نویسنده = فاطمه بهرامی
اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر سلامت روان و افسردگی زوجین

دوره 5، شماره 4، بهمن 1390

سیده لیلا میراحمدی؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی


اثربخشی آزمون بخشایش بر میزان خشم و مؤلفه های آن در افراد متأهل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390

علی عرب؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی


مقایسه آسیب های شغلی کارمندان زن و مرد شهرداری شهر اصفهان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388

فاطمه السادات دیباج؛ فاطمه بهرامی؛ محمدرضا عابدی


رابطة بین رضایت شغلی و ویژگیهای شخصیتی کارکنان دولتی و غیردولتی جزیرة کیش

دوره 2، شماره 2، آذر 1386

ایران باغبان؛ فاطمه بهرامی؛ مژگان فدایی نسب