اخبار و اعلانات

کسب رتبه الف فصلنامه روان‌شناسی کاربردی

 نتایج ارزیابی 26 نشریه دانشگاه شهید بهشتی مربوط به سال 1400 که توسط وزارت عتف انجام شده بود اعلام گردید. بر این اساس:از میان 26 نشریه علمی دانشگاه شهید بهشتی که وارد فرآیند ارزیابی شده بودند، نشریه (روان شناسی کاربردی) تبدیل به اولین نشریه دانشگاه شهید بهشتی گردید که توانست رتبه (الف) را در سیستم جدید ارزیابی که از سال 1398 ایجاد گردیده است، کسب نماید. 

مطالعه بیشتر