لیست اسامی داوران سال 99

 

نام و نام خانوادگی سازمان
جناب آقای دکتر محمدحسین آسایش  استادیار دانشگاه تهران
سرکار خانم دکتر رویا آفتاب مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جناب آقای دکتر سعید ایمانی استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای دکتر بهمن بلوچ دانشیار دانشگاه میدلسکس لندن
جناب آقای دکتر تقی پورابراهیم استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای دکتر صادق تقی­ لو استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
جناب آقای فرزین حق ­نظری دانشجوی دکترای پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی
جناب آقای دکتر محمود حیدری دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی
سرکار خانم دکتر عصمت دانش استاد دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای دکتر یاسر رضاپور میرصالح استادیار دانشگاه اردکان
 سرکار خانم دکتر فریبا زرانی

 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر مسعود شریفی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
جناب آقای دکتر امید شکری استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای دکتر شهریار شهیدی استاد دانشگاه شهیدبهشتی
 جناب آقای دکتر سعید صادقی

 استادیار دانشگاه شهیدبهشتی

 جناب آقای دکتر وحید صادقی  استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای دکتر جلیل فتح ­آبادی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی
 جناب آقای دکتر مهدی خانجانی

 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

جناب آقای دکتر رضا خسروآبادی  استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
 جناب آقای دکتر ابوالقاسم خوش ­کنش

استادیار دانشگاه شهیدبهشتی

جناب آقای دکتر مصطفی دهقانی استادیار دانشگاه خلیج فارس
جناب آقای دکتر عباس ذبیح ­زاده استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
سرکار خانم نیره قشنگ دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر شهربانو قهاری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
جناب آقای دکتر ولی الله فرزاد دانشیار دانشگاه خوارزمی
جناب آقای دکتر محمدعلی گودرزی استاد دانشگاه شیراز

سرکار خانم دکتر پگاه نجات

استادیار دانشگاه شهیدبهشتی 
جناب آقای دکتر وحید نجاتی  دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی
سرکار خانم دکتر ربابه نوری 

دانشیار دانشگاه خوارزمی

 سرکار خانم دکتر فریده یوسفی

دانشیار دانشگاه شیراز