دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، بهمن 1392 

مقاله مروری

اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی برکیفیت زندگی و خودکارآمدی جنسی معتادان

رقیه نوری پورلیاولی؛ رویا رسولی؛ تقی پورابراهیم؛ علیرضا سلیمی نیا


ویژگیهای شخصیتی بیماران دچار اختلال وسواس و سایر اختلالهای اضطرابی

رامین افشاری؛ یگانه امیری؛ مریم حسن پور؛ فهیمه رحمانی؛ حسن حق شناس


دانشجویان ایرانی و آمریکایی « خود » پویششناسی روانی

سمیه بابایی؛ شهریار شهیدی؛ محمود حیدری؛ علیرضا عابدین؛ فاطمه باقریان