تمیز افراد خود آسیب رسان از افراد عادی بر اساس تجربه‌های مثبت و منفی، نوروزگرایی و ریخت‌های ارزشی انگیزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین نقش تجربه‌های عاطفی مثبت و منفی، نوروزگرایی و ریخت‌هایی ارزشی انگیزشی در تمیز افراد خود آسیب رسان از افراد عادی بود. روش: روش پژوهش توصیفی، از نوع علّی- مقایسه‌ای و جامعه آماری دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه‌های شهر تهران به تعداد تقریبی 35 هزار نفر در سال 1395 بود که بین 30 الی 50 شرکت کننده از هر یک از دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، خوارزمی، شاهد، شهید بهشتی و تربیت مدرس و در مجموع 218 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در نهایت از بین این تعداد و بر اساس پرسشنامه آسیب به خود سانسون، ویدرمن و سانسون (1998)، 40 نفر در گروه خود آسیب رسان و 40 نفر در گروه عادی غربال انتخاب شدند و ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تجربه‌های مثبت و منفی دینر، رایتز، تاو، کیم-پریتو، چوئی، اویشی و بیسواز-دینر 2010، مقیاس زمینه یاب ارزشی شوارتز (1992) و مقیاس 5 عاملی شخصیت نئو مک‌کری و کاستا 1986 را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل تشخیص استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین نوروزگرایی (94/44 =F، 001/0 =P) و عاطفه منفی (04/8 =F، 006/0 =P) گروه خود آسیب رسان بالاتر از افراد عادی و میانگین عاطفه مثبت (84/15 =F، 001/0 =P)، جهان شمولی (96/8 =F، 004/0 =P)، خیرخواهی (14/15 =F، 001/0 =P)، سُنّت (68/13 =F، 001/0 =P)، همنوایی (39/16 =F، 001/0 =P) و ایمنی (54/7 =F، 007/0 =P) آن‌ها پایین‌تر از گروه افراد عادی است. تابع تشخیصی حاضر قادر به تبیین 8/49 درصد از واریانس رفتار خود آسیبی/عدم خود آسیبی بود و 3/91 درصد شرکت کنندگان را به درستی گروه‌بندی کرد. نتیجه‌گیری: از متغیرهای نوروزگرایی، همنوایی، عواطف مثبت، خیرخواهی، سُنّت، جهان شمولی و عواطف منفی می‌توان به‌عنوان معیاری برای پیش‌بینی عضویت گروهی افراد در گروه سالم و گروه خود آسیب رسان و معیارِ تمیز این دو گروه از یکدیگر استفاده کرد. بنابراین، ارائه آموزش برای بهبود متغیرهای یاد شده به تعدیل رفتارهای خود آسیب رسان کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrimination self-harming individuals from normal people based on positive and negative experiences, neuroticism and motivational values characters

نویسندگان [English]

 • Hadi Hashemi 1
 • Mojtaba Dehghan 2
 • Ali Rasooli 3
1 kharazmi University
2 , Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Kharazmi University
چکیده [English]

Aim: Present study purpose was to study role of positive and negative affective experiences, neuroticism and motivational values characters in descrimination self-harming individuals from normal people. Methods: Research method was descriptive and, comparative causal type and the statistical population of this study was the students of dormitories at different universities of Tehran in 2016, where 218 of them (Between 30 to 50 participants from each of Tehran, Allame Tabatabai, Kharazmi, Shahed, Shahid Beheshti, and Tarbiat Modares universities) were selected by convenience sampling method. Finally, based on the Self-Harm Inventory of Sansone, Wiederman & Sansone (1998), 40 patients in the self-anxiety group and 40 patients in the normal group, they were screened and selected. The research tools consisted of the Positive and Negative Experiences Questionnaire, Diener, Writz, Tov, Kim-Prieto, Choi, Oishi & Biswas-Diener 2010, Schwartz Value Survey (1992), and NEO Personality Inventory 5 factors ­ Costa & McCrae 1986 completed the test discriminant analysis was used to analyze the data. Results: The findings showed that the mean neuroticism (F= 44.94, P= 0.001) and negative affect (F= 8.04, P= 0.006) of the self-harming group were significantly higher than the normal people, and the mean positive affect (F= 15.84, P= 0.001), universality (F= 8.96, P= 0.004), benevolence (F= 15.14, P= 0.001), tradition (F= 13.68, P= 0.001), conformity (F= 16.39, P= 0.001) and safety (F= 7.54, P= 7.54) were significantly lower than the normal group. The present discriminate function was able to explain 49.8% of the self- harming/ non-self- harming variance and coulde correctly grouped 91.3% of the participants. Conclusion: The neuroticism, conformity, positive affect, benevolence, tradition, universality and negative affect variables can be used as a criterion to predict group membership of individuals in the normal group and the self- harm group and as a discrimination criterion for these two groups. Therefore, providing training to improve these variables can help moderate self-harming behaviors

کلیدواژه‌ها [English]

 • motivational values
 • neurotic ism
 • positive and negative experiences
 • self-harm
 1. آزاد عبدالله پور، محمد.، شکری، امید.، تقی لو، صادق.، طولابی، سعید.، و فولادوند، خدیجه. (1391). تغییرناپذیری جنسیِ روابط بین روان رنجور خویی، برون گرایی، سبک‌های مقابله، تنشگرهای تحصیلی و واکنش به آن با بهزیستی ذهنی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6(3): 118-103.
 2. حشمتی، رسول. (1393). ساختار عاملی نسخه کوتاه مقیاس بین‌المللی عاطفه مثبت و منفی در بیماران عروق کرونر. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 8(2): 56-41.
 3. دلخموش، محمد تقی. (1384). شناسایی محتوا و ساختار ارزش‌های انسانی در دانشجویان ایرانی. روان‌شناسی تحولی، 2(1): 34-15.
 4. دلخموش، محمدتقی. (1391). زمینه‌یاب ارزشی شوارتز: پرسشنامه، شیوه اجرا و کلید نمره‌گذاری (نسخه فارسی). روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 9(2): 213-217.
 5. طاهباز حسین‌زاده، سحر.، قربانی، نیما.، و نبوی، سید مسعود. (1390)، مقایسه گرایش شخصیتی خود تخریبی و خودشناسی انسجامی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز و افراد سالم. روان‌شناسی معاصر، 6(2): 44-35.
 6. کلانتری، خلیل. (1387). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی با استفاده از نرم افزار SPSS. تهران: فرهنگ صبا.
 7. گل‌پرور، محسن.، و کرمی، مهرانگیز. (1389). نقش تعدیل کننده عواطف مثبت و منفی در پیوند میان بی‌عدالتی سازمانی و رفتارهای مخرب کارکنان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 4(3): 23-7.
 8. References
 9. Adrian, M., Zeman, J., Erdley, C., Lisa, L., & Sim, L. (2011). Emotional dysregulation and interpersonal difficulties as risk factors for nonsuicidal self-injury in adolescent girls. Journal of Abnormal Child Psychology, 39(3): 389–400.
 10. Anisi, J., Majdiyan, M., Joshanloo, M., & Ghoharikamel, Z. (2011). Validity and reliability of NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) on university students. Journal of Behavioral Sciences, 5(4): 17-18.
 11. Ariza-Montes, A., Arjona-Fuentes, J.M., Han, H., & Law, R. (2017). Employee responsibility and basic human values in the hospitality sector. International Journal of Hospitality Management, 62(1): 78–87.
 12. Babaei, Z., Pourshahbaz, A., Rezaei Dogaheh, E., & Dolatshahi, B. (2014). The relationship between negative and positive affectivity, self-focused attention and attentional control with severity of social anxiety symptoms. Practice in Clinical Psychology, 2(3): 149-155.
 13. Bennett, A. L., & Moss, M. (2013). Functions of deliberate self-injury of personality disordered prisoners: A small-scale study. Journal of Forensic Pract, 15(1): 171–181.
 14. Claes, L., Houben, A., Vandereycken, W., Bijttebier, P., & Muehlenkamp, J. J. (2010). The association between non-suicidal self-injury, self-concept and acquaintance with self-injurious peers in a sample of adolescents. Journal of Adolescence, 5(1): 775–778.
 15. Cohen, L. & Manion, L. (1986). Research methods in education. London: Routledge.
 16. Edmondson, A.J., Brennann, C.A., & House, A.O. (2016). Non-suicidal reasons for self-harm: A systematic review of self-reported accounts. Journal of Affective Disorders, 23(1): 109-117.
 17. Gelaye, B., Philpart, M., Goshu, M., Berhane, Y., Fitzpatrick, A., & Williams, M. (2008). Anger expression, negative life events and violent behaviour amongmale college students in Ethiopia. Scandinavian Journal of Public Health, 36(5): 538 545.
 18. Grankvist, G., & Kajonius, P. (2015). Personality traits and values: a replication with a Swedish sample. International Journal of Personality Psychology, 1(1): 8-14.
 19. Grönlund, H. (2012). Religiousness and volunteering: searching for connections in late modernity. The International Journal of Religion and Spirituality in Society, 25(1): 47–66.
 20. Haas, B., & Popp, F. (2006). Why do people injure themselves? Psychopathology, 39(1): 10–18.
 21. Heslop, P., & Macaulay, F. (2009). Hidden pain. Self-injury and people with learning disabilities. Bristol Crisis Serv. Women/Norah Fry Research Centre.
 22. Hutchinson, J., & Williams, P. (2007). Neuroticism, daily hassles, and depressive symptoms: An examination of moderating and mediating effects. Personality and Individual Differences, 42(7): 1367–1378.
 23. Jacobson, C. M., Muehlenkamp, J. J., Miller, A. L., & Turner, J. B. (2008). Psychiatric impairment among adolescents engaging in different types of deliberate self-harm. Journal of clinical child and adolescent psychology, 37(2): 363-375.
 24. Klonsky, E.D., & Glenn, C.R. (2009). Assessing the functions of non- suicidal self-injury: psychometric properties of the Inventory of Statements about Self-Injury (ISAS). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 8(3): 215-219.
 25. Kormi-Nouri, R., Farahani, M. N., & Trost, K. (2013). The role of positive and negative affect on well-being amongst Swedish and Iranian university students. The Journal of Positive Psychology, 8(5): 435-443.
 26. Kostina, E., Kretova, L., Teleshova, R., Tsepkova, A., & Vezirov, T. (2015). Universal human values: Cross-cultural comparative analysis. Social and Behavioral Sciences, 29(2): 1019 – 1028.
 27. Lang, C. M., & Sharma-Patel, K. (2011). The relation between childhood maltreatment and self-injury: A review of the literature on conceptualization and intervention. Trauma, Violence, & Abuse, 12(1): 23–37.
 28. Lovallo, W. (2013). Early life adversity reduces stress reactivity and enhances impulsive behavior: Implications for health behaviors. International Journal of Psychophysiology, 90(1): 8–16.
 29. Mandelli, L., Nearchou, F., Vaiopoulos, C., Stefanis, C., Vitoratou, S., Serretti, A., & Stefanis, N. (2015). Neuroticism, social network, stressful life events: Association with mood disorders, depressive symptoms and suicidal ideation in a community sample of women. Psychiatry Research, 226(1): 38–44.
 30. Muehlenkamp, J. J., Brausch, A., Quigley, K., & Whitlock, J. (2013). Interpersonal features and functions of nonsuicidal self-injury. Suicide and Life-Threatening Behavior, 43(1): 67-80.
 31. Muehlenkamp, J. J., Peat, C. M., Claes, L., & Smits, D. (2012). Self-injury and disordered eating: expressing emotion dysregulation through the body. Suicide Life-Threat Behav, 42(1): 416-425.
 32. Osuch, E., Ford, K., Wrath, A., Bartha, R., & Neufeld, R. (2014). Functional MRI of pain application in youth who engaged in repetitive non-suicidal self-injury vs. psychiatric controls. Psychiatry Res, 223(1): 104–112.
 33. Oyefeso, A., Brown, S., Chiang, Y., & Clancy, C. (2008). SIB, traumatic life events and alexithymia among treatment seeking opiate addicts, prevalence, pattern and correlates. Drug and Alcohol Dependence, 98(1): 227–234.
 34. Peh, C. X., Shahwan, S., Fauziana, R., Mahesh, M. V., Sambasivam, R., Zhang, Y. J., Ong, S. H., Chong, S. A., & Subramaniam, M. (2017). Emotion dysregulation as a mechanism linking child maltreatment exposure and self-harm behaviors in adolescents. Child Abuse & Neglect, 67(3): 383-390.
 35. Power, J., Brown, S.L., Usher, A.M. (2013). Non-suicidal self-injury in women offenders: motivations, emotions, and precipitating events. Int. J. Forensic Ment. Health, 12(2): 192–204.
 36. Roshan Chesly, R. (2006). Investigate psycho‌metric characteristics of 5-Factor Personality Inventory NEO (NEO-FFI). Daneshvar Raftar, 4(4): 27-36.
 37. Sansone, R. A., Wiederman, M. W., & Sansone, L. A. (1998). The Self-Harm Inventory (SHI): development of a scale for identifying selfdestructive behaviors and borderline personality disorder. Journal of Clinical Psychology, 54(7): 973-83.
 38. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values. In M. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (pp. 1-65). New York: Academic Press.
 39. Silverman, J. (2009). Functions and correlates of DSH among adjudicated male adolescents. Clinical Psychology. University of Nevada, Las Vegas, UNLV, p. 166, Theses. Dissertations. Professional Papers. Capstones. Paper 32.
 40. Sim, L., Adrian, M., Zeman, J., Cassano, M., & Friedrich, W. N. (2009). Adolescent deliberate self-harm: Linkages to emotion regulation and family emotional climate. Journal of Research on Adolescence, 19(1): 75–91.
 41. Skalina, L., Gunthert, K., Ahrens, A., & Wenze, S. (2015). Neuroticism and momentary differentiation of positive and negative affect. Personality and Individual Differences, 19(3): 165-169.
 42. Stanley, B. A. B., Sher, A. B., Wilson, A. B., Ekman, R. C., Huang, Yung-Y, A., & John, M. J. (2010). Non-suicidal self-injurious behavior, endogenous opioidsand monoamine neurotransmitters. Journal of Affective Disorders, 31(4):134–140.
 43. Sun, J., Xue, J., Bai, H., Zhang, H., Lin, P., & Cao, F. (2016). The association between negative life events, neuroticism and aggression in early adulthood. Personality and Individual Differences, 26(2): 139-144.
 44. ***