ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ساختار انگیزشی در نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ساختار انگیزشی در نوجوانان بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری تمام نوجوانان دانش‌آموز دختر و پسر مقطع متوسطه دوم مناطق 22 گانه تهران به تعداد 177000 نفر در سال تحصیلی 96-1395 بود که از میان آن‌ها بنا بر پیشنهاد کورمی و لی (2016)، 426 نفر به روش نمونه برداری چند مرحله‌ای انتخاب شد. در مرحله اول سه جهت شمال، مرکز و جنوب نقشه تهران، در مرحله دوم سه منطقه 1، 5 و 18 و در مرحله آخر از هر منطقه به‌طور تصادفی دبیرستان‌های شهید مطهری و سمیه از منطقه 1، شهید عموییان و آیین تربیت از منطقه 5 و شهید موفقیان و فرزانگان از منطقه 18 انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه اهداف فردی کاکس و کلینگر (2004) بود. پس از حذف 6 پرسشنامه مخدوش و 2 داده پرت، داده‌های 418 دانش‌آموز با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که شاخص‌های برازش تحلیل عاملی تأییدی به استثنای شاخص χ2 که برابر با58/357 و در سطح 001/0 معنادار بود؛ از الگوی دو مؤلفه‌ای ساختار انگیزشی انطباقی و غیرانطباقی حمایت می‌کنند و ضریب آلفای کرونباخ برای ساختار انگیزشی انطباقی و غیرانطباقی به ترتیب برابر 73/0 و 77/0 بود. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش مقیاس ساختار انگیزشی دارای روایی و اعتبار مناسب است و می‌توان از آن برای سنجش ساختار انگیزشی نوجوانان دختر و پسر و نیز پیشگیری و تشخیص آسیب‌های شناختی، هیجانی و رفتاری آن­ها در مدارس استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of Motivational Structure Questionnaire in female and male second secondary education adolescent

نویسندگان [English]

 • Esmat Ebrahimi 1
 • Khadije Abolmaali Alhoseini 2
 • Kianosh Hashemian 2
1 Phd student
2 Roodehen Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Aim: The study purpose was to determine the psychometric properties of the
motivational structure questionnaire in adolescents. Method: Research method
was correlational and the statistical population included all female and male
adolescents from second secondary education in Tehran's 22nd district to
177000 people in the 2016-2017 academic year among whom based on Comrey
& Lee (2016) suggestion 426 were selected using multi-stage sampling method.
In the first stage, three direction, the north, center and south of Tehran map, in
the second stage, three regions, 1, 5 and 18 of each direction and in the last
stage of each region randomly Shahid Motahari and Somayeh High Schools
from District 1, Shahid Amoyan and Ayin Tarbiat from District 5 and Shahid
Mofeghian and Farzanegan from 18 District were selected. The research tool
was the Personal Concerns Inventory by Cox & Klinger (2004). After removal
of 6 distortion questionnaires and 2 outliers, 418 student data were analyzed
using confirmatory factor analysis. Results: The results showed that fitness
indices of confirmatory factor analysis, confirmatory factor fitness indicators
with the exception of the Chi-squared which was equal to 357.58 in 0.001
significant level, support the pattern of two components of adaptive and nonadaptive motivational structures and Cronbach's alpha coefficients for adaptive
and non-adaptive motivational structures is respectively 0.73 and 0.77.
Conclusion: According to the results, the motivational structure scale has
appropriate validity and reliability, and it can be used to measure the
motivational structure of students, as well as to prevent and detect cognitive,
emotional and behavioral damages in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • adolescent
 • emotional
 • behavioral
 • cognitive
 • Factor analysis
 • motivational structure
 1. ابراهیمی، عصمت.، و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (1396). نقش واسطه‌ای ساختار انگیزشی در رابطه بین توانایی‌های شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 13(2): 190-171.
 2. اسبقی، مریم.، طالبی، هوشنگ.، عابدی، احمد.، منشئی، غلامرضا.، و فروغی، احمدعلی. (1396). اثربخشی آموزش برنامه شناختی رفتاری مارتین بر کاهش ناتوان کننده رفتارهای انگیزشی و خود ناتوانی یادگیری. مجله مطالعات ناتوانی، 7(1): 38-30.
 3. باقری، فریبرز.، و امرالهی‌فر، ژینوس. (1389). مقایسه ساختار انگیزشی و تحمل ابهام در دانش‌آموزان دختر با وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا و پایین شهر تهران. نوآوری‌های مدیریت آموزشی (اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی)، 5(4 پیاپی 20): 158-143.
 4. باقری، فریبرز.، و ساسانی، عشرت. (1389). بررسی و مقایسه ساختار انگیزش در کاربران 15 تا 28 ساله معتاد به اینترنت و بهنجار در شهر تهران. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 4(9): 68-49.
 5. بهزادنیا، بهزاد.، احمدی، مالک.، و امانی، جواد. (1396). بررسی ساختار عاملی پرسشنامه خودتنظیمی انگیزشی در کلاس تربیت بدنی دانشگاهی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 7(1): 34-25.
 6. روحی، قنبر.، آسایش، حمید.، بطحایی، سید احمد.، شعوری بیدگلی، علیرضا.، و بادله، محمدتقی.، و رحمانی، حسین. (1392). ارتباط خودکارامدی و انگیزه تحصیلی در بین گروهی از دانشجویان علوم پزشکی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 8(1): 51-45.
 7. زمانی، مهناز.، و طالع پسند، سیاوش. (1396). تأثیر مداخلات چند بعدی انگیزشی-رفتاری بر انگیزه پیشرفت، عملکرد و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه هفتم. رویکردهای نوین آموزشی، 12(1): 109-92.
 8. سلیمانیان، علی اکبر.، و فیروزآبادی، عباس. (1390). رابطه ساختار انگیزشی با سلامت روان و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان. اعتیاد پژوهی، 5(4): 40-25.
 9. سلیمانیان، علی ‌اکبر.، گل ‌پیچ، زینب.، و دررودی، حمید. (1392). مقایسه تاب‌آوری رفتارهای پرخطر بر اساس ساختار انگیزشی در نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 5(2): 394-387.
 10. شاره، حسین.، و عربلین، هما. (1393). رابطه ساختار انگیزشی با باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر. مجله اصول بهداشت روانی، 16(2): 187-172.
 11. صالحی فدردی، جواد. (1390). مقایسه ساختار انگیزشی و سبک‌های خوردن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی و دارای وزن طبیعی. مجله اصول بهداشت روانی، 13(2): 170-81.
 12. صالحی ‌فدردی، جواد.، باقری نژاد، مینا.، فرزانه، زهرا.، و طالبیان شریف، جعفر. (1390). بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 1(1): 152-133.
 13. صمیمی، زبیر.، حیرتی، حبیبه.، رامش، سمیه.، و کردتمینی، مسلم. (1395). نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان اقشار آسیب ‌پذیر. سلامت روانی کودک، 3(3): 95-85.
 14. ضرغام حاجبی، مجید.، پورعبدل، سعید.، و سراوانی، شهرزاد. (1395). مقایسه خودتنظیمی و رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی و دانش‌آموزان عادی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 18(3): 97-87.
 15. فخری، زهرا.، رضایی، عاطفه.، پاکدامن، شهلا.، و ابراهیمی، سارا. (1392). نقش واسطه‌ای باورهای خودکارامدی تحصیلی در پیش‌ بینی اهداف پیشرفت بر اساس عاطفه مثبت و منفی در نوجوانان. مجله روان‌شناسی کاربردی، 7(1 پیاپی 25): 68-55.
 16. کمالی ایگلی، سمیه.، و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (۱۳۹۵). تبیین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و کمالگرایی در نوجوانان دختر. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، ۱۰ (۳ پیاپی ۳۹): ۳۱۰-۲۹۱.
 17. لامعی، بی بی عفت.، سپهری شاملو، زهره.، و آقا محمدیان شعرباف، حمیدرضا. (1393). بررسی ارتباط ساختار انگیزشی و اهمال ‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 4(1): 70-55.
 18. موسوی، سیده شایسته.، ابوالمعالی الحسینی، خدیجه.، و میرهاشمی، مالک. (1396). ساختار عاملی تأییدی مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر نوجوان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 11(2 پیاپی 42): 294-275.
 19. References
 20. Brophy, J. E. (2013). Motivating students to learn. Routledge.
 21. Comrey, A. L., & Lee, H. B. (2016). A first course in Factor Analysis (2nd Ed.). Routledge.
 22. Cox, W. M. & Klinger, E. (2002). Motivational structure: Relationships with substance use and processes of change. Journal of Addictive Behaviors, 27(1): 925-940.
 23. Cox, W. M., & Klinger, E. (2000). Personal concerns inventory. Copyrighted test available from W. Miles Cox.
 24. Cox, W. M., & Klinger, E. (2002). Motivational structure: Relationships with substance use and processes of change. Addictive Behaviours, 27(6): 925-940.
 25. Cox, W. M., & Klinger, E. (2004). Measuring motivation: The motivational structure questionnaire and personal concerns inventory. In W. M. Cox & E. Klinger (Eds.), Handbook of motivational counseling: Concepts, approaches, and assessment (pp. 141-174). New York, NY, US: John Wiley & Sons Ltd.
 26. Cox, W. M., & Klinger, E. (2011). Handbook of motivational counseling: Goal-based approaches to assessment and intervention with addiction and other problems (2nd Ed.). Wiley-Blackwell.
 27. Cox, W. M., Klinger, E., & Fadardi, J. S. (2015). The motivational basis of cognitive determinants of addictive behaviors. Addictive Behaviors, 4(4): 16-22.
 28. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Handbook of theories of social psychology. Thousand Oaks, CA: Sage.
 29. Durksen, T. L., Way, J., Bobis, J., Anderson, J., Skilling, K., & Martin, A. J. (2017). Motivation and engagement in mathematics: a qualitative framework for teacher-student interactions. Mathematics Education Research Journal, 29(2): 163-181.
 30. Galla, B. M., Amemiya, J., & Wang, M.-T. (2018). Using expectancy-value theory to understand academic self-control. Learning and Instruction, 58(3): 22-33.
 31. Gogol, K. M. (2016). Students’ affect and motivation: Assessment, structure, and development (Doctoral dissertation, University of Luxembourg, Luxembourg).
 32. Guay, F., Roy, A., & Valois, P. (2017). Teacher structure as a predictor of students' perceived competence and autonomous motivation: The moderating role of differentiated instruction. The British journal of educational psychology, 87(2): 224-240.
 33. Ivaniushina, V., Alexandrov, D., & Musabirov, I. (2016). The structure of students’ motivation: Expectancies and values in taking data science course. Educational Studies Moscow, 4(1): 229-250.
 34. Jiang Y. V. (2018). Habitual versus goal-driven attention. Cortex: A Journal Devoted to The Study of The Nervous System and Behavior, 10(2): 107-120.
 35. Kaiser, F. G., Kibbe, A., & Arnold, O. (2017). Self-determined, enduring, ecologically sustainable ways of life: attitude as a measure of individuals’ intrinsic motivation. In G. Fleury-Bahi., E. Pol., O. Navarro, Handbook of Environmental Psychology and Quality of Life Research. Springer International Publishing.
 36. Liang, C. T., Chang, C.-C., Peng, L. P., & Liang, C. (2016). The moderating effect of intrinsic motivation on rural practice: a case study from Taiwan. Innovations in Education and Teaching International, 15(2): 1-10.
 37. Mih, V., Mih, C., & Dragoş, V. (2015). Achievement goals and behavioral and emotional engagement as precursors of academic adjusting. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 209(1): 329-336.
 38. Moreno, R. (2010). Educational psychology. Wiley & Sons, Inc.
 39. Sellen, J. L., McMurran, M., Cox, W. M., Theodosi, E., & Klinger, E. (2006). The Personal Concerns Inventory (Offender Adaptation): Measuring and enhancing motivation to change. International journal of offender therapy and comparative criminology, 50(3): 294-305.
 40. Sellen, J. L., McMurran, M., Theodosi, E., Cox, M., & Klinger, E. (2009). Validity of the offender version of the Personal Concerns Inventory with adult male prisoners. Psychology, Crime & Law, 15(5): 451-468.
 41. Sepehri-Shamloo, Z., & Cox, M. (2010). The relationship between personality subtypes and motivational structure among alcohol abusers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5(3): 1922-1926.
 42. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (5th Ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 43. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Pearson, Boston.
 44. Vogt, J., De Houwer, J., & Crombez, G. (2011). Multiple goal management starts with attention: goal prioritizing affects the allocation of spatial attention to goal-relevant events. Experimental Psychology, 58(1): 55-61.
 45. Vogt, J., De Houwer, J., Moors, A., Van Damme, S., & Crombez, G. (2010). The automatic orienting of attention to goal-relevant stimuli. Acta Psychologica, 134(1): 61-69.
 46. Zahay, D., Kumar, A., & Trimble, C. (2017). Motivation and active learning to improve student performance. In creating marketing magic and innovative future marketing trends. Springer, Cham.
 47. McMurran, M., Cox, W. M., Coupe, S., Whitham, D., & Hedges, L. (2010). The addition of a goal-based motivational interview to standardised treatment as usual to reduce dropouts in a service for patients with personality disorder: A feasibility study. Trials, 11(1): 98-115.