رابطه اعتیاد به اینترنت با هوش‌های چندگانه گاردنر و پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارق التحصیل روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشیار پژوهشگاه مطالعات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش تعیین رابطه هوش‌ چندگانه گاردنر با اعتیاد به اینترنت بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری تمامی دانش­آموزان دختر پایه هشتم دوره متوسطه اول غیردولتی شهر تهران در سال تحصیلی 1395-1394 به­تعداد 1200 نفر بود. حجم نمونه طبق فرمول کوکران، 200 نفر با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ اعتیاد به اینترنت یانگ 1996 و هوش‌های چندگانه گاردنر 1983 جمع‌آوری و جهت تحلیل داده‌ها از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد رابطه هوش تجسمی-فضایی (256/0=β، 001/0=P)، موسیقایی (168/0=β، 032/0=P) و درون فردی (235/0=β، 001/0=P) با اعتیاد به اینترنت مثبت و معنادار؛ و رابطه هوش بین فردی (419/0-=β، 001/0=P) و منطقی-ریاضی (337/0-=β، 001/0=P) منفی و معنادار است. رابطه هوش جنبشی-جسمانی (152/0=β، 073/0=P)، هوش طبیعت‌گرا (140/0-=β، 092/0=P) و زبانی-کلامی (004/0=β، 965/0=P) با اعتیاد به اینترنت معنادار نبود. رابطه بین اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی منفی و معنادار بود (216/0-=β، 001/0=P). نتیجه‌گیری: از آن‌جا که می­توان هوش بین فردی، منطقی-ریاضی را عامل بازدارنده اعتیاد به اینترنت محسوب کرد؛ پیشنهاد می‌شود اولیاء، مربیان، مسئولین و متخصصان آموزش پرورش، از همان آغاز ورود دانش­آموزان به مدرسه در تمام مقاطع تحصیلی درس­ها و فعالیت­هایی را در برنامه آن­ها بگنجانند که هوش بین فردی، منطقی-ریاضی دانش‌آموزان را ارتقاء و از این طریق اعتیاد به اینترنت را کاهش و پیشرفت تحصیلی آن­ها را افزایش دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between internet addiction and Gardner's multiple intelligences and academic achievement

نویسندگان [English]

 • Neda Kalhor 1
 • Q Ahghar 2
1 . M.A. in psychology, Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran
2 *.Corresponding author, Associate professor, institute of studies and research and educational planning organization, Tehran, Iran, Email: Ahghar2004@yahoo.com
چکیده [English]

Aim: This study aims to identify the relationship between internet addiction and Gardner's multiple intelligences. Method: The research methodology was correlational and the statistical population comprised of all female students in the 8th grade of the first cycle of non-governmental secondary school in the city of Tehran in the school year 2015-2016. The sample included 200 subjects who were selected by Cochran's formula using multistage sampling method. The data were collected by Young internet addiction questionnaire developed in 1996 and Gardner's multiple intelligences questionnaire developed in 1983 and multivariate regression was used to analyze the data. Results: There was a positive, significant relationship between visual-spatial intelligence (β=0.256, P=0.001) and musical intelligence (β=0.168, P=0.032), and internet addiction. There was a negative, significant relationship between interpersonal intelligence (β=0.419, P=0.001), logical-mathematical intelligence (β=0.337, P=0.001), intrapersonal intelligence (β=0.235, P=0.001), and internet addiction. There was not a significant relationship between kinetic-physical Intelligence (β=0.152, P=0.073), naturalistic intelligence (β=0.140, P=0.092), linguistic-verbal intelligence (β=0.004, P=0.965), and internet addiction. There was a negative, significant relationship between internet addiction and academic achievement (β=0.216, P=0.001). Conclusion: Considering the fact that the interpersonal intelligence, logical-mathematical intelligence can be regarded as internet addiction deterrent, it is recommended that parents, teachers, officials and experts in Department of Education plan for a number of lessons and activities from the beginning the students start studying at all educational levels to improve their interpersonal intelligence, logical-mathematical intelligence, that may be led to decrease in internet addiction and increase in academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • addiction
 • educational achievement
 • Gardner
 • Internet
 • multiple intelligences
 1. منابع
 2. اتکینسون، ریتا.، و هیلگارد، ارنست. (1385). زمینه روان‌شناسی. جلد دوم ترجمه محمدنقی براهنی، بهروز بیرشک، مهرداد بیک، رضا زمانی و مهرناز شهرآرای، تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار اثر به‌زبان اصلی، 2000)
 3. اسحاق‌نیا، مهرناز.، و سیف، علی‌اکبر. (1385). میزان هماهنگی بین رشته‌های تحصیلی و هوش‌های چندگانه و تأثیر این هماهنگی بر نگرش نسبت به رشته‌های تحصیلی. فصلنامه روان‌شناسی و علوم تربیتی، 6(1): 62-51.
 4. امیدوار، احمدعلی.، و صارمی، علی‌اکبر. (1393). اعتیاد به اینترنت، توصیف، سبب‌شناسی، پیگیری، درمان و مقیاس‌های سنجش اختلال اعتیاد به اینترنت. مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی پردیس. مشهد: انتشارات تمرین.
 5. اهرمی، راضیه.، فرامرزی، سالار.، شوشتری، مژگان.، و عابدی، احمد. (1391). رابطه نیم‌رخ دانش‌آموزان در هوش‌آزمای وکسلر کودکان فرم 4 (WISC-iv) و هوش‌های چندگانه (MI) مبتنی بر نظریه گاردنر. فصلنامة اندازه‌گیری تربیتی، 9(3): 56 -43.
 6. بالغی‌زاده، سوسن.، و حاجی‌حسین‌نژاد، غلام‌رضا. (1381). نظریه هوش‌های چندگانه و کاربرد آن در آموزش. تهران: جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم.
 7. بهشتی‌زاده، مریم.، کردی، مراد.، بهشتی‌زاده، روشنک.، و محمدی، نسرین. (1395). نقش هوش سازمانی در توانمندسازی اجتماعی و ارتقاء هوش فردی و گروهی بر اساس الگوی آلبرشت. فصلنامه روان‎شناسی کاربردی، 10(2 پیاپی 38): 224-209.
 8. تمنایی‌فر، محمدرضا.، صدیقی‌ارفعی، فریبرز.، و گندمی، زینب. (1392). رابطه میزان استفاده از اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی کاشان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 17(2): 82-78.
 9. خسروی‌الحسینی، سیدمهدی. (1385). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت، هوش‌های چندگانه و سبک‌های یادگیری و مقایسه آن میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.
 10. درگاهی، منصور.، و رضوی، حسین. (1386). اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر بر آن در ساکنان منطقه 2 غرب تهران. مجله پایش. 6(3): 272-265.
 11. رستمی‌نژاد، محمدعلی.، و شوکتی‌راد، احمدرضا. (1395). پیش‌بینی عضویت در شبکه‌های مجازی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس سبک‌های فرزندپروری و سازگاری. فصلنامه روا‌ن‌شناسی کاربردی، 10(2 پیاپی 38): 208- 193.
 12. زمانی، بی‌بی‌عشرت.، عابدینی، یاسمین.، و کلانتری، میترا. (1392). پیشرفت تحصیلی، میزان و چگونگی استفاده از اینترنت در دخترها و پسرهای دبیرستانی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. 7-(3 پیاپی 27): 101-85.
 13. زمانی، مهدی. (1390). رابطه بین هوش‌های چندگانه گاردنر با مهارت‌های زندگی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. گروه روان‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
 14. سلطانی، مهری.، فولادوند، خدیجه.، و فتحی‌آشتیانی، علی. (1389). رابطه هویت و هیجان خواهی با اعتیاد اینترنتی. مجله علوم رفتاری، 4(3): 197-191.
 15. شریفی، حسن‌پاشا. (1387). مطالعه مقدماتی نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر در زمینه موضوع‌های درسی و سازگاری دانش‌آموزان. فصلنامه‌ نوآوری آموزشی، 4(1): 34-11.
 16. غفاری، مسعود. (1390). بررسی تأثیر آموزش خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه در کاهش کناره‌گیری اجتماعی و کاربرد اجباری اینترنت در کاربران آن. پایان‌نامه دکترای روان‌شناسی عمومی. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.
 17. فیشر، رابرت (1385). آموزش تفکر به کودکان. ترجمه مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان. تهران: انتشارات رسش.
 18. قاسم‌زاده، لیلی.، شهرآرای، مهرناز.، و مرادی، علی‌رضا. (1386). بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه‌ آن با تنهایی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران. دو فصلنامه انجمن روان‌شناسی ایران، 3(2): 40-32.
 19. مارنات، گری-گراث(1389). راهنمای سنجش روانی. جلد اول. ترجمه حسن‌پاشا شریفی و محمدرضا نیک‌خو. تهران : انتشارات سخن.
 20. محمدی، علی. (۱۳۸۸). مطالعه و رضایت‌مندی استفاده دانشجویان دانشگاه تهران از اینترنت. مطالعات فرهنگی و ارتباطات ایران، ۱2(۱): 183-164.
 21. مطلب‌زاده، خلیل.، و منوچهری، مریم. (1387). بررسی رابطه هوش‌های چندگانه با مهارت خواندن و درک مطلب در آزمون بین‌المللی انگلیسی (IELTs) در فراگیران ایرانی. مجله علمی و پژوهشی اصول بهداشت روانی. 11(2 پیاپی 42): 140-135.
 22. ناستی‌زایی، ناصر (1388). بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت. فصلنامه طبیب شرق. 1(11): 63-57.
 23. هاشمی، ویدا.، بهرامی، هادی.، و کریمی، یوسف. (1385). بررسی رابطه هوش هشت‌گانه گاردنر با انتخاب رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. مجله روان‌شناسی، 10(3): 278-275.
 24. Almedia, L. S., Ptiro, M.D., & Aristides, I. F. (2009). Intelligence assessment: Gardner multiple intelligence theory as alternative. Learning and Individual Differences, 20(3): 225-230.
 25. Barrington, E. (2004) Teaching to student diversity in higher education: how multiple intelligence theory can help. Teaching in Higher Education, 9(4): 421-434.
 26. Belflower, J. B. (2008). A case study on the perceived benefits of multiple intelligence instruction: examining its impaction student learning. Unpublished Ph.D. dissertation. Fielding Graduate University.
 27. Brewer, S. (2005). Tappikg in to multiple intelligences to teach information literacy skills. Academic Research Library, 21(9): 19-21.
 28. Caplan, S., Williams, D., & Yee, N. (2009). Problematic internet and psychosocial well-being a money MMO players. Computers in Human Behavior, 25(6): 1312-1319.
 29. Chan. W. D. (2007). Musical aptitude and multiple intelligence among Chinese gifted students in Hong Kong: do self-perceptions predict abilities? Journal of Personality and Individual Differences, 43(6): 1004-1675.
 30. Drakeford, J. (2010). The Howard Gardner School: A portrait of a small progressive, independent and alternative high school for bright, creative non-traditional learners. Doctoral dissertations. George Washington University.
 31. Farahmand T. (2009). The file and use Internet. International Journal of Pharmaceutics, 41(5): 135-60.
 32. Feist, G., & Rosenberg, E. (2009). Psychology: making connection. McGraw-Hill global education holdings.
 33. Furnham, A. (2002). Personality and learning style: study of the instruments. Journal of Personality and Individual Differences, 13(4): 429-438.
 34. Grohal, J. (2005). Internet addiction Guide, available at: http://psych central.com/net addiction.
 35. Ko, CH., Yen, J.Y., Chen, CC., Chen, SH., Wu, K. & Yen, CF. (2006). Tridimensional personality of adolescents with Internet adolescents and substance Use experience. Can g Psychiatry, 51(4): 887-94.
 36. King, S. A. (1996). Is the internet addictive, or are addicts using the internet? Available on web: http://concentric.net/~astorm/iad.html.
 37. Prieto, L., Bermejo, R. (2005). Multiple intelligences and exceptional children. Paper presented at the European conference on education research university college Dublin. September, 1-43.
 38. Shearer, C. & B., Luzzo, D. A. (2009). Exploring the application of multiple intelligences theory in South Korea. School psychology international, 26(5): 581-594.
 39. Sozan, H., Sozen, M., & Tekat, A. (2009). Comparison of the profiles of the potential teachers in different disciplines based on multiple intelligences theory (Samsun city sample). Journal of Procardia Social and Behavioral Sciences, 1(1): 943-948.
 40. Young, K.S. (2007). Treatment out comes with internet addicts. Cyber Psychology and Behavior, 10(5): 671-679.
 41. ***