خط مشی دسترسی آزاد

فلسفه انتشار در فصلنامه روان‌شناسی کاربردی بر مبنای پژوهش به نفع عموم است و همچنین از آنجا که پژوهش‌ها محصول سرمایه‌گذاری جامعه است؛ ثمره آن نیز باید بدون تبعیض و مرزبندی در اختیار عموم جامعه قرار گیرد. به همین دلیل فصلنامه روان‌شناسی کاربردی تمامی انتشارات خود را به صورت دسترسی آزاد و رایگان ارائه می‌کند. خوانندگان مقاله‌ها را می‌توانند به صورت رایگان دانلود و یا به اشتراک بگذارند.