اثربخشی امید درمانی گروهی در کاهش پریشانی روانشناختی زنان دچار سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی امیددرمانی گروهی بر کاهش پریشانی زنان دچار سرطانپستان بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون، پسآزمون و گروه گواه و جامعهآماری زنان دچار سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای تجریش در سال 1392 بود. ازمیان آنها 30 نفر بهصورت در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزینشدند. ابزار پژوهش آزمون پریشانی کی 10 کسلر، پارکر، کوپ، اپستاین، گرورر و همکاران ( 2002 ) بودکه در مورد هر دو گروه در مرحله پیشآزمون، پسآزمون و 3 ماه بعد در مرحله پیگیری و برنامه امیددرمانی طی 8 جلسه، هر جلسه 90 دقیقه، هفتهای یکبار درمورد گروه آزمایش اجرا و برای تحلیل دادههااز تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد امیددرمانی گروهی پریشانی زنان دچار سرطانپستان را کاهش داده و این تاثیر پس از 3 ماه در مرحله پیگیری پایدار مانده است. نتیجهگیری: چونراهبردهای گروه درمانی مبتنی بر امید سبب کاهش پریشانی زنان دچار سرطان پستان میشود، بنابراینمیتوان از این روش در مراکز آنکولوژی بهعنوان درمان تکمیلی در کنار درمانهای پزشکی سود جست.

کلیدواژه‌ها


 1. اقتدار، سامره.، مقدسیان، سیما.، ابراهیمی، حسین.، مهدی پور زارع، نسرین.، موسوی، سید محسن.، و
 2. جاسمی، مدینه. ( 1387 ). کیفیت زندگی و ابعاد آن در زنان دچار سرطان پستان مراجعه کننده
 3. به مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، مجله پرستاری و مامایی
 4. -17 :(12) تبریز، 3
 5. حیاتی، فرخنده.، شاهسواری، آرزو.، و محمودی، محمود. ( 1388 ). بررسی ارتباط آسایشروانی با
 6. مشخصات فردی زنان دچار سرطان پستان مراجعهکننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه-
 7. .23-28 :(1) های علوم پزشکی شهر تهران، فصلنامه بیماریهای پستان ایران، 2
 8. کار، آلان. ( 1385 ). روانشناسی مثب . ت ترجمه حسنپاشا شریفی، حسن.. چاپ اول، تهران: سخن.
 9. .( (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2004
 10. کهرازئی، فرهاد.، دانش، عصمت.، و پرویز آزادفلاح. ( 1390 ). اثربخشی رفتاردرمانگری شناختی در
 11. پیاپی ) بهبود کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان. فصلنامه روانشناسی کاربردی. تابستان، 5
 12. -23 :(18
 13. مردانی حموله، مرجان.، و شهرکی واحد، عزیز. ( 1388 ). بررسی رابطه سلامتروانی و کیفیت زندگی
 14. در بیماران دچار سرطان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان،
 15. .33-42 :(2) 16
 16. اثربخشی امید درمانی گروهی در کاهش پریشانی…
 17. وزیری، شهرام.، لطفی کاشانی، فرح.، موسوی، سید مهدی.، و اکبری، محمد اسماعیل. ( 1389 الف).
 18. نقش امیدافزایی در بهبود سلامتروانی افراد دچار سرطان. خلاصه مقالات سومین کنگره بین
 19. . المللی مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان، ص 121
 20. وزیری، شهرام.، لطفی کاشانی، فرح.، موسوی، سید مهدی.، و اکبری، محمد اسماعیل. 1389 ب).
 21. نقش ایجاد آرمیدگی، آگاهی افزایی، و امیدافزایی در بهبود سلامتروانی افراد دچار سرطان.
 22. . خلاصه مقالات سومین کنگره بینالمللی مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان، ص 122
 23. وزیری، شهرام.، و لطفیکاشانی، فرح. ( 1393 ). اعتبار و پایایی آزمون واحد پریشانی ذهنی وزیری.
 24. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالین . ی (زیر چاپ).
 25. Achenbaum, W. A. (2012). This chronic patient becomes a humanistic patient
 26. who helps clinicians. Journal of Pain and Symptom Management, 44 (5):
 27. - 788.
 28. Barrera, I., & Spiegel, D. (2014). Review of psychotherapeutic interventions on
 29. depression in cancer patients and their impact on disease progression.
 30. International Review of Psychiatry, 26 (1): 31- 43.
 31. Berendes, D., Keefe, F. J., Somers, T., Kothadia, S. M., Porter, L. S., &
 32. Cheavens, J. (2010). Hope in the context of lung cancer: relationships of hope
 33. to symptoms and psychological distress. Journal of Pain and Symptom
 34. Manage. 40 (2): 174- 182.
 35. Bultz, B. D. & Carlson, L. E. (2006). Emotional Distress: The sixth vital sign
 36. future directions in cancer care. Psycho-Oncology, 15, 93- 96.
 37. Carlson, L. E., Waller, A., Groff, S. L., Giese-Davis, J., & Bultz, B. D. (2013).
 38. What goes up does not always come down: patterns of distress, physical and
 39. psychosocial morbidity in people with cancer over a one year period. Psycho-
 40. Oncology, 22 (1): 168- 176.
 41. Cheavens, J. S., Feldman, D. B., Woodward, J. T., & Snyder, C. R. (2006). Hope
 42. in cognitive psychotherapies: On working with client strengths. Journal of
 43. Cognitive Psychotherapy, 20 (2): 135- 145.
 44. Christianson, H. F., Weis, J. M., & Fouad, N. A. (2013). Cognitive Adaptation
 45. and quality of life in late-stage cancer patients. Journal of Psychosocial
 46. Oncology, 31 (3): 266- 281.
 47. Coppock, T.E., Owen, J.J., Zagarskas, E., Schmidt, M. (2010). The relationship
 48. between therapist and client hope with therapy outcomes. Journal of
 49. Psychotherapy Research, 20(6): 619-626.
 50. Cristofanilli, M., Broglio, K.R., Guarneri, V., Jackson, S., Fritsche, H.A., Islam,
 51. R., Dawood, S., Reuben, J. M., Kau, S.W., Lara, J.M., Krishnamurthy,
 52. S., Ueno, N.T., Hortobagyi, G.N., &Valero, V. (2007). Circulating tumor cells
 53. in metastatic breast cancer: biologic staging beyond tumor burden. Clinical
 54. Breast Cancer. Feb; 7(6):471-9.
 55. Dezutter, J., Casalin, S., Wachholtz, A., Luyckx, K., Hekking, J., & Vandewiele,
 56. W. (2013). Meaning life: An important factor for the psychological wellفرح
 57. لطفیکاشانی، شهرام وزیری، سیده نرگس زینالعابدینی و ...
 58. )/ زمستان 1392 ) 56 فصلنامه روان شناسی کاربردی/ سال 7/ شماره 4
 59. being of chronically ill patients? Journal of Rehabilitation Psychology, 58
 60. (4): 334- 341.
 61. Enns, A., Waller, A., Groff, S., Bults, B. D., Fung, T., & Carlson, L. E. (2013).
 62. Risk factors for continuous distress over a 12-month period in newly
 63. diagnosed cancer outpatients. Journal of Psychosocial Oncology, 31 (5): 489-
 64. Feldman, D. B., & Snyder, C. R. (2005). Hope and the meaningful life:
 65. Theoretical and empirical associations between goal-directed thinking and
 66. life meaning. Journal of Social & Clinical Psychology, 24 (3): 401– 421.
 67. Feuz, C. (2012). Hoping for the best while preparing for the worst. Journal of
 68. Medical Imaging and Radiation Sciences, 43 (3): 168- 174.
 69. Fischbeck, S., Maier, B. O., Reinholds, U., Nehring, C., Schwab, R., Beutel, M.
 70. E., & Weber, M. (2013). Assessing somatic, psychosocial, and spiritual
 71. distress of patients with advanced cancer. American Journal of Hospice &
 72. Palliative Medicine, 30 (4): 339- 346.
 73. Garcia, J. A., & Sisin, K. G. (2012). Locus of hope and subjective well-being.
 74. International Journal of Research Studies in Psychology, 1 (3): 53- 58.
 75. Hyphantis, T., Papadimitriou, I., Petrakis, D., Fountzilas, G., Repana, D.,
 76. Assimakopoulos, K., Carvalho, A., & Pavlidis, N. (2013). Psychiatric
 77. manifestations, personality traits and health-related quality of life in cancer of
 78. unknown primary site. Journal of Psycho-oncology, 22 (9): 2009- 2015.
 79. Hou, W. K., & Lam, J. H. (2014). Resilience in the year after cancer diagnosis: a
 80. cross-lagged panel analysis of the reciprocity between psychological distress
 81. and well-being. Journal of Behavioral Mecicine, 37 (3): 391- 401.
 82. Hoy, B. D., Suldo, S. M., & Mendez, L. R. (2013). Links between parent's and
 83. children's levels of gratitude, life satisfaction, and hope. Journal of
 84. Happiness Studies, 14 (4): 1343- 1361.
 85. Kavradim, S. T., Ozer, Z. C., & Bozcuk, H. (2013). Hope in people with cancer: a
 86. multivariate analysis from Turkey. Journal of advanced nursing, 69 (5):
 87. - 1196.
 88. Kessler, R. C., Barker, P. R., Colpe, L. J., Hiripi, E., Mroczec, D. K., Normand,
 89. S. L., Walters, E. E., & Zaslavsky, A. M. (2002). Short screening scales to
 90. monitor population prevalences and trends in non-specific psychological
 91. distress. Psychological Medicine, 32 (6): 959- 976.
 92. Kessler, R. C., Barker, P. R., Colpe, L. J., Epstein, J. F., Gfroerer, J. C., Hiripi, E.,
 93. Howes, M. J., Normand, S. L. T., Manderscheid, R. W., Walters, E. E., &
 94. Zaslavsky, A. M. (2003). Screening for serious mental illness in the general
 95. population. Archives of General Psychiatry, 60 (2): 184- 189.
 96. Kimhi, S., Eshel, Y., & Shahar, E. (2013). Optimism as a predictor of the effects
 97. of laboratory induced stress on feers and hope. International Journal of
 98. Psychology, 48 (4): 641- 648.
 99. King, L. A., Hicks, J. A., Krull, J., & Del Gaiso, A. K. (2006). Positive affect and
 100. the experience of meaning in life. Journal of Personality and Social
 101. Psychology, 90 (1): 179– 196.
 102. اثربخشی امید درمانی گروهی در کاهش پریشانی…
 103. Krebber, A. M., Buffart, L. M., Kleine, G., Bree, I. C., Leemans, C. R., Becker,
 104. A., Brug, J., & Leeuw, I. M. (2014). Prevalence of depression in cancer
 105. patients: a meta-analysis of diagnostic interviews and self-report instruments.
 106. Journal of Psycho-oncology, 23 (2): 121- 130.
 107. Marques, S., Pais-Ribeiro, J., & Lopez, S. H. (2011). The role of positive
 108. psychology constructs in predicting mental health and academic achievement
 109. in children and adolescents: A two-year longitudinal study. Journal of
 110. happiness studies, 12 (6): 1049- 1062.
 111. McClement, S. E., & Chochinov, H. (2008). Hope in advanced cancer patients.
 112. European Journal of Cancer, 44 (8): 1169- 1174.
 113. Owen, D. (1989). Nurses' perspectives on the meaning of hope in patients with
 114. cancer: a qualitative study. Oncology Nursing Forum, 16 (1), 75- 79.
 115. Reuben, D. B., & Tinetti, M. E. (2012). Goal-oriented care-an alternative health
 116. outcomes paradigm. The new Journal of Medicine, 366 (9): 777- 779.
 117. Schjolberg, T., Dodd, M., Henriksen, N., & Rustoen, T. (2011). Factors affecting
 118. hope in a sample of fatigued breast cancer out patients. Journal of Palliative
 119. and Supportive care, 9 (1): 63- 72.
 120. Schmer, C. E. (2010). The effect of cancer diagnosis on hope and resilience: A
 121. correctional, longitudinal study, dissertation of nursing, University of
 122. Missouri-Kansas.
 123. Snyder, C. (2005). Teaching: The lessons of hope. Journal of Psychological and
 124. Clinical Psychology, 24 (1): 72- 84.
 125. Soenens, B., & Duriez, B. (2012). Does conservatism have a self-esteem
 126. enhancing function? An examination of associations with contingent selfworth
 127. and ill-being in late adults. Journal of personality and individual
 128. differences, 52 (6): 728- 732.
 129. Story, S. P., Youssef, C. M., Luthans, F., Barbuto, J. E., & Bovaird, J. (2013).
 130. The contagion effect of global leader’s positive psychological capital on
 131. follower. International Journal of Human Resource Management, 24 (13):
 132. - 2553.
 133. Sulkers, E., Fleer, J., Brinksma, A., Roodbol, P., Kamps, W. A., Tissing, J. E., &
 134. Sanderman, R. (2013). Dispositional optimism in adolescents with cancer:
 135. Differential associations of optimism and pessimism with positive and
 136. negative aspects of well-being. British Journal of Health Psychology, 18 (3):
 137. - 489.
 138. Temane, Q. M., & Wissing, M. P. (2006). The role of spirituality as a mediator
 139. for psychological well-being across different contexts. South African Journal
 140. of psychology, 36 (3): 582- 597.
 141. Vaziri, S. h., & Lotfi Kashani, F. (2011). Sexuality after Breast Cancer: Need for
 142. Guideline. Iranian Journal of Cancer Prevention, 5 (1): 10- 15.
 143. Yanos, P., & Roe, D. (2010). The impact of illness identity on recovery from
 144. severe mental illness. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 13 (2):
 145. -93.