دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آبان 1392 

مقاله مروری

روابط ساختاری بین فشارهای عینی، تنیدگی تحصیلی، سبکهای مقابله، پاسخ به تنش گرها و رضایت تحصیلی

کیوان کاکابرایی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ صادق تقی لو؛ مریم باقری


رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و جامعه ستیزی در زنان بیخانمان وابسته به مواد

الهام کرمی؛ هادی بهرامی؛ علیرضا محمدی آریا؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ زهرا فخری