رابطة بین رضایت شغلی و ویژگیهای شخصیتی کارکنان دولتی و غیردولتی جزیرة کیش

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین رابطة رضایت شغلی و ویژگیهای شخصیتی کارکنان دولتی و غیردولتی منطقة آزاد جزیرة کیش بود. نمونة پژوهش 121 نفر از کارکنان جزیرة کیش بود که با روش تصادفی ساده انتخاب شد. دادهها با استفاده از شاخص توصیف شغلی اسمیت و ترجیح شغلی هالند جمع آوری گردید. نتایج تفاوت معنی داری را بین رضایت شغلی کارکنان دولتی و غیردولتی نشان داد. به گونه ای که رضایت شغلی کارکنان غیردولتی بیشتر از کارکنان دولتی بود. همچنین تفاوت معنی داری بی رضایت شغلی کارکنان دولتی و غیردولتی در بعضی از ویژگی های شخصیتی مشاهده گردید. در کارکنان غیردولتی ماهیت کار با تیپ تهوری، رضایت از سرپرستی با تیپ واقع بین و رضایت از حقوق با تیپ قراردادی رابطه داشت. در کارکنان دولتی نیز بین رضایت از حقوق با تیپ های واقع بین و تهوری رابطه داشت و در مجموع بین کارکنان غیردولتی نسبت به شاغلان دولتی رابطة بیشتری بین تیپ های شخصیتی هالند و میزان رضایت شغلی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها