نویسنده = محمود حیدری
دانشجویان ایرانی و آمریکایی « خود » پویششناسی روانی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392

سمیه بابایی؛ شهریار شهیدی؛ محمود حیدری؛ علیرضا عابدین؛ فاطمه باقریان


ناهماهنگی شناختی: تاثیرتمرکز برخود بر تعدیل کنندگی عزت نفس در تغییر نگرش

دوره 6، شماره 3، آبان 1391

روح الله منصوری سپهر؛ محمدکریم خداپناهی؛ محمود حیدری


ویژگی های روان سنجی مقیاس امید اسنایدر

دوره 5، شماره 4، بهمن 1390

زهرh کرمانی؛ محمد کریم خداپناهی؛ محمود حیدری


ناهماهنگی شناختی و تغییر نگرش: نقش معیارهای مختلف در تعامل با عزت نفس

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390

روح ا... منصوری سپهر؛ فاطمه باقریان؛ محمود حیدری


القای خلق با استفاده از چهره های هیجانی زیرآستانه ای

دوره 4، شماره 3، آذر 1389

محسن دوستکام؛ سپیده پورحیدری؛ محمود حیدری؛ شهریار شهیدی