014). Learning styles and locus of control in undergraduate medical, nursing and physiotherapy students: A comparative study. Journal of Program Health Science, 1(4): 172-178.
 41. Rahmani, J. (2012). Learning styles and academic achievement: A case study of Iranian high school girls’ students. Social and Behavioral Sciences, 51(2): 1030-34.
 42. Rahimi, A., Bigdeli, R.A. (2014). The relationship between locus of control and vocabulary learning strategies of Iranian EFL learners. International Journal of Linguistics and Communication, 2(2): 165-175.
 43. Robles, J., Cox, D., & Seifert, C. (2012). The impact of preceptor and student learning styles on experiential performance measures. American Journal of Pharmaceutical Education, 76(4):128.
 44. Rockstraw, L. J. (2006). Self- efficacy, locus of control and the use of simulation in undergraduate nursing skills acquisition. PhD dissertation. Drexel University.
 45. Shara, P., & Kocabash, A. (2012). Correlation between learning and studding strategies, problem solving abilities and locus of control levels of candidates of primary school teachers. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1(1): 98-110.
 46. Sarıçam, H., Duran, A., Çardak, M. (2012). The examination of pre-school teacher candidates’ academic locus of control levels according to gender and grade. Melanie International Journal of Education, 2(2): 67-74.
 47. Serin, N. B., Serin, O., & Sahin, F. S. (2009). Factors affecting the learning and studding strategies and locus of control of trainee teachers. Social and Behavioral Sciences, 1(1): 1127-1136.
 48. Turesky, E. F., & Gallaghery, D. (2011). Know thyself: Coaching for leadership using Kolb’s experiential learning theory. Coaching Psychologist, 7(1): 5- 11.
 49. Williams, J. (2010). Reading comprehension, learning style, and seventh grade students, PhD dissertation. Liberty University.
 50. Wood, A. M., Saylor, C., & Cohen, J. (2009). Locus of control and academic success among ethnically diverse Baccalaureate nursing students. Nursing Education Perspectives, 30(5): 290-294.
 51. Worley, L. D. (2012). A comparison of learning styles and academic performance of students enrolled introductory poultry sciences courses in bachelors of Science and associates of applied science programs. MS dissertation, North Carolina State University.
 52. Yates, R. (2009). Locus of control and academic achievement: A study of gender and grade level differences among low-income and African-American students in a middle school. PhD dissertation. Southern Illinois State University.
 53. Young, L. E., & Paterson, B. L. (2007). Teaching nursing developing: a student centered learning environment. Lippincott: Williams & Wilkins.
 54. Zeegers, P. (2000). Approaches to learning in sciences: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology. 7191): 115-132.
 55. Ziemkiewicz, C., Crouser, R. J., Yauilla, A. R., Su, S. L., & Ribarsky, W. (2012). How locus of control influences compatibility with visualization style. Visualization and computer Graphics, 7(3): 81-90.
 56. ***