اثربخشی لگو درمانی در بهبود مهارت‌های اجتماعی و کاهش علائم کودکان دچار اختلال اُتیسم با عملکرد بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه الزهراء

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی لگو درمانی در بهبود مهارت‌های اجتماعی و کاهش علائم کودکان دچار اختلال اُتیسم با عملکرد بالا بود. روش: روش مطالعه شبه­آزمایشی از نوع طرح تک آزمودنی و جامعه آماری شامل 65 کودک پسر 6 تا 10 ساله دچار اختلال اُتیسم با عملکرد بالا مراجعه‌کننده به مرکز ساماندهی درمان و توان‌بخشی اختلال‌های اُتیستیک و مرکز آموزش و درمان اختلال‌های اُتیستیک به‌آرا در سال 1388بود. از میان آن­ها 10 کودک به­روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس نمره‌گذاری اُتیسم گیلیام، 1995 و نیمرخ مهارت‌های اجتماعی اُتیسم بیلینی و هوپف (2007) بود. مهارت‌های اجتماعی با بهره­گیری از بازی لگو در 16 جلسه، هر جلسه به­مدت 60 دقیقه، هفته­ای دو بار به­شکل گروهی دو یا سه نفره به آن­ها آموزش داده شد. ارزیابی‌ها در 6 مرحله، دو هفته پیش از شروع درمان، یک روز قبل از شروع درمان، بعد از هشت جلسه درمان، یک روز بعد از اتمام درمان و جلسه‌های پیگیری دو هفته و یک ماه بعد از اتمام درمان انجام شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل دیداری و اندازه اثر نشان داد مهارت‌های اجتماعی کودکان دچار اختلال اُتیسم با عملکرد بالا، افزایش و علائم اُتیسم ازجمله مشکلات تعاملات اجتماعی/برقراری ارتباط کاهش یافته؛ اما تغییری در رفتارهای کلیشه­ای آن­ها ایجاد نشده است. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه از قابلیت کاربرد و کارایی لگو درمانی برای افزایش مهارت‌های اجتماعی و اصلاح کفایت اجتماعی در کودکان دچار اختلال اُتیسم با عملکرد بالا حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of LEGO therapy to improve social skills and severity of symptoms in children with high functioning Autism

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Pouretemad 1
 • tazakareh Shahpareh tavasoli 2
 • esmaeil shiri 3
 • shokooh sadat bani jamal 2
1 Professor of Shahid Beheshti University, Faculty of Psychology and Education Tehran, Iran
2 MSC Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
3 PHD student clinical psychology, Shahid Beheshti university, Tehran. Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of LEGO therapy on social skills and symptoms reduction in children with high-functioning Autism (HFA). Method: The study followed a single-subject design. The statistical population included 65 children with HFA (aged between 6 to10 years), 10 of which were selected through the convenience sampling from two centers: The center for the treatment of Autistic disorders (CTAD) and Behara Center for the treatment of Autistic disorders. The sample divided into small groups. Each group received 16 sessions of LEGO play. The duration of each session was about 60 minutes, twice a week. The assessments were repeated six times: Two baselines with two weeks interval, in the 8th session, one day after the end of the treatment and two follow-up sessions (two weeks and one month after termination of intervention). Gilliam Autism rating scale (Gilliam, 1995) and Autism social skills profile (Bellini and Bellini, ASSP; Bellini & Hopf, 2007) were administered during assessments. Data analyses included visual analyses/charts and effect sizes. Results: Results have shown that social skill scores have increased in the sample. The symptoms of autism (social interaction/communication problems) declined, while no change has observed in repetitive behavior score. The effect sizes have also shown that LEGO therapy could be effective in improving social skills and reducing the communication deficiencies in children with HFA. Conclusion: The results of this study support the role of LEGO therapy in improving social skills and social competence in children with HFA.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autism
 • LEGO therapy
 • social skill
 • stereotypical behaviors
 1. احمدی، سیدجعفر.، صفری، طیبه.، همتیان، منصوره.، و خلیلی، زهرا. (1390). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی آزمون تشخیصی اُتیسم. فصلنامه پژوهش‌های علوم‌شناختی و رفتاری، 1(1): 104-87.
 2. باقریان خسروشاهی، صنم.، پوراعتماد، حمیدرضا.، و فتح‌آبادی، جلیل. (1393). مولفه‌های مؤثر در درمان کودکان دچار درخودماندگی از منظر والدین. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 8(4 پیاپی 32): 42-29.
 3. پوراعتماد، حمیدرضا.، شیری، اسماعیل.، تذکره توسلی، شهپر. (زودآیند) کتابچه راهنمای لگو درمـــــانی در رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم. تهران: ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی. زیر چاپ.
 4. شهیم، سیما. (1373). بررسی فرم‌های کوتاه مقیاس وکسلر برای استفاده در ایران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 9(2): 80- 67.
 5. صادقی، سعید.، پوراعتماد، حمیدرضا.، و فتح‌آبادی، جلیل. (1394). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر مشکلات رفتاری و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان دچار اختلال طیف اُتیسم با عملکرد بالا. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 10(4 پیاپی 40): 499-477.
 6. فتح‌الله‌زاده، نوشین.، باقری، پریسا.، رستمی، مهدی.، و دربانی، سیدعلی. (1395). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری و خودکارامدی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 10 (3 پیاپی 39): 289- 271.
 7. مقیم‌اسلام، پرستو.، پورمحمدرضا تجریشی، معصومه.، و حق‌گو، حجت‌الله. (1392). تاثیر آموزش متقابل بر مهارت‌ اجتماعی کودکان دارای اُتیسم. فصلنامه توان‌بخشی، 14(4 پیاپی 52): 67-59.
 8. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
 9. Andras, M. (2012). The value of LEGO® therapy in promoting social interaction in primary aged children with autism. Good Autism Practice, 13(2): 17-24.
 10. Anderson, K. A., Shattuck, P. T., Cooper, B. P., Roux, A. M., & Wagner, M. (2014). Prevalence and correlates of postsecondary residential status among young adults with an autism spectrum disorder. Autism, 18(5): 562-570.
 11. Petrina, N., Carter, M., & Stephenson, J. (2014). The nature of friendship in children with autism spectrum disorders: A systematic review. Research in Autism Spectrum Disorders, 8(2): 111-126.
 12. Bellini, S., & Peters, J. K. (2008). Social skills training for youth with autism spectrum disorders. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 17(4): 857-873.
 13. Bellini, S., & Hopf, A. (2007). The development of the autism social skills profile a preliminary analysis of psychometric properties. Focus Autism Other Dev Disabl, 22(2): 80-87.
 14. Ben-Sasson, A., Lamash, L., & Gal, E. (2013). To enforce or not to enforce? The use of collaborative interfaces to promote social skills in children with high-functioning autism spectrum disorder. Autism, 17(5): 608–622.
 15. Boyne, S. E. (2014). An evaluation of the ‘LEGO® therapy’intervention used to support children with social communication difficulties in their mainstream classroom. Doctoral dissertation. University of Nottingham.
 16. Brett, E. (2013). Lego therapy: Developing social competence in children with asperger syndrome through collaborative lego play. Ph.D. yhesis. UK University of Exeter.
 17. Costa, S. C. C., Soares, F., Santos, C., Pereira, A. P. D. S., & Moreira, M. F. (2016). Lego robots & autism spectrum disorders: a potential partnership? Revista de Estudios e Investigacion en Psicologia y Educacion, 3(1): 50-59.
 18. Eric, B., crack, K., & Almond, J. (1993). Comparison of methods for teaching receptive labeling to children with autism spectrum disorders. Journal of Applied Behavior Analysis, 44(1): 435-452
 19. Fonseca, D., Santos, A., & Bastard-Rosset, D. (2009). Can children with autistic spectrum disorders extract emotions out of contextual cues? Res Autism Spectrum Disord, 3(1): 50-56.
 20. Gare, J. S., Thomas, J., Jones, S., Mahoney, L., Dukes, K., & Treadway, J. (2016). Social factors that predict fear of academic success. Educational Review, 68(2): 155-170.
 21. Kato, D., Hattori, K., Iwai, S., & Morita, M. (2012). Effects of collaborative expression using LEGO® blocks, on social skills and trust. Social Behavior and Personality: an International Gournal, 40(7): 1195-1199.
 22. Lindsay, S., Hounsell, K. G., & Cassiani, C. (2017). A scoping review of the role of LEGO® therapy for improving inclusion and social skills among children and youth with autism. Disability and Health Journal, 10(2): 173-182.
 23. Kaale, A., Smith, L., & Sponheim, E. (2012). A randomized controlled trial of preschool-based joint attention intervention for children with autism. J Child Psychol Psychiatry, 53(1): 97-105.
 24. LeGoff, D.B. (2004). Use of LEGO® as a therapeutic medium for improving social competence. Journal of Autism and Developmental Disabilities, 34(5): 557- 571.
 25. LeGoff, D. B., De La Cuesta, G. G., Krauss, G. W., & Baron-Cohen, S. (2014). LEGO®-based therapy: How to build social competence through LEGO®-based clubs for children with autism and related conditions. Jessica Kingsley Publishers.
 26. Legoff, D. B., & Sherman, M. (2006). Long-term outcome of social skills intervention based on interactive LEGO© play. Autism, 10(4): 317-329
 27. Morgan, D. L., & Morgan, R. K. (2009). Single-case research methods for the behavioral sciences. Los Angeles, CA: SAGE Publications, Inc.
 28. Nourbakhsh, M. R., & Ottenbacher, K. J. (1994). The statistical analysis of single-subject data: a comparative examination. Physical Therapy, 74(8): 768-776.
 29. Orsmond, G. I., Shattuck, P. T., Cooper, B. P., Sterzing, P. R., & Anderson, K. A. (2013). Social participation among young adults with an autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(11): 10-27.
 30. Owens, G., Granader, Y., Humphrey, A., & Baron-Cohen, S. (2008). LEGO® therapy and the social use of language programme: An evaluation of two social skills interventions for children with high functioning autism and asperger syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(10): 1944-1954.
 31. Peckett, H., MacCallum, F., & Knibbs, J. (2016). Maternal experience of Lego therapy in families with children with autism spectrum conditions: What is the impact on family relationships? Autism, 20(7): 879-887.
 32. Robertson, B. R., Prestia, D., Twamley, E. W., Patterson, T. L., Bowie, C. R., & Harvey, P. D. (2014). Social competence versus negative symptoms as predictors of real world social functioning in schizophrenia. Schizophrenia Research, 160(1): 136-141.
 33. Rinaldi, W. (2004). Social use of language programme. Infant and primary school teaching pack. Cranleigh.
 34. ***