رابطه صفات شخصیت و رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر جهت گیری مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ازاد رودهن

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین رابطه صفات شخصیت و رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر جهت­گیری مذهبی بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری تمام معلّمان زن و مرد متأهل شاغل در مدارس متوسطه اول و دوم منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 4080 نفر بود. به روش نمونه ­برداری تصادفی از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز منطقه 6 تعداد 28 مدرسه و بر اساس پیشنهاد کلاین (2016)، 304 نفر از میان معلمان داوطلب انتخاب و از پرسشنامه پنج عاملی نئو کاستا و مک­کری (۱۹۸۹)، جهت‌گیری مذهبی آلپورت و راس 1967 و مقیاس زناشویی اِنریچ اولسون، فورنیر و دروچمن 1983 برای جمع­آوری داده­ها استفاده شد. پس از حذف 10 پرسشنامه مخدوش و 3 داده پرت، داده­ها با استفاده از روش تحلیل مسیر تحلیل شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد که  ضریب مسیر جهت‌گیری مذهبی درونی با رضایت زناشویی مثبت (364/0=β، 001/0=P)، ضریب مسیر غیرمستقیم رضایت زناشویی با روان ­رنجورخویی منفی (112/0- =β، 001/0=P) و با وظیفه‌شناسی (111/0=β، 001/0=P) و توافق پذیری (055/0=β، 001/0=P) مثبت است. نتیجه­ گیری: از آنجا که صفات شخصیتی به­‌عنوان پیش آمادگی‌­هایی که افراد با خود در روابط زناشویی وارد می­‌کنند؛ می­تواند بر سازه­های میانجیگر از جمله جهت­گیری مذهبی افراد در برخورد با مشکلات زناشویی اثرگذار باشد؛ بنابراین پیشنهاد می­شود که رواندرمانگران و متخصصان خانواده با تقویت جهت­گیری مذهبی درونی، روابط و رضایت زناشویی را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


بهرامی، نسیم.، یعقوب‌زاده، آمنه.، شریف‌نیا، سیدحمید.، سلیمانی، محمدعلی.، و حق دوست، علی اکبر. (۱۳۹۵). بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت جنسی لارسون در زوجین. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲۳(۳): ۳۵۶-۳۴۴.
پورمحسنی کلوری، فرشته. (1395). تفاوت‌های جنسیتی در سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی سبک‌های عشق‌ورزی دانشجویان. فصلنامه پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 6(10): 32-17.
جان بزرگی، مسعود. (1386). جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان. پژوهش در پزشکی، 31(4): 350-345.
چهره، هاشمیه.، ازگلی، گیتی.، ابوالمعالی الحسینی، خدیجه.، و نصیری، ملیحه. (۱۳۹۶). بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و رضایت زناشویی بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیتی: مرور سیستماتیک. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ۲۲(۵): ۱۳۲-۱۲۱.
حسینی، فریده سادات.، محمدی، مریم.، و جوکار، مهناز. (1394). بررسی صمیمیت زناشویی در دوران میانسالی، نقش ویژگی‌های شخصیتی زوجین. فصل‌نامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، ۹(۳۰): ۵۱-۲۷.
داوری، صفورا.، باقری، مسعود.، و بنی اسدی، حسن. (1390). پیش‌بینی دین‌داری با توجه به ابعاد شخصیت در معلمان زن و مرد. روان‌شناسی و دین، 4(4): 26-5.
شیخ زین الدین، حمیده.، فرخی، نورعلی.، و عباس‌پور آذر، زهرا. (1397). نقش میانجیگر سرمایه روان‌شناختی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با سازگاری زناشویی دانشجویان. فصلنامه روان-شناسی کاربردی، 12(3): 469-432.
صدیقی، اکرم.، صفربیگی، شهناز.، محبی، سیامک.، و شاه سیاه، مرضیه. (1393). بررسی رابطه جهت-گیری مذهبی با سازگاری زناشویی زوجین. دین و سلامت، 2(1): 56-49.
صدیقی، اکرم.، معصومی، احمد.، و شاه سیاه، مرضیه. (1394). بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین شهر قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 22(6): 971-965.
قلی‌زاده، زلیخا.، برزگری، لیلی.، غریبی، حسن.، باباپور خیرالدین، جلیل. (1389). بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی. روان‌شناسی بالینی و شخصیت-دانشور رفتار سابق، 1(43): 66-57.
کوهی، سمانه.، اعتمادی، عذرا.، و فاتحی‌زاده، مریم. (1393). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روانی با سرخوردگی زناشویی در زوجین. فصلنامه پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 4(1): 84-71.
گروسی فرشی، میرتقی.، مهریار، امیرهوشنگ.، و قاضی طباطبایی، محمود. (۱۳۸۰). کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو و بررسی و تحلیل ویژگی‌ها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاه-های ایران. فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، ۱۱(۳۹): ۱۹۸-۱۷۳.
مظاهری، محمدعلی.، ذبیح‌زاده، عباس.، و ملک‌زاده، لیدا. (1393). نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در ذهن آگاهی. فصلنامه پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 4(1): 114-103.
موسوی، سمیه.، فاتحی‌زاده، مریم.، و جزایری، رضوان السادات. (1396). اثربخشی آموزش زوج‌ها مبتنی بر الگوی زوج درمانی شخصیتی- سیستمی بر سازگاری زناشویی. فصلنامه پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 7(2): 106-83.
نظری، راضیه.، و کربلایی محمد میگونی، احمد. (۱۳۹۶). الگوی ساختاری کمال‌گرایی، بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، ۳(۴۳): ۴۳۲-۴۱۱.
Reference
Costa, P. T. Jr., & McCrae, R. R. (1989). The NEO-PI/NEO-FFI manual supplement. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Fenelon, A., & Danielsen, S. (2016). Leaving my religion: Understanding the relationship between religious disaffiliation, health, and well-being. Social science research, 57: 49-62.
Fenelon, A., & Danielsen, S. (2016). Leaving my religion: Understanding the relationship between religious disaffiliation, health, and well-being. Social Science Research, 57: 49-62.
Forouhari, S., Hosseini Teshnizi, S., Ehrampoush, M. H., Mazloomy Mahmoodabad, S. S., Fallahzadeh, H., Tabei, S. Z., . . . Kazemitabaee, M. (2019). Relationship between Religious Orientation, Anxiety, and Depression among College Students: A Systematic Review and Meta-Analysis. Iranian journal of public health, 48(1): 43-52.
Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1989). ENRICH Marital Satisfaction Scale: A brief research and clinical tool. Journal of Marital and Family Therapy, 15(1): 65-79.
Francis, L. J., Jewell, A., & Robbins, M. (2010). The relationship between religious orientation, personality, and purpose in life among an older Methodist sample. Mental Health, Religion & Culture, 13(7-8): 777-791.
Hosseinkhanzadeh, A. A., Yeganeh, T., & Mojallal, M. (2013). The relationship of the religious orientations and attitudes with self-control among students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84: 759-762.
Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th Ed.). Guilford Publications.
Krok D. (2014). The role of meaning in life within the relations of religious coping and psychological well-being. Journal of religion and health, 54(6): 2292-2308.
McClure, J. M. (2013). Sources of social support: examining congregational involvement, private devotional activities, and congregational context. Journal for the Scientific Study of Religion, 52: 698-712.
Mirghafourvand, M., Farshbaf-Khalili, A., & Ghanbari-Homayi, S. (2018). Marital Adjustment and Its Relationship with Religious Orientations among Iranian Infertile and Fertile Women: A Cross-Sectional Study. Turkish journal of psychiatry.
Moltafet, G., Mazidi, M., & Sadati, S. (2010). Personality traits, religious orientation and happiness. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9: 63-69.
Pargament, K. I., Koenig, H. G., & Perez, L. M. (2000). The many methods of religious coping: development and initial validation of the RCOPE. Journal of clinical psychology, 56(4): 519-543.
Schaffhuser, K., Allemand, M., & Martin, M. (2014). Personality traits and relationship satisfaction in intimate couples: three perspectives on personality. European Journal of Personality, 28(2): 120-133.
Shaker, R., Heshmati, R., & Poor Rahimi, M. (2010). Investigation of Marital adjustment in people with secure, preoccupied, dismissing and fearful attachment styles. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5: 1823-1826.
Twenge, J. M., Exline, J. J., Grubbs, J. B., Sastry, R., & Campbell, W. K. (2015). Generational and time period differences in American adolescents' religious orientation, 1966-2014. PloS one, 10(5): e0121454.
Zhong, W., Cristofori, I., Bulbulia, J., Krueger, F., & Grafman, J. (2017). Biological and cognitive underpinnings of religious fundamentalism. Neuropsychologia, 100: 18-25.