دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1392 
4. اثربخشی امید درمانی گروهی در کاهش پریشانی روانشناختی زنان دچار سرطان پستان

فرح لطفی کاشانی؛ شهرام وزیری؛ نرگس زین العابدینی؛ نیلوفر زیت العابدینی