دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1392 

مقاله مروری

1. اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی برکیفیت زندگی و خودکارآمدی جنسی معتادان

رقیه نوری پورلیاولی؛ رویا رسولی؛ تقی پورابراهیم؛ علیرضا سلیمی نیا


2. ویژگیهای شخصیتی بیماران دچار اختلال وسواس و سایر اختلالهای اضطرابی

رامین افشاری؛ یگانه امیری؛ مریم حسن پور؛ فهیمه رحمانی؛ حسن حق شناس


3. دانشجویان ایرانی و آمریکایی « خود » پویششناسی روانی

سمیه بابایی؛ شهریار شهیدی؛ محمود حیدری؛ علیرضا عابدین؛ فاطمه باقریان