میزان همکاری نویسندگان مقاله‌های فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی در فاصله سال‌های 1385 تا 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین میزان همکاری نویسندگان در مقاله‌های فصلنامه روان‌شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی بود. روش: روش پژوهش ارزیابانه و جامعه آماری 686 نویسندۀ 235 مقاله فصلنامه مزبور از شماره 1 تا شماره 36  در سال‌های 1385 تا 1394 بود. ابزا گردآوری داده‌ها سیاهه محقق ساخته شامل مشخصات مقاله، تعداد، جنس و مقطع تحصیلی نویسندگان، موسسه و دانشگاه محل تحصیل آن­ها بود. داده‌ها از طریق مراجعه به نسخه چاپ شده مقاله‌ها گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی و فرمول محاسبه ضریب همکاری تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین تعداد نویسندگان در بازه زمانی 9 ساله، حدود 3 نفر و بیش‌ترین تعداد نویسندگان برای هم ‌نویسندگی مقاله‌ها مربوط به سال‌‌های 1393 و 1394 برابر با 6 نویسنده است. از لحاظ سهم دانشگاه‌ها در انتشار مقاله، پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در انتشار 33/33 درصد از مقاله‌ها و پژوهشگران سایر دانشگاه‌ها در انتشار 66/66 درصد از مقاله‌های فصلنامه روان‌شناسی کاربردی سهم داشته­اند. ضریب همکاری نویسندگان در نوشتن مقاله‌های فصلنامه روان‌شناسی کاربردی در داخل دانشگاه شهید بهشتی برابر با 59/0 و در خارج دانشگاه 62/0 بود. نتیجه‌گیری: از آن‌جا که میزان همکاری گروهی بین تولیدکنندگان مقاله در مجله روان‌شناسی کاربردی در سطح متوسطی قرار دارد و برابر با 58/0 است؛ لازم است تاکید کلیه مجله‌ها بر افزایش تعداد نویسندگان در مقاله‌ها باشد تا این هم نویسندگی در این مجله و تمام مجله های وزارتین به سطح مطلوبی برسد.                  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of co-authorship rate of articles in the Journal of Applied Psychology during 2007-2016

نویسندگان [English]

 • Mehdi Rahmani 1
 • Amir Reza Asnafi 2
1 *. Corresponding author, M.A. in knowledge and information science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, Email: Mehdi.lis89@gmail.com
2 . Assistant professor of knowledge and information science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The research aim is to determine the authors’ cooperation in the articles Journal of Applied Psychology in Shahid Beheshti University. Method: The research method is survey and evaluative and the statistical population included all 686 authors of 235 articles from No. 1 to No. 36 in the years 2007 to 2016. The data gathering tools was a researcher made checklist, including articles specifications, number of authors, gender of authors, their educational level and institutes and university, respectively. Data collection was performed by referring to the articles printed edition and data analysis using descriptive statistics and cooperation coefficient calculation formula. Results: Results showed that the average number of authors in the 9 year period, were about 3 people and maximum number of authors to collaborate on articles in the years 2015 & 2016 were 6 In terms contribution in the article of universities in publish article in this Journal, Shahid Beheshti University researchers contribution was 33.33% and other universities researchers contribution was 66.66% published articles in total publication period of the Journal. Finding: The authors’ cooperation coefficient in writing Journal of Applied Psychology articles at Shahid Beheshti University was equal to 0.59, and outside the university 0.62. Conclusion: Because the collaboration between the articles producers in the Journal of Applied Psychology is in the average level and was equal to 0.58 it is necessary to emphasize in increasing the authors number of articles to reach the co-authorship in this journal and all the ministries magazines to the desired level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • applied psychology
 • co-authorship
 • coorporation coefficient
 1. فرج‌پهلو، عبدالحسین. (1386) ضریب همکاری: مقیاسی برای اندازه‌گیری میزان همکاری در پژوهش‌ها. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 23(1و2): 183-169.
 2. امین‌پور، فرزانه. (1385) مقدمه‌ای بر علم‌سنجی. انتشارات دانشگاه علوم پژشکی اصفهان.
 3. رحیمی، ماریه.، و فتاحی، رحمت‌الله. (1386). همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 18(3 پیاپی 71): 248-235.
 4. عصاره، فریده.، و معرفت، رحمان. (1384) مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدلاین. فصلنامه رهیافت، 9(3 پیاپی 35): 44-39.
 5. معرفت، رحمان.، صابری، مریم.، عبدالمجید، امیرحسین.، کشاورز، حمید.، و عضدی، مریم (1391). بررسی همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های تألیفی مجله دانش و تندرستی در فاصله سال‌های 1386 تا 1381. سومین کنفرانس ملی علم سنجی در زمینه پزشکی. بابل. دانشگاه علوم پزشکی بابل. ایران.
 6. معرفت، رحمان.، صابری، مریم.، عبدالمجید، امیرحسین.، و زودرنج، معصومه. (1391) بررسی میزان هم کاری گروهی نویسندگان مقاله‌های تالیفی مجله کومش در فاصله سال‌های 1378 تا 1389. کومش، 13(3 پیاپی 43): 285-279.
 7. معرفت، رحمان.، صابری، مریم.، و عضدی، مریم. (1393) بررسی ضریب همکاری و میزان مشارکت نویسندگان مقاله‌های مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی در بازه زمانی 1388 تا 1393. مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 6(1 پیاپی 11): 270-257.
 8. معرفت، رحمان.، صابری، مریم.، و گنج‌خانلو، سهیلا. (1392). بررسی وضعیت همکاری نویسندگان مقاله‌های چاپ شده در مجله روان‌شناسی بالینی دانشگاه سمنان در فاصله زمانی 1388 تا 1391. فصلنامه علمی پژوهشی روا‌شناسی بالینی، 5(3 پیاپی 19): 111-105.
 9. Farajpahlou A. Hossein (2004). Collaboration among Library and Information experts vs. Proceedings of International workshop on Web metrics, Informatics and Scientometrics. 2-5 March 2004. Central library, Indian Institute of Technology Rookie, India.
 10. Kliegl, R., & Bates, D. M. (2011). International cooperation in psychology is on the rise. Scientometrics, 22(3): 149-158.
 11. Osareh F. (2005) Collaboration in astronomy knowledge production: A case study in Science Direct from 2000-2004. Proceedings of 10th international conference on scientometrics and informatics, Stockholm-Sweden.
 12. ***