اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود حیدری

دکترای روانشناسی تربیتی دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی

m-heydarisbu.ac.ir
0000-0002-1310-658X

سردبیر

وحید نجاتی

علوم اعصاب شناختی استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی

apsysbu.ac.ir
0000-0003-0419-5207

مدیر داخلی

عباس ذبیح زاده

دکترای روانشناسی بالینی استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهیدبهشتی

apsysbu.ac.ir
0000-0002-8675-4764

کارشناس نشریه

مونا نظری

کارشناس مجله- دانشگاه شهیدبهشتی

apsysbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

بهمن بلوچ

دکترا روانشناسی دانشگاه میدلسکس لندن

b.baluchmdx.ac.uk
0000-0003-0650-4421

اعضای هیات تحریریه

حمیدرضا پوراعتماد

دکترا, روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی, انگلستان, استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
دانشگاه شهیدبهشتی

h-pouretemadsbu.ac.ir
0000-0002-1018-8030

عصمت دانش

دکترا روانشناسی بالینی استاد دانشگاه شهیدبهشتی

e-daneshsbu.ac.ir
0000-0003-1993-4869

سید حسین سلیمی

دکتری, روان شناسی بالینی , انیستیتو روانپزشکی , لندن استاد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

seyhossalimiyahoo.com
0000-0003-3943-4597

شهریار شهیدی

دکترا, روانشناسی, انگلستان استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
دانشگاه شهیدبهشتی

s-shahidisbu.ac.ir
0000-0003-2269-7462

حمید طاهر نشاط دوست

دکترا ,روانشناسی بالینی,لندن استاد دانشگاه اصفهان

h.neshatedu.ui.ac.ir
0000-0001-6368-0769

ولی الله فرزاد

دکترا روان شناسی تربیتی دانشیار دانشگاه خوارزمی

vfarzadyahoo.com
0000-0002-4904-208X

محمدعلی گودرزی

دکترا روانشناسی بالینی استاد دانشگاه شیراز

mgoodarzirose.shirazu.ac.ir
0000-0002-4051-5418

مسعود غلامعلی لواسانی

دکترا روان‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران

lavasaniut.ac.ir
0000-0003-0958-1027

محمدعلی مظاهری

دکترا, روانشناسی بالینی کودک و نوجوان, انگلستان استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
دانشگاه شهیدبهشتی

m-mazaherisbu.ac.ir
0000-0001-8638-2641

وحید نجاتی

دکترا, علوم اعصاب شناختی استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
دانشگاه شهیدبهشتی

apsysbu.ac.ir
0000-0003-0419-5207

ویراستار انگلیسی

شهریار شهیدی

دکترا, روانشناسی, انگلستان استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
دانشگاه شهیدبهشتی

s-shahidisbu.ac.ir
0000-0003-2269-7462

ویراستار

عباس ذبیح زاده

دکترای روانشناسی بالینی استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهیدبهشتی

apsysbu.ac.ir
0000-0002-8675-4764

آیلین مردان پور

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی از دانشگاه تهران دانشگاه تهران

aylinmar46gmail.com