اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرخوردگی و کیفیت زناشویی زن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش سرخوردگی زناشویی و افزایش کیفیت زناشویی زن‌ها بود. روش: روش پژوهش شبه‌تجربی با گروه گواه و طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه و جامعه آماری شامل 2146 نفر از مادران دانش‌آموزان پسر در سه مدرسه دوره­ متوسطه دوم بخش مرکزی و بخش کلیشاد شهرستان فلاورجان به نام‌های دبیرستان بهنام رحمانی، امام خمینی و شهید بهشتی در سال تحصیلی 95-1394 بود. به­روش نمونه‌گیری در دسترس 30 مادر انتخاب و به­شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. پرسشنامه‌های سرخوردگی زناشویی کایزر (1993)، کیفیت زناشویی باسبی، کران، لارسن و کریستینسن، (2008) توسط آزمودنی‌های هردو گروه تکمیل و سپس درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (هیز، 1986) در 10 جلسه 90 دقیقه‌ایی هفته­ای یک‌بار به گروه آزمایش ارائه و نتایج با استفاده از طرح تحلیل کواریانس چندگانه تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج بیانگر آن بود که میانگین گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مؤلفه سرخوردگی زناشویی، در مرحله پس‌آزمون و پیگیری کاهش (881/15=F،001/0=P) و در مؤلفه کیفیت زناشویی، افزایش یافته است (594/8=F، 001/0=P). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می­توان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را روش مؤتری تلقی کرد که با کاربرد استعاره­ها، فنون تنظیم هیجان و اعمال متعهدانه مبتنی بر ارزش­ها، منجر به کاهش سرخوردگی زناشویی و افزایش کیفیت زناشویی زن‌های متأهل می­شود. 

کلیدواژه‌ها


Amanelahi, A., Heydarianfar, N., Khojastehmehr, R. & Imani, M. (2014).The effectiveness of acceptance and commitment therapy in the treatment of distressed couples. Biannual Journal of Applied Counseling, 4(1): 103-119.
Bradbury, T. N., & Karney, B. R. (2013). Intimate relationships (2nd Ed.). New York: Norton.
Fincham, F., Beach, S. R. H. (2007). Forgiveness and marital quality: Precursor or consequence in well-established relationships? The Journal of Positive Psychology, 2(4): 260-268.
Fincham, F. D., Stanley, S. M., & Beach, S. R. H. (2007). Transformative processes in marriage: An analysis of emerging trends. Journal of Marriage and Family, 69, 275-292.
Gottman, l. & Silver, B. (2012). What makes love last. New York: Simon & Schuster.
Hajian, A. & Mohammadi, S. (2013). The effect of training solution focused couple therapy on dimensions of marital intimacy. Pakistan Journal of Medical Science, 29(1): 321-324.
Hayes, S. C., & Masuda, A. (2009). Acceptance and commitment therapy: model, process and outcoms. Journal of Behavior Research and Therapy, 44(1): 1-25.
Hayes, S. C., & Strosahl, K. D. (2010). A practical guide to acceptance and commitment therapy, an experiential approach to behavior change. New York: Guilford.
Hayes, S. C., Pistorello, J. & Levin, M.E. (2012). Acceptance and commitment therapy as a unified model of behavior change. The Counseling Psychologist, 90(7): 976-1002.
Kayser, K. (1993).When love dies. The process of marital disaffection. London: The Guilford press.
Keyvanpour, P., Kashani, F. (2014). The impact of acceptance and commitment therapy in increasing rate of marital satisfacation in married women. Educational and Management Studies, 4(3): 614-616.
Knoke, J., Burau, J., & Roehrle, B. (2010). Attachment styles, loneliness, quality, and stability of marital relationships. Journal of Divorce and Remarriage, 51, 310-325.
Lavner, J. A., Karney, B. R, & Bradbury, T. N. (2016). Does couples’ communication predict marital satisfaction, or does marital satisfaction predict communication? Journal of Marriage and Family, 78(3): 680–694.
Lewis, R. & Spanier, G. (1979). Theorizing about the quality and stability of marriage. New York: Free Press.
Navidian, A., Ebrahimitabar, E., Esmaili, G., Yousefi, N. & Arbabisarjou, A. (2015). Compartion of the effectiveness of two family therapy approaches based on mindfulness therapy and metacognitive therapy on marital intimacy among divorce applicant clients. International Archives of Medicine, 8(1): 1682-1755.
Pamuk, M., & Durmuş, E. (2015). Investigation of burnout in marriage. International Journal of Human Sciences, 12(1): 162-177.
Peterson, B.L., Eifer, t., Feingold, t., & Davidson, s. (2009). Using acceptance and commitment therapy to treat distressed couples: A case study with tow couples. Congnitive Behavioral Practice, 16(4): 430-442.
Pines, M.A., Hammer, B.L., Neal, B.M., & Lcekson, T. (2011). Job burnut and couple burnout in dual-earner couples in the Sandwiched generation. Social Pychology, 74(4): 361-386.
Rostami, M., Taheri, A., Abdi, M. & Kermani, N. (2014). The effectiveness of instructing emotion focused approach in improving the marital satisfaction in couples. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114(1): 693-698.
Selvini, M.P. (1986). Towards a general model of psychtic family games. Journal of Marital and Family Therapy, 21(2): 231-245.
Wismen, R., Burpee, L.C. & Langer, E.J. (2007). Mindfulness and marital satisfaction. Journal of Adult Development, 12(1): 43-51.
Zarei, E., Sadeghifard, M., Adli, M. & Tayebisoogh, M. (2013). The effectiveness of Ellis couple therapy training (The retional-emotional-behavioral approach) on reducing the marital bernut. Journal of Life and Sciety and Biological Medicen, 3(3): 229-232.