اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود مهار شناختی و انعطاف‌پذیری شناختی دانشجویان مضطرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود مهار شناختی و انعطاف پذیری دانشجویان مضطرب بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه و جامعه آماری 8000 نفر دانشجوی دختر دانشگاه پیام نور استان گیلان در سال تحصیلی 96-1395 بود. پس از آزمون غربالگری اضطراب بک 1991در مورد 200 نفر که به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه کرده و دارای شرایط ورود به پژوهش بودند؛ 30 نفر به‌صورت در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش آزمون استروپ (1935)، مقیاس انعطاف پذیری، دنیس و وندروال (2009) و برنامه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش هیز و رز (2008) بود  که در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای هفته­ای یک جلسه اجرا و داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج تفاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه در پاسخ درست همخوان (05/5 =F، 03/0 =P)، زمان واکنش به محرک همخوان (56/4 =F، 04/0 =P)، پاسخ درست ناهمخوان (32/4 =F، 05/0 =P)، زمان واکنش به محرک ناهمخوان(30/4 =F، 05/0 =P) و انعطاف پذیری شناختی(17 =F، 03/0 =P) در مرحله پس آزمون و پس از دو ماه پیگیری نشان داد. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می­توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با بهبود مهار شناختی و افزایش انعطاف پذیری شناختی دانشجویان مضطرب می­تواند اضطراب آن­ها را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in improving of cognitive control and cognitive flexibility in anxious students

نویسندگان [English]

 • Hossein Zare
 • majid baradaran
payame noor university
چکیده [English]

Aim: The present research aimed to determine the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in Improving cognitive control and flexibility in anxious students. Methods: The design of was quasi-experimental with control group and pretest, posttest and a two month follow-up. The statistical population of this study included all female students of Payame Noor University of Guilan (N= 8000). After screening 200 students for test anxiety, thirty anxious students were randomly selected and assigned to an experimental and a control group (15 persons in each group). The instruments used were the Stroop test, (Stroop, 1935), the Flexibility Scale (Dennis and Vander Wal, 2009). In addition, participants took part in eight 90 minute sessions of Acceptance and Commitment therapy in accordance with Hayes and Rose’s (2008) ACT protocol. Data was analyzed using ANOVA with repeated measures. Results: Findings indicated a significant difference between the scores of the two groups in the correct response congruence (F= 5.05, P= 0.03), reaction times to congruent stimuli (F= 4.56, P= 0.04), correct response incongruence (F= 4.32, P= 0.05), reaction times to incongruent stimuli (F= 4.30, P= 0.05) and cognitive flexibility (F= 17, P= 0.03) in post-test and after two months follow up. Conclusions: According to the results of the present research, it can be concluded that ACT can reduce the anxiety of anxious students by improving cognitive control and enhancing cognitive flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • anxiety
 • Acceptance
 • Commitment
 • Control
 • Flexibility
 1. منابع
 2. افشاری، رامین.، امیری، یگانه.، حسن پور، مریم.، رحمانی، فهیمه.، حق ‌شناس، حسن. (1392). ویژگی‌های شخصیتی بیماران دچار اختلال وسواس و سایر اختلال‌های اضطرابی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 7(3): 37-25.
 3. ایراندوست، فروزان.، نشاط دوست، حمید طاهر.، و نادی، محمد علی. (1393). تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن. مجله علوم رفتاری، 8(1): 96-86.
 4. ایزدی، راضیه.، و عابدی، محمد رضا. (1392). کاهش علائم وسواس در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان از طریق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. فیض، 17(3): 286-275.
 5. پورفرج عمران، مجید. (1390). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر هراس اجتماعی دانشجویان. فصلنامه دانش و تندرستی، 6(2): 5-1.
 6. حر، مریم.، آقایی، اصغر.، عابدی، احمد.، و عطاری، عباس. (1392). تأثیر روش درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11(2): 128-121.
 7. حسینائی، علی.، احدی، حسن.، فتی، لادن.، حیدری، علیرضا.، و مظاهری، محمد علی. (1392). تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد (ACT) بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 19(2): 120-109.
 8. دشتی، محمد. (1390). ارتباط حیطه‌های نگرانی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی. پایان نامه دکترای حرفه‌ای. دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی.
 9. رجبی، ساجده.، و یزدخواستی، فریبا. (1393). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به بیماری ‌ام اس. مجله روان‌شناسی بالینی، 6(1): 38-29.
 10. زارع، حسین.، فرزاد، ولی‌ اله.، علیپور، احمد.، و ناظر، محمد. (1391). تأثیر آموزش شکل دهی توجه بر تقویت توجه رانندگان حادثه دیده. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 14(2): 97-87.
 11. زارع، حسین.، و لطفی، راضیه. (1394). اثر میزان بار و ظرفیت حافظه کاری بر فرآیند مهار شناختی در تکلیف استروپ. مجله روان‌شناسی، 19(4): 187-174.
 12. سلطانی، اسماعیل.، شاره، حسین.، بحرینیان، سید عبدالمجید.، و فرمانی، اعظم. (1392). نقش واسطه‌ای انعطاف پذیری شناختی در ارتباط بین سبک‌های مقابله‌ای و تاب‌ آوری با افسردگی. پژوهنده، ۱۸(۲): 96-88.
 13. فقیهی، محمد صالح.، و کجباف، محمد باقر. (1395). اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد به مادران بر عزت نفس کودکان دچار شکاف لب و کام: پژوهش مورد منفرد. فصلنامه روان‎شناسی کاربردی، 10(4): 476-453.
 14. کاویانی، حسین.، و موسوی، اشرف‌ سادات. (1387). ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۶۶ (۲):140-136.
 15. مرمرچی نیا، مژگان.، و ذوقی پایدار، محمدرضا. (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امیدواری و شادکامی نوجوانان دختر تحت پوشش بهزیستی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 11(2): 174-157.
 16. نظری، امین.، فلاح زاده، هاجر.، و نظربلند، ندا. (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرخوردگی و کیفیت زناشویی زن‌ها. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 11(3): 453-433.
 17. References
 18. Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual Review of Psychology, 63(1): 1-29.
 19. Bamber, M. D. & Schneider, J. K. (2016). Mindfulness-based meditation to decrease stress and anxiety in college students: A narrative synthesis of the research. Educational Research and Reviews, 18(1): 1-32.
 20. Brinkborg, H., Michanek, J., Hesser, H., & Berglund, G. (2011). Acceptance and commitment therapy for the treatment of stress among social workers: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 49(6): 389-398.
 21. Chan, R. C. K., Chen, E. Y. H., & Law, C. W. (2006). Specific executive dysfunction in-patient with first-episode medication-naïve schizophrenia. Schizophrenia Research, 82(1): 51-64.
 22. Folke, F. (2012). Parling T. Melin L. Search results for Acceptance and commitment therapy for depression: A preliminary randomized clinical trial for unemployed on long-term sick leave. Cognitive and Behavioral Practice, 19(4): 517-525.
 23. Forman, E. M., & Herbert, J. D. (2009). New directions in cognitive behavior therapy: Acceptance-based therapies. In: O'Donohue WT, Fisher JE. General principles and empirically supported techniques of cognitive behavior therapy. New Jersey: Wiley & Sons.
 24. Hayes, S. C, Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change. The Guilford Press: New York London.
 25. Hayes, S. C., Levin, M. E., Plumb-Vilardaga, J., Villatte, J. L., & Pistorello, J. (2013). Acceptance and Commitment Therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavior Therapy, 44(2): 180-198.
 26. Hulbert-Williams, N. J, Storey, L., & Wilson, K. G. (2015). Psychological interventions for patients with cancer: psychological flexibility and the potential utility of acceptance and commitment therapy. European Journal of Cancer Care, 24(1): 15–27.
 27. Johnston, M., Foster, M., Shennan, J., Starkey, N., & Johnson, A. (2010). The effectiveness of an acceptance and commitment therapy self-help intervention for chronic pain. The Clinical of Journal of Pain, 26(5): 393-402.
 28. Masuda, A., & Tully, E. C. (2012). The role of mindfulness and psychological flexibility in somatization, depression, anxiety, and general psychological distress in a nonclinical college Sample. Journal of Evidence-Based Complementary Alternative Medicine, 17(1): 66-71.
 29. Roditi, D., & Robinson, M. E. (2011). The role of psychological interventions in the management of patients with chronic pain. Psychology Research and Behavior Management, 4(1): 41-9.
 30. Sharp, K. (2012). A review of acceptance and commitment therapy with anxiety disorders. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 12(3): 359-372.
 31. Twohig, M. P. (2009). Acceptance and commitment therapy for treatment-resistant posttraumatic stress disorder: A case study. Cognitive and Behavioral Practice, 16(1): 243-52.
 32. Weinstein, N., Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2009). A multi-method examination of the effects of mindfulness on stress attribution, copying, and emotional well-being. Journal of Research in Personality, 43(3): 374–385.
 33. Zettle, R. D. (2015). Acceptance and commitment therapy for depression. Current Opinion in Psychology, 2(1): 65-69.
 34. Zong, J., Cao, X., Cao, Y., Shi, Y., Wang, Y., Yan, C., Abela, J., Gan, Q., Gong, Q., & Chan, R. (2010). Coping flexibility in college students with depressive symptoms. Health and Quality of Life Outcomes, 8(1): 1-6.
 35. ***