بررسی صحت استنادی مقاله‌های فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران کدپستی:

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش تعیین میزان صحت استنادی مقاله‌های منتشره در فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی بود. روش: روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها پیمایشی و جامعه آماری تمام شماره­های منتشره فصلنامه بود که از میان آن­ها 19 شماره شامل شماره‌های 17 تا 35 در بازه زمانی 1394-1390 انتخاب شد. تعداد کل استنادهای این 19 شماره به‌صورت تقریبی برابر با 4389 استناد بود، که با استفاده از جدول کرجسی-مورگان 1970 تعداد 350 استناد با ضریب 96 درصد اطمینان برای تعیین میزان صحت استنادی و مطابقت با شیوه‌نامه انجمن روان­شناسی آمریکا انتخاب شد. روش گردآوری داده‌ها، مشاهده مستقیم و جستجوی استنادها از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی و موتورهای جستجو بود، داده‌ها در سیاهه وارسی آزاده، واعظ و قریب (1388) وارد و تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که از 516 استناد در مقاله­های مورد بررسی، 367 استناد فاقد هرگونه خطای استنادی است و از میان شماره‌های منتشره فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی شماره 35 از نظر استناد وضعیت مناسب­تری دارد. از نظر تعداد خطاها، مقاله‌های استنادی خطای بیشتری نسبت به کتاب‌های استنادی و منابع استنادی لاتین خطای بیشتری نسبت به منابع استنادی فارسی داشتند. نتیجه‌گیری: وضعیت صحت استنادی فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی نسبت به سایر فصلنامه‌های مشابه بهتر است و این به‌دلیل تاکید مسئولین فصلنامه بر نگارش مقاله­ها و منابع آن­ها طبق معیارهای انجمن روان­شناسی آمریکا و نیز ویراستاری همه‌جانبه چندین و چندباره است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on citation accuracy of articles in journal of applied psychology

چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to Survey the citation of articles published in Journal of Applied Psychology in Shahid Beheshti University in the timeframe 1390-1394 (numbers 17-35). Methods: It was an applied research. The study population included 19 issue of Journal of Applied Psychology in the years 1390-1394. The total number of citations 19 Number of citations is considered to be approximately equal to 4389, using 96% confidence Morgan with 350 citations to verify the authenticity of documents and in accordance with the APA style has been selected Data collection tools was the checklist based on research of Azade, Vaez & Gharib (2009). Results: The results showed that of 516 citations, 367 citations were no citation error, as well as articles rather than books have citation error and Latin citation sources of error were more than the Persian citation sources. Journal of Applied Psychology (35) of the published numbers were better situation. Conclusion: The results showed that the citation accuracy of the Journal of Applied Psychology citation is better than other similar studies because of the emphasis quarterly in accordance with the format and editing articles submitted to the journal is over and over again

کلیدواژه‌ها [English]

 • citation accuracy
 • journal of applied psychology
 • Shahid Beheshti University
 1. منابع
 2. آزاده، فریدون.، واعظ، ریحانه.، و قریب، میترا. (1388). بررسی وضعیت صحت مقاله‌های استنادی پایان‌نامه‌های دوره‌های دکتری تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت، 3(1 و 2): 17-9.
 3. انـوری، حسن. (1381). فـرهنگ بزرگ سخن. ذیل مدخل استناد و استناد کردن. تهران: انتشارات سخن.
 4. حری، عباس. (1372). اهمیت اطلاعاتی پایان‌نامه‌ها در مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی. تهران: هیات امنای کتابخانه‌های عمومی‌کشور، ۲۲8-۲۲3.
 5. عزیزی، فریدون.، رئیس‌زاده، فربد.، زارعی، شبنم.، طریقت صابر.، گلبرگ، و گرزن، رضا. (1380). بررسی کیفیت ذکر منابع در مقالات پژوهشی مجلات علمی-پژوهشی در جمهوری اسلامی ایران. پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)، 25(4): 255-249.
 6. مرادی کیوی، محسن.، سبحانی، عبدالرسول.، صاحب اختیاری، خشایار.، هاشمی مطلق، کیوان.، و کاظم‌نژاد لیلی، احسان. (1392) بررسی درستی نگارش منابع مقاله‌های چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 22(2 پیاپی 86): 86-78.
 7. Adhikari, p., & Acharya, A. (2010) accuracy of reference in diferent speciality medical journals of Nepal. Nnepalese journal of net head & neck surgery, 1(2): 23-25
 8. Al-Benna, S., Rajgarhia, P., Ahmed, S., & Sheikh, Z. (2009). Accuracy of references in burns journals. Burns, 35(5): 677-680.
 9. Davies, k. (2012). Reference accuracy in library and information science journals. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 64(1): 373-387. Available at: www.emeraldinsight.com/0001-253X.htm
 10. Harinarayana, N., Chikkamanju, S. & Raju N., V. (2011) A study of citation accuracy in psychology theses submitted to the University of Mysore. Annals of Library and Information Studies, 58(4): 326-334.
 11. Lopresti, Robert (2010). Citation accuracy in environmental science journals. Scientometrics, 85(3): 647-655.
 12. Lukić, I. K., Lukić, A., Gluncić, V., Katavić, V., Vucenik, V., & Marusić, A. (2004). Citation and quotation accuracy in three anatomy journals. Clinical anatomy: official journal of the American Association of Clinical Anatomists & the British Association of Clinical Anatomists, 17(7): 534-539.
 13. O'Connor, A. E. (2002). A review of the accuracy of references in the journal Emergency Medicine. Emergency medicine, 14(2), 139-141.
 14. Oren, G., & Watson, M. (2009). Accuracy of references in the ophthalmic literature. Journal of the Medical Library Association: JMLA, 97(2), 142-145.
 15. Yousuf Guraya, S. (2014). Accuracy of references in scholarly journals: an analysis of 450 references in ten biomedical journals. European Science Editing, 40(4): 88-90.