الگوی ساختاری کمال‌گرایی، بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین الگوی ساختاری کمال‌گرایی، بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری تمام ساکنین شهر کرج به‌تعداد ۱۶۱۴۶۲۶ نفر در سال 1393 بود. نمونه‌برداری در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول به­روش نمونه‌برداری چندمرحله‌ای منطقه‌های 2، 3، 5، 7 و 10، و در مرحله دوم به‌شکل تصادفی، 5 مرکز از هر منطقه از بین مراکز تفریحی و فرهنگی و سپس بر اساس پیشنهاد گاداگنولی و ولیسر (1998) در مورد حجم نمونه در پژوهش‌های الگویابی معادله‌های ساختاری، از هر مرکز 20 نفر به‌شکل داوطلبانه، و درنهایت 500 زن و مرد متأهل انتخاب شد. ابزارهای پژوهش مقیاس چندبُعدی کمال‌گرایی فراست، مارتن، لاهارت و روزنبلیت (1990)، بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989) و سازگاری زناشویی اِسپانیر (1976) بود. داده‌های 405 نفر پس از حذف 90 پرسشنامه مخدوش و 5 آزمودنی پرت از روند پژوهش با استفاده از روش الگویابی معادله‌های ساختاری تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد بهزیستی روان‌شناختی رابطه بین معیارهای فردی (229/0=β، ۰۰۱/۰=P)، سازماندهی (064/0=β، ۰۴۷/۰=P)، نگرانی در مورد اشتباه‌ها (212/0-=β، ۰۰۱/۰=P)، تردید نسبت به اعمال (212/0-=β، ۰۰۱/۰=P)، انتقادگری والدین (257/0-=β، ۰۰۱/۰=P) و انتظارهای والدین (141/0=β، ۰۰۱/۰=P) را با سازگاری زناشویی میانجی‌گری می‌کند. نتیجه‌گیری: از آنجا که بهزیستی روان‌شناختی پایین زوج­ها می‌تواند احتمال ناسازگاری در زندگی زناشویی را افزایش دهد، پیشنهاد می‌شود، در مشاوره­های پیش از ازدواج و در زوج درمانی برای تداوم ازدواج به‌ویژه برای زوج­های که علاوه بر نارضایتی و ناسازگاری‌های زناشویی، دارای بهزیستی روان‌شناختی پایین نیز هستند، بر کمال‌گرایی مثبت و منفی و بهزیستی روان‌شناختی آن­ها توجه شود.

کلیدواژه‌ها


Cheraghali Gol, H., Rostami, A. M., & Goudarzi, M. (2013). Prediction of marital satisfaction based on perfectionism. Social and Behavioral Sciences, 89(1): 567-571.
Dagley, K. C., Sandberg, J. G., Busby, D. M., & Larson, J. H. (2012). Coming to terms, depression, and relationship satisfaction for ative Americans in intimate relationships. Contemporary Family Therapy, 34(4): 481-494.
Foran, H. M., Vivian, D., O’Leary, K. D., Klein, D. N., Rothbaum, B. O., Manber, R., Keller, M. B., Kocsis, J. H., Thase, M. E., & Trivedi, M. H. (2012). Risk for partner victimization and marital dissatisfaction among chronically depressed patients. Journal of Family Violence, 7(3): 75-85.
Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14(1): 449-468.
Geranmayepour, S., & Besharat, M. A. (2010). Perfectionism and mental health. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5(2): 643-647.
Guadagnoli, E., & Velicer, W. F. (1998). Relation to sample size to the stability of component patterns. Psychological Bulletin, 103(2): 265-275.
Heizomi, H., Allahverdipour, H., Asghari Jafarabadi, M., & Safaian, A. (2015). Happiness and its relation to psychological well-being of adolescents. Asian Journal of Psychiatry, 4(4): 55-60.
Javanmard, G. H., & Mohammadi Garegozlob, R. (2013). The study of relationship between marital satisfaction and personality characteristics in Iranian families. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84(1): 396-399.
Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling, edition 2, Guilford press: New York & London.
Macedo, A., Marques, M., & Pereira, A. T. (2014). Perfectionism and psychological distress: a review of the cognitive factors. Clinical Neurosciences Mental Health, 1(6): 1-10.
Montesino, M. L. C., Gomez, J. L. G., Fernandez, M. E. P., & Rodriguez, J. M. A. (2013). Psychometric properties of the dyadic adjustment scale (DAS) in a community sample of couples. Psicothema, 25(4): 536-541.
Ozden, M. S., & Celen, N. (2014). The relationship between inherent and acquired characteristics of human development with marital adjustment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 25(4): 48-56.
Park, H. J., & Jeong, D. Y. (2015). Psychological well-being, life satisfaction, and self-esteem among adaptive perfectionists, maladaptive perfectionists, and nonperfectionists. Personality and Individual Differences, 72(1):165-170.
Perez-Garin, D., Molero, F., & Bos, A. E. R. (2015). Internalized mental illness stigma and subjective well-being: The mediating role of psychological well-being. Psychiatry Research, 228(3): 325-331.
Ryff, C. D. (1989). Beyond Ponce de Leon and life satisfaction: New directions in quest of successful aging. International Journal of Behavioral Development, 12(1): 35-55.
Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and Psychosomatics, 83(1): 10-28.
Shaker, R., Heshmati, R., & Poor Rahimi, M. (2010). Investigation of marital adjustment in people with secure, preoccupied, dismissing and fearful attachment styles. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5(1): 1823-1826.
Sironic, A., & Reeve, R. A. (2015). A combined analysis of the frost multidimensional perfectionism scale (FMPS), child and adolescent perfectionism scale (CAPS), and almost perfect scale-revised (APS-R): Different perfectionist profiles in adolescent high school students. Psychological Assessment, 27(4): 1471-1483.
Soleimani, A. A., Najafi, M., Ahmadi, K., Javidi, N., Hoseini Kamkar, E., & Mahboubi, M. (2015). The effectiveness of emotionally focused couples’s therapy on sexual satisfaction and marital adjustment of infertile couples with marital conflicts. International Journal of Fertility & Sterility, 9(3): 393-402.
Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scale for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and Family, 38(2): 15-28.
Stoeber, J. (2012). Dyadic perfectionism in romantic relationships: Predicting relationship satisfaction and long term commitment. Personality and Individual Differences, 53(3): 300-305.
Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social Psychology Review, 10(1): 295-319.
Stoeber, J., & Stoeber, F. S. (2009). Domains of perfectionism: Prevalence and relationships with perfectionism, gender, age and satisfaction with life. Personality and Individual Differences, 46(4): 530-535.
Suh, H., Gnilka, P. B., & Rice, K. G. (2017). Perfectionism and well-being: A positive psychology framework. Personality and Individual Differences, 11(1): 25-30.
Taylor, E. P., Couper, R., & Butler, C. M. (2017). Adolescent perfectionism: Structural features of the frost multidimensional perfectionism scale and correlates with attachment and psychopathology. Psychology and psychotherapy, 67(1): 49-77
Tigari, A., Asgharnejad, A., Bayannejad, S. A., & Abdin, A. (2006). Contrasting emotion intelligence and marital satisfaction and their contribution to maladjustment coupels and adjustable once in Sari city. (Persian). Journal of Mazandaran University of Medical Science, 16(55):78-86.
Turashvilia, T., & Turashvili, M. (2015). Structural equation model of psychological well-being, a Georgian exploration. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 190(1): 4-9.
Whisman, M. A., & Baucom, D. H. (2012). Intimate relationships & psychopathology. Clinical Child and Family Psychology Review, 15(3): 4-13.
Whisman, M. A., Rhee, S. H., Hink, L., Boeldt, D. L., & Johnson, D. P. (2014). Genetic and environmental influences on the association between subjective well-being and marital adjustment. Couple & family psychology, 3(1): 48-64.