اسامی داوران

 

نام و نام خانوادگی سازمان
جناب آقای دکتر محمدحسین آسایش  استادیار دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر علیرضا افشانی استاد دانشگاه یزد
جناب آقای دکتر سعید اکبری زردخانه استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای دکتر سعید ایمانی استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای دکتر فرید براتی سده استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
جناب آقای دکتر بهمن بلوچ دانشیار دانشگاه میدلسکس لندن
سرکار خانم دکتر شهلا پاکدامن دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی
سرکار خانم دکتر لیلی پناغی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای دکتر تقی پورابراهیم استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد استاد دانشگاه شهیدبهشتی 
جناب آقای دکتر صادق تقی­ لو استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
سرکار خانم دکتر منصوره حاج حسینی استادیار دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر محمود حیدری دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی
 جناب آقای دکتر مهدی خانجانی  استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
جناب آقای دکتر رضا خسروآبادی استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
 جناب آقای دکتر ابوالقاسم خوش ­کنش استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
سرکار خانم دکتر عصمت دانش استاد دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای دکتر مصطفی دهقانی استادیار دانشگاه خلیج فارس
جناب آقای دکتر عباس ذبیح ­زاده استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای دکتر یاسر رضاپور میرصالح استادیار دانشگاه اردکان
 سرکار خانم دکتر فریبا زرانی

 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر سیدحسین سلیمی استاد دانشگاه  علوم پزشکی بقیة الله (عج)
جناب آقای دکتر مسعود شریفی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
جناب آقای دکتر امید شکری استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای دکتر شهریار شهیدی استاد دانشگاه شهیدبهشتی
 جناب آقای دکتر سعید صادقی

 استادیار دانشگاه شهیدبهشتی

 جناب آقای دکتر وحید صادقی  استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای حمید طاهر نشاط دوست استاد دانشگاه اصفهان
سرکار خانم دکتر آزاده عسکری استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای دکتر ابراهیم علیزاده استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای دکتر جلیل فتح ­آبادی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی
جناب آقای دکتر سعید قنبری استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
سرکار خانم دکتر شهربانو قهاری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
جناب آقای دکتر ولی الله فرزاد دانشیار دانشگاه خوارزمی
جناب آقای دکتر محمدعلی گودرزی استاد دانشگاه شیراز

جناب آقای دکتر محمد علی مظاهری

استاد دانشگاه شهیدبهشتی 

سرکار خانم دکتر پگاه نجات

استادیار دانشگاه شهیدبهشتی 
جناب آقای دکتر وحید نجاتی  استاد دانشگاه شهیدبهشتی
سرکار خانم دکتر ربابه نوری 

دانشیار دانشگاه خوارزمی

سرکار خانم دکتر زهرا یوسفی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

 سرکار خانم دکتر فریده یوسفی

دانشیار دانشگاه شیراز