مقایسه ابعاد کمال‌گرایی و منبع کنترل سلامت در بیماران دچار اختلال وسواس فکری-عملی و بیماران افسرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کمال‌گرایی و منبع کنترل سلامت در بیماران وسواس فکری-عملی و بیماران افسرده انجام شد. روش: روش پژوهش علی-مقایسه‌ای و جامعه آماری کلیه بیماران سرپایی مراجعه‌ کننده به ‌مرکز نگهداری بیماران روانی همراه، زیر نظر سازمان بهزیستی شهر کرج به ‌تعداد 287 نفر در سال 1395 بود. از میان آن­ها 60 بیمار وسواسی و 60 بیمار افسرده که واجد ملاک­های پژوهش بودند؛ به ­شکل در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌های مقیاس کمال‌گرایی چند بُعدی فراست، مارتن، لهارت و روزنبلیت (1990) و مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت والستون، والستون و دولیس (1978) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و یک‌ راهه تحلیل شد. نتایج: نتایج نشان داد که بیماران وسواسی از کمال‌گرایی (12/18 =F، 001/0 =P) و مؤلفه نگرانی درباره اشتباه‌ها (45/17 =F، 003/0 =P)، انتظارات والدین (34/11 =F، 01/0 =P)، تردید در کارها (26/28 =F، 0001/0 =P)، معیارهای فردی (67/10 =F، 01/0 =P)، انتقادگری والدین (32/16 =F، 004/0 =P)، تمایل به نظم و سازماندهی (58/18 =F، 002/0 =P) و نیز از منبع کنترل سلامت درونی (28/61 =F، 001/0 =P)، منبع کنترل سلامت مربوط به افراد مؤثر (54/79 =F، 0001/0 =P) و منبع کنترل سلامت مربوط به شانس (23/63 =F، 001/0 =P) بالاتری نسبت به بیماران افسرده برخوردارند. بحث و نتیجه‌گیری: به­نظر می‌رسد سطوح بالاتر کمال‌گرایی و مؤلفه­های آن در بیماران وسواسی منجر به فعال­سازی رفتاری و ذهنی آن­ها می‌شود؛ به همین جهت از منبع کنترل سلامت بهتری نسبت به افراد افسرده برخوردارند. از این رو پیشنهاد می­شود برای پیشگیری از افسردگی و درمان آن برنامه­هایی برای فعال­سازی رفتاری تدوین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of dimensions of perfectionism and the source of health control in patients with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and depressed patients

نویسندگان [English]

 • Roya Nemati Vanashi 1
 • Ali Reza Saliminia 2
1 Kharazmi University, Karaj, Iran
2 Faculty of Medical Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: This study was conducted with the aim of comparing perfectionism and the source of health control in in patients with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and depressed patients. Methods: Method was casual-comparative and statistical population included all outpatients referred to Hamrah psychiatric center under supervision of welfare organization of Karaj city in the year 2015 who totally were 487 people. Among them 60 patients with OCD and 60 depressed patients who met the criteria of the study were selected using convenience sampling and the subjects completed the Frast Marten, Lhart and Rosenblate (1990) multidimensional perfetctionism scale (FMPS) and Wollaston, Wollaston and Dolis (1978) multidimensional health locus of control scale (MHLC). Data was analyzed using MANOVA & ANOVA. Results: Results showed that the obsessive patients had more levels of perfectionism (F= 18.12, P= 0.001) and its dimensions namely worry over mistakes (F= 17.45, P= 0.003), parental expectations (F= 11.34, P= 0.01), uncertainty in the works (F= 28.25, P= 0.0001), individual criteria (F= 10.67, P= 0.01), parental criticism (F= 16.32, P= 0.004), desire to be disciplined and organized (F= 18.58, P= 0.002), internal health locus of control (IHLC) (F= 61.28, P= 0.001), powerful others health locus of control (PHLC) (F= 79.54, P= 0.0001), chance health locus of control (CHLC) (F= 63.23, P= 0.00) compared to depressed patients. Conclusion: It seems that higher levels of perfectionism and its components in obsessive patients lead to mental and behavioral activation; that's why they have better health locus of control than depressed people. Thus, it is recommended for the prevention of depression and its treatment some behavioral activation plans to be developed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • depressive
 • health
 • perfectionism
 • obsessive-compulsive
 • locus of control
 1. جلالوند، مصطفی. (1391). رابطه کمال‌گرایی با پیشرفت تحصیلی با میانجی گری هدف‌های پیشرفت و انگیزش تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان‌ نامه کارشناسی ارشد. رشته روان‌شناسی. دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 2. حافظی، فریبا.، بختیارپور، سعید.، و احمد فخرالدین، اعظم. (1387). مقایسه کمال‌گرایی، تعلل و افسردگی دبیران زن و مرد شهر اهواز. یافته‌های نو در روان‌شناسی (روان‌شناسی اجتماعی)، 3(1 پیاپی 9): 61-51.
 3. خداپناهی، محمدکریم. (1388). انگیزش و هیجان. چاپ یازدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 4. خسرویان، بهروز. (1389). نقش کمال‌گرایی، عاطفه منفی و سیستم‌های مغزی رفتاری در پیش‌بینی پرخوری عصبی. پایان‌ نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.
 5. زرگر، یداله.، مردانی، مریم.، و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز. (1391) اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری بر کمال‌گرایی و احساس گناه در دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6(4 پیاپی 24): 81-75.
 6. قنبری، سعید.، جواهری، عابدین.، سیدموسوی، پریسا سادات.، ملحی، الناز (1389). رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی دانشجویان و روابط مثبت آن‌ها با دیگران. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. 4(4 پیاپی 16): 84-72.
 7. کاظمی، سیده فاطمه.، کریمی، یوسف.، دلاور، علی.، و بشارت، محمدعلی. (1391). مقایسه ابعاد کمال‌گرایی (خودمدار، دیگرمدار و جامعه‌مدار) و مکان کنترل در میان دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 3(9): 104-87.
 8. کیان‌پور قهفرخی، فاطمه.، مروج، سیده فائزه.، علی مدد، زهرا.، و زندیان، خدامراد. (1389). بررسی رابطه کمال‏گرایی و مسولیت‌پذیری با اختلال وسواس فکری-عملی در پزشکان ساکن شهر اهواز. مجله علمی پزشکی جندی‌شاچور، 9(3 پیاپی 66): 262-255.
 9. کاپلان، هرولد سادوک.، بنجامین، ‌جیمز.، و سادوک، ویرجینیا. (1392). دستنامه روان‌پزشکی بالینی کاپلان و سادوک. ویرایش پنجم. ترجمه محسن ارجمند، فرزین رضاعی و نادیا فغانی جدیدی. انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به‌زبان اصلی، 2010).
 10. محمودی، لیلا.، آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا.، و بشارت، محمدعلی. (1387). ابعاد کمال‌گرایی و الگوهای شخصیتی وسواسی ناخوددار و خود دوست‌دار. مجله علوم روان‌شناختی، 7(2 پیاپی 26): 166-154.
 11. مشکی، مهدی.، غفرانی‌ پور، فضل‌ اله.، آزاد فلاح، پرویز.، و حاجی‌ زاده، ابراهیم. (1385). بررسی روایی و پایایی مقیاس چندوجهی جایگاه مهار سلامت (MHLC) در بین دانشجویان علوم پزشکی. افق دانش. مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، 12(1): 42-33.
 12. References
 13. Akbarikia, H. R., & Gasparyan, Kh. (2012). The relationship between schema and locus of control with obsessive compulsive symptoms. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health, 4(1): 24-32.
 14. Bagherian, R., Ahmadzadeh, Gh. H., & Bagherian, A. (2009) Relationship between dimensions of locus of control and mental health in Iranian university students. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS), 3(1): 33-37.
 15. Brown, S. (2011). Depression in adolescents of Mexican origin in the United States. Community Health Family Journal Family, 33(1): 1-18.
 16. Burns, D. D. (1980). The perfectionist’s script for selfdefeat. Psychology Today, 14(1): 34-52.
 17. Calleo, J. S., Hart, J., Björgvinsson, T., & Stanley, M. A. (2010). Obsessions and worry beliefs in an inpatient OCD population. Journal of Anxiety Disorders, 24(1): 903–908.
 18. Craddock, A. E., Church, W., & Sands, A. (2009). Family of origin characteristics as predictors of perfectionism. Australian Journal of Psychology, 61, 136-144.
 19. Dunkley, D. M., Blankstein, K. R. & Berg, J. L. (2012). Perfectionism dimensions and five-factor model of personality. Europen Journal of personality, 26(3): 233-244.
 20. Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14(1): 449-461.
 21. Hegarty, P., & Golden, A. N. (2008). Attributional beliefs about the control ability of stigmatized traits: Antecedents or justifications of prejudiced. Journal of Applied Social Psychology, 38(4): 1023-1044.
 22. Hewitt, P. L. & Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 20(4): 456-470.
 23. Huppert, J. D., Simpson, H. B., Nissenson, K. J., Liebowitz, M., & Foa, E. B. (2009). Quality of life and functional impairment in obsessive-compulsive disorder: A comparison of patients with and without comorbidity, patients in remission, and health controls. Depression and Anxiety, 26, 39-45.
 24. Ledrich, J., & Gana, K. (2012). Relationship between attributional style, perceived control, self-esteem, and depressive mood in a nonclinical sample: A structural equation-modeling approach. Journal of Education Psychology, 3(2): 31-44.
 25. Macedo, A., Soares, M. J., Amaral, A. P., Nogueira, V., Madeira. N., Roque, C., Margues, M. Maia, B., Bos, S., Valente. J., & Pereira, A.T. (2015). Repetitive negative thinking mediates the association between perfectionism and psychological distress. Mediation. Personality and Individual Differences, 18(1): 220-224.
 26. O'Hea, E.L., Moon, S., Grothe, K.B., Boudreaux, E., Bodenlos, J.S., & Wallston, K. (2009). The interaction of locus of control, self-efficacy, and outcome expectancy in relation to HbA1c in medically underserved individuals with type 2 diabetes. Journal of Behav Med, 32(1): 106-117.
 27. Özer, A. & Altun, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri; [The reasons of undergraduate student’s academic procastination] Mehmet akif ersoy universitesi eğitim fakültesi dergisi. The Journal of the Faculty of Education Mehmet Akif Ersoy University, 21(2): 45-72.
 28. Sarafino, E.P., & Smith, T.W. (2014). Textbook health psychology: biopsychosocial interactions, 8th Edition. April, Wiley.
 29. Sherry, S. B., Richards, J. E., Sherry. D. L., & Stewart, S. H. (2014). Self-critical perfectionism is a vulnerability factor for depression but not anxiety: A12 month, 3 wave longitudinal study. Journal of Research in Personality, 13(4): 1-5.
 30. Stairs, A. M., Smith, G. T, Zapolski, C. B., Combs, J. L., & Settles, R. E. (2012). Clarifying the construct of perfectionism. Assessment, 19(2): 146-166.
 31. Stoeber, J., & Rambow, A. (2006). Perfectionism in adolescent school students: Relations with motivation, achievement, and well-being. Personality and Individual Differences, 42(7): 1379-1389.
 32. Stoeber, J., & Rennert, D. (2008). Perfectionism in school teacher: relations with stres appraisals, coping styles, and burnout. Anxiety, Stress and Coping, 21(1): 37-53.
 33. Taylor, S., Afifi, T. O., Stein, M. B., Asmundson, G. J. G., & Jang, K. L. (2010). Etiology of obsessive beliefs: A behavioral-genetic analysis. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 24, 117-186.
 34. Wallston, K. A, Wallston, B. S., & DeVellis, R. (1978). Development of the multidimensional health locus of control (MHLC) scales. Healrh Education Monographs, 6(1): 160-170.
 35. Wheaton, M. G., Abramowitz, J. S., Berman, N. C., Riemann, B. C., & Hale, L. R. (2010). The relationship between obsessive beliefs and symptom dimensions in obsessive-compulsive disorder. Behaviour Research and Therapy, 48(2): 949–954.