اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود حیدری

روان‌شناسی تربیتی دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004098148
m-heydarisbu.ac.ir
0000-0002-1310-658X

h-index: 6  

سردبیر

دکتر وحید نجاتی

علوم اعصاب شناختی استاد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57079899900
nejatisbu.ac.ir
0000-0003-0419-5207

h-index: 25  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر کامرلو ام ویکارو

دانشگاه مسینا، ایتالیا.

www.unimi.it/en/ugov/person/carmelo-messina
carmelo.messinaunimi.it
0000-0001-7557-9078

h-index: 34  

دکتر محمدعلی صالحی‌نژاد

علوم اعصاب شناختی پژوهشگر مؤسسه ایفادو آلمان

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192210985
salehinejadifado.de
0000-0003-1913-4677

h-index: 24  

دکتر بهمن بلوچ

روان‌شناسی دانشگاه میدلسکس لندن

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701342036
b.baluchmdx.ac.uk
0000-0003-0650-4421

h-index: 12  

دکترعلی خطیبی

Psychology دانشگاه بیرمنگام، بیرمنگام، انگلستان.

research.birmingham.ac.uk/en/persons/mirali-khatibi-tabatabaei
alikmsu.edu.my
0000-0003-0679-0499

h-index: 21  

دکتر فاطمه یاوری

موسسه پژوهش‌های محیط کار و عوامل انسانی، دورتموند، آلمان.

www.ifado.de/en/research/psychology-and-neurosciences/team/fatemeh-yavari
yavariifado.de
0000-0003-0356-9852

h-index: 15  

دکترسامان کمری

گروه روانشناسی، دانشگاه ترنتو، ایتالیا

s.kamarisonghorabadiunitn.it
0000-0001-7950-5105

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدعلی مظاهری

روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان, انگلستان استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35337050100
m-mazaherisbu.ac.ir
0000-0001-8638-2641

h-index: 8  

دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

روان‌شناسی دانشیار، دانشگاه تهران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202940764
lavasaniut.ac.ir
0000-0003-0958-1027

h-index: 27  

دکتر محمود حیدری

روان‌شناسی تربیتی دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004098148
m-heydarisbu.ac.ir
0000-0002-1310-658X

h-index: 14  

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

روان‌شناسی بالینی, انگلستان, استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507550628
h-pouretemadsbu.ac.ir
0000-0002-7613-6778

h-index: 20  

دکتر وحید نجاتی

علوم اعصاب شناختی استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57079899900
nejatisbu.ac.ir
0000-0003-0419-5207

h-index: 25  

دکتر حمید طاهر نشاط دوست

روان‌شناسی بالینی,لندن استاد دانشگاه اصفهان

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602481900
h.neshatedu.ui.ac.ir
0000-0001-6368-0769

h-index: 23  

دکتر شهریار شهیدی

روان‌شناسی, انگلستان استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57666779500
s-shahidisbu.ac.ir
0000-0003-2269-7462

h-index: 11  

دکتر عصمت دانش

روان‌شناسی بالینی استاد دانشگاه شهید بهشتی

scholar.google.com/citations?user=MhijZSwAAAAJ&hl=en
e-daneshsbu.ac.ir
0000-0003-1993-4869

دکتر سید حسین سلیمی

روان‌شناسی بالینی، انیستیتو روانپزشکی، لندن استاد روان‌شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=9245268400
seyhossalimiyahoo.com
0000-0003-3943-4597

h-index: 11  

دکتر ولی الله فرزاد

روان شناسی تربیتی دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=43561223800
v.farzadkhu.ac.ir
0000-0002-4904-208X

h-index: 5  

دکتر محمدعلی گودرزی

روان‌شناسی بالینی استاد دانشگاه شیراز

scholar.google.com/citations?user=FtJPghQAAAAJ&hl=en
mgoodarzirose.shirazu.ac.ir
0000-0002-4051-5418

مدیر داخلی

دکتر عباس ذبیح زاده

روان‌شناسی بالینی استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55102845900
apsysbu.ac.ir
0000-0002-8675-4764

h-index: 11  

ویراستار انگلیسی

دکتر شهریار شهیدی

روان‌شناسی, انگلستان استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

s-shahidisbu.ac.ir
0000-0003-2269-7462

h-index: 20  

ویراستار

آیلین مردان‌پور

دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی دانشگاه تهران

aylinmar46gmail.com

دکتر عباس ذبیح زاده

روان‌شناسی بالینی استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

apsysbu.ac.ir
0000-0002-8675-4764

h-index: 11  

کارشناس نشریه

مونا نظری

دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

apsysbu.ac.ir