دانشجویان ایرانی و آمریکایی « خود » پویششناسی روانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در دانشجویان ایرانی و آمریکایی بود. « خود » هدف: هدف مطالعه تعیین و مقایسه پویششناسی روانیروش: روش پژوهش از نوع علیمقایسهای و جامعه آماری شامل 10000 دانشجوی تهرانی و نمونهپژوهش شامل 754 زن و 446 مرد دانشجو بود که به شیوه تصادفی خوشهای انتخاب شدند و به( سنخنمای مایرز بریگز (مایرز، مککولی، کوئنک و همر، 1998 ) و فهرست صفات گاف و هیلبران ( 1983پاسخ دادند. یافتهها: نتایج نشان داد بر اساس ساختار اجتماعی عمودی ایرانیها رقابتجوئی وپرخاشگری بالا و مهرورزی پایین دارند و تنش بیشتری را در روابط تجربه میکنند و درونگراتر وشهودیتر و آمریکاییها برونگرا و عینیترند. در دو گروه بار تفاوت فرهنگی بیشتر بر زنان قرار داشت ومردان بیشتر شبیه هم بودند. در سایر موارد تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجهگیری: هسته اصلیتفاوت در پویششناسی خود در این دو جمعیت در امنیت و ساختار توزیع قدرت، عقلانیت، عینیت وجنس نهفته است. از این نتایج میتوان در ایران برای بومیسازی مفاهیم روانشناختی و با توجه بهفرهنگ در حیطههای کاربردی همچون رواندرمانی پویشی سود جست.

کلیدواژه‌ها


 1. آهنگی، اکرم.، عابدین، علیرضا. و فتحآبادی، جلیل. ( 1388 ). رابطه بین تیپهای شخصیت با سبک -
 2. .40 - 61 :(12) های حل مسئله در کارکنان دانشگاه. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 4
 3. بیک محمدزاده، مرسده. ( 1389 ). بررسی فضا، فرم، رنگ و جهانبینی هنرمند در مکاتب شیراز،
 4. هرات و تبریز. پایاننامه کارشناسیارشد نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
 5. پروچسکا، جیمز او و نورکراس. و جان. سی. ( 1381 ). نظریههای رواندرمان . ی ترجمه یحیی
 6. سیدمحمدی. انتشارات رش . د تهران.
 7. پورحسین، رضا. ( 1384 ). روانشناسی خو . د انتشارات امیرکبی . ر تهران.
 8. حاتمی، جواد.، قربعلی، اکرم.، بیجنخان، فاطمه. ( 1390 ). تفاوت در الگوی تخصیص توجه در
 9. دانشجویان ایرانی، آسیای شرقی و اروپایی: یک مطالعه مقدماتی. مجله روانشناسی و علوم
 10. .49 - 60 :(4) تربیت . ی 41
 11. دادستان، پریرخ.، حقبین، محسن.، بزازیان، سعیده. و حسنزاده توکلی، محمدرضا. ( 1383 ). جدایی
 12. روانشناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی، یک پژوهش درباره تفاوتهای جنسی و فرهنگی.
 13. .3 - 20 :(1) فصلنامه روانشناسان ایران . ی 1
 14. روبنزاده، شرمین.، عابدین، علیرضا.، فاتحی، مریم و مطیعی، حورا. ( 1388 ). بررسی ابعادی چند و
 15. سنخشناسی شخصیت یهودیان تهران. اولین همایش سراسری روانشناسی پویایی در ایرا . ن
 16. سریعالقلم، محمود. ( 1391 ). عقلانیت و توسعه یافتگی ایران. انتشارات فروزش. تهران.
 17. سریعالقلم، محمود. ( 1386 ). فرهنگ سیاسی ایران. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماع . ی تهران.
 18. شهیدی، شهریار.، جان نثاری، نرجس. ( 1382 ). اثرات آموزش بر نگرش دانشجویان نسبت به
 19. .78 - 92 ، سالمندان . فصلنامه پژوهشهای روانشناخت . ی 13
 20. عابدین، علیرضا.، و فاتحی، مریم. ( 1388 ). فرم ام سنخنمای مایرز بریگز. موسسه افقهای نوین
 21. تحو . ل منتشر نشده
 22. عابدین، علیرضا.، و فاتحی، مریم. ( 1388 ). آزمون فهرست صفا . ت موسسه افقهای نوین تحول.
 23. منتشر نشده.
 24. غباریبناب، باقر. ( 1389 ). ضرورت و چالشها در بومیسازی روانشناسی در کشور اسلامی ایران.
 25. دومین کنگره ملی علوم انسان . ی
 26. قاسمیسیچانی، مریم. و معماریان، غلامحسین. ( 1389 ). گونهشناسی خانه دوره قاجار در اصفهان.
 27. .87 - 94 :(7) نشریه هویت شه . ر 5
 28. قربانی، نیما.، واتسون، پی. جی. ( 1385 .) بررسی خود شیفتگی ناسالم در نمونهای از دانشجویان
 29. .20 - 28 ، ایرانی و آمریکایی. مجله روانشناسی معاص . ر 1
 30. سمیه بابائی، شهریار شهیدی، محمود حیدری، و ...
 31. )/ پاییز 1392 ) 52 فصلنامه روانشناسی کاربردی/ سال 7/ شماره 3
 32. گودرزی سروش، محمدمهدی.، و افشاری بصیر، محمدرضا. ( 1388 ). درونگرایی، معنا و مفهومی
 33. پایدار در معماری ایران. اولین همایش معماری پایدا . ر همدان. آموزشکده فنی و حرفهای سما.
 34. محمد اسماعیل، الهه. ( 1385 ). بررسی و مقایسه شانزده تیپ شخصیتی دانشجویان ایرانی و هندی.
 35. .121 - 134 :(1) مجله روانشناسی و علوم تربیت . ی 35
 36. مطیعی، حورا.، عابدین، علیرضا.، فاتحی، مریم و روبنزاده، شرمین. ( 1388 ). بررسی ابعادی چند و
 37. سنخشناسی شخصیت آذریهای ایران. اولین همایش سراسری روانشناسی پویایی در ایران.
 38. میرزایی، حسین. ( 1384 ). بررسی جامعهشناختی فردگرایی در ایران. پایاننامه دکتری، رشته
 39. جامعهشناسی. دانشکده جامعهشناسی، دانشگاه تهران.
 40. وثوقی، منصور.، میرزایی، حسین،. و رحمانی، جبار. ( 1384 ). فردگرایی و جمعگرایی ایرانیان از دید
 41. .303 - 322 ، سیاحان خارجی. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطا . ت 3
 42. .30- 32 ، وزیری، الهه. ( 1364 ). تذهیب عروج نقش و رنگ در هنر اسلامی. کیهان فرهنگ . ی 17
 43. وکیلی، حسینعلی. ( 1388 ). فرهنگ فارسی به فارس . ی انتشارات چاچ اقبال. تهران.
 44. Abbaszadeh, M., Moeinizadeh, M., & Vadiei, M. (2012). Cross-cultural study of
 45. accounting students' perception of accounting ethics in Iran and United
 46. Kingdom. African Journal of Business Management. 6 (44): 11049-11056
 47. Abedin, A. R. (2008). Some Aspect of Temperament and Jungian Typology
 48. Assessment of Iranian Immigrants to the United States. 2nd International
 49. Conference on psychology, Athens, Greece.
 50. Berne, E. (1961). Transactional Analysis in psychotherapy. New York: Grove
 51. Press.
 52. Carlyn, M. (1977). An assessment of the Myers-Briggs Type Indicator. Joumal of
 53. Personality Assessment, 41, 461-473.
 54. Carlyn, M. (1976). The relationship between Myers-Briggs personality
 55. characteristics and teaching preferences of prospective teachers. Doctoral
 56. dissertation, Michigan State University.
 57. Carlson, J. G. (1985). Recent assessments of the Myers-Briggs Type Indicator.
 58. Journal of Personality Assessment, 49 (4): 356-365.
 59. Carskadon, T. G. (1979). Clinical and counseling aspects of the Myers-Briggs
 60. Type Indicator: A research review. Journal of Research in Psychological
 61. Type, 2, 2-31.
 62. Carskadon, T. G. (1977). Test-retest reliabilities of continuous scores on the
 63. Myers-Briggs Type Indicator. Journal of Psychological Reports, 41, 1011-
 64. Fleenor, J. W. & Mastrangelo, P. M. (2001). Test review of the Myers-Briggs
 65. Type Indicator Form M. From B. S. Plake & J. C. Impara (Eds.), the
 66. fourteenth mental measurements yearbook [Electronic version]. Retrieved
 67. September 12, 2003, from the Buros Institute's Test Reviews Online website:
 68. http://www.unl.edu/buros
 69. در دانشجویان ایرانی و آمریکایی « خود » پویششناسی روانی
 70. Gerami, Sh. (2003). Mullahs, martyrs, and men conceptualizing masculinity in
 71. the Islamic republic of Iran. Journal of Men and Masculinities January. 5(3):
 72. -274.
 73. Ghorbani, N., Bing, M. N., Watson, P. J., Davison, H. K., & LeBreton, D. L.
 74. (2003). Individualist and collectivist values: Evidence of compatibility in Iran
 75. and the United States. Journal of Personality and Individual Differences, 35,
 76. -447.
 77. Gough, H. G., & Heilbrun, A .B. (1983). The Adjective Check List Manual (1983
 78. Ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 79. Harb, C., & Smith, P. B. (2008). Self-construals across cultures: Beyond
 80. independence-interdependence. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39(2):
 81. -197.
 82. Hardin, E. E., Leong, F. L., & Bhagwat, A. A. (2004). Factor structure of the
 83. Self-Construal Scale revisited.Implications for the multidimensionality of the
 84. self-construal. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35, 327-345.
 85. Heinzen, T., & Teevan, R. (1988). Correlates of achievement, dominance, and
 86. creativity. Journal of Psychological Reports, 63(2): 443-446.
 87. Hofstede, G. (1991). Cultures and organizations: Software of the mind. London:
 88. McGraw-Hill.
 89. Kitayama, S., Duffy, S., & Uchida, Y. (2007). Self as Cultural Mode of Being. In
 90. Handbook of Cultural Psychology (PP.136-175). New York: Guilford Press.
 91. Markus, H. R., & Kitayama, S. (1998). The cultural psychology of personality.
 92. Journal of Cross-Cultural Psychology, 29, 63-87.
 93. Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for
 94. cognition, emotion, and motivation. Journal of Psychological Review, 98(2):
 95. -253.
 96. McCarley, N. G. & Carskadon, T. G. (1983). Test-retest reliabilities of scales and
 97. subscales of the Myers-Briggs Type Indicator and of criteria for clinical
 98. interpretive hypotheses involving them. (Nancy G. McCarley, Winner, 1983,
 99. Isabel Briggs Myers Memorial Research Award.) Journal of Research in
 100. Psychological Type, 6, 24-36.
 101. Myers, I. B., McCaulley, M. H., Quenk, N. L., & Hammer, A. L. (1998). MBTI
 102. manual: A guide to the development and use of the Myers-BriggsType
 103. Indicator (3rd Ed). Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
 104. Olea, J., & Garsia, C. (1989). Concurrent and factorial validity of some measures
 105. of creative persons, processes, and products. Journal of Psicologica, 10(1):
 106. -61.
 107. Oxford dictionaries. Retrieved March 15, 2013. Website: www.
 108. oxforddictionaries.com/.com/browse/self.
 109. Ramirz. J. M. (2007). Justification of aggression in several Asian and europian
 110. countries with different religious and cultural background. International
 111. journal of behavioral development, 31 (3): 9-15.
 112. سمیه بابائی، شهریار شهیدی، محمود حیدری، و ...
 113. )/ پاییز 1392 ) 54 فصلنامه روانشناسی کاربردی/ سال 7/ شماره 3
 114. Rastegarpour, A. (2011). A Cross-cultural Comparison of Objectivity in
 115. Childhood Games: Iran and the United States. Indian Journal of
 116. Psychological Medicine. 33(2): 199-202
 117. Santamaria, A., La Mata, M. L. D., Hansen, T.G. B., & Ruiz, L. (2010). Cultural
 118. Self-Construals of Mexican, Spanish, and Danish College Students: Beyond
 119. Independent and Interdependent Self. Journal of Cross-Cultural Psychology.
 120. , 471.
 121. Satterwhite, W. R. C. & Saiz, J.L. (1998). The Importance of Psychological
 122. Traits: A Cross-Cultural Study. New York: Plenum Press.
 123. Sergent, M., & Sedlacek, W. (1990). Volunteer motivations across student
 124. organizations: A test of person-environment fit theory. Journal of college
 125. student development, 31(3): 255-261.
 126. Steele, R.S., & Kelly, T.J. (1976). Eysenck Personality Questionnaire and Jungian
 127. Myers- Briggs Type Indicator correlations of extraversion-introversion.
 128. Journal of consulting and clinical psychology, 44, 690-691.
 129. Stricker, L. J., & Ross, J. (1964). An assessment of some structural properties of
 130. the Jungian personality typology. Journal of Abnormal & Social Psychology,
 131. , 62-71.
 132. Triandis, Harry C. (1998). Individualism and collectivism (Theoretical and
 133. Methodological Approach), Sage publiction.
 134. Triandis, H. C. (1995). Individualism and collectivism. Boulder, CO: Westview.
 135. Watkins, D., Mortazavi, Sh., & Trofimova, I. (2000). Differences in Importance
 136. and Satisfaction Ratings Independent and Interdependent Conceptions of Self:
 137. An Investigation of Age, Gender, and Culture. Journal of Cross-Cultural