اثربخشی آموزش رویکرد ارتباطی ویرجینیا ستیر بر رابطه والد-فرزندی دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزشهای مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر بهبود رابطهوالد- فرزندی دختران نوجوان بود. روش: روش مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون- پسآزمون،گروه گواه و پیگیری و جامعه آماری کلیه دانشآموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 19 آموزش و پرورش87 به تعداد 1850 نفر بود. با روش چندمرحلهای از میان آنها 30 نفر - شهر تهران در سال تحصیلی 88به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و پس از همتاسازی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه جایگرینشدند و در مراحل پیشآزمون و پسآزمون و یک ماه بعد در مرحله پیگیری به مقیاس تاکتیکهایتعارض اشتراس ( 1996 ) پاسخ دادند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه دو ساعته در جلسات آموزشرویکرد ارتباطی ستیر 2 بار در هفته شرکت کردند. برای تحلیل دادهها از تحلیل کو واریانس استفاده شد.یافتهها: نتایج نشان داد اجرای جلسات بهطور معنیداری توانسته است پرخاشگری کلامی و پرخاشگریجسمانی گروه آزمایش را کاهش، و توانایی استفاده از مهارت استدلال آنها افزایش دهد. این نتایج پس ازپیگیری یکماهه نیز تایید شد. نتیجهگیری: رویکرد ارتباطی ستیر با افزایش مهارتهای ارتباطی وکاهش پرخاشگری دختران نوجوان میتواند رابطه والد- فرزندی آنها را بهبود بخشد. بنابراین میتوان آنرا روش مؤثری برای بهبود روابط والد- فرزندی دانست.

کلیدواژه‌ها


 1. آذردخت، پرهیزگار. ( 1388 ). مقایسه کیفیت رابطه والد-فرند در دانشآموزان دختر دبیرستانی دارای
 2. -93 :( 2 پیاپی 10 ) بحران هویت و فاقد بحران هویت . فصلنامه روانشناسی کاربردی، 3
 3. بارکر، فیلیپ. ( 1385 ). خانواده درمانی پای . ه ترجمه محمد دهقانی و زهره دهقانی. چاپ دوم، تهران:
 4. .( انتشارات رشد. . (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1929
 5. بیابانگرد، اسماعیل. ( 1385 ). روانشناسی نوجوان . ی انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 6. ثنایی ذاکر، باقر. ( 1379 ). مقیاس سنجش خانواده و ازدوا . ج انتشارات بعث . ت
 7. زارب، ژانت. ( 1385 ). ارزیابی و شناخت-رفتار درمانی نوجوانا . ن ترجمه محمد خدایاری و یاسمین
 8. .( عابدینی. انتشارات رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1992
 9. رشیدی نژاد، حدیث. ( 1391 ). اثربخشی آموزش گروهی والدین با رویکرد خانواده درمانی ستیر بر جو
 10. .3-11 :(49) عاطفی خانواده. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 13
 11. ستیر، ویرجینیا. ( 1388 ). آدمسازی در روانشناسی خانواد . ه ترجمه بهروز بیرشک. انتشارات رشد.
 12. .( (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1970
 13. اثربخشی آموزش رویکرد ارتباطی ویرجینیا ستیر بر ...
 14. شهرکی ثانوی، شهربانو.، نویدیان، علی.، انصاریمقدم، علیرضا.، و فرجیشوی، مهدی. ( 1390 ). بررسی
 15. رابطه الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیت زندگی نوجوانان. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی
 16. -114 :(1) خانواده. 1
 17. قادری، زهرا. ( 1387 ). بررسی اثربخشی اجرای الگوی خانواده درمانی ستیر بر تغییر سبکهای مقابله
 18. با تعارض و افزایش سازگاری زناشویی در سالهای اول ازدواج در زوجین مراجع کننده به مراکز
 19. مشاورة شیرا . ز رساله دکتری، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 20. واحد تهران.
 21. مرادی، امید.، و ثناییذاکر، باقر. ( 1385 ). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های حل مساله بر
 22. تعارضات والد-فرزند در دانشآموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران. تازهها و پژوهشهای
 23. .23-38 :(20) مشاوره، زمستان. 5
 24. مینوچین، سالوادر. ( 1387 ). خانواده و خانواده درمان . ی ترجمه باقر ثنایی. انتشارت امیر کبیر.
 25. Allison, B. N., & Schultz, J. B. (2004). Parent-adolescent conflict in early
 26. adolescence. Adolescence, spring; 39 (153):101-19.
 27. Asonibare, J. B., & Olowonirejuaro, O. A. (2006). Family cohesion and level of
 28. communication between parents and their adolescent children. TNJGC, 11
 29. (1): 52-60.
 30. Bales, N. (2000). All about families. Newsletter, June 14, 5 (21): http://phares.
 31. net/allabout/00aaf 21.html#coexist
 32. Berzonsky, M. (2005). Identity status and identity processing style, and the
 33. transition to university. Journal of adolescent research, 15 (1): 81-98
 34. Bomar, P. J. (2004). Promoting Health in Families: Applying Family Research
 35. and Theory to Nursing Practice. Third edition. Elsevier Science Company.
 36. Brophy, H. E., Schiffman, R. F., & London, B. E. (2011). Toddlers Socialemotional
 37. competence in the contexts of maternal emotion socialization and
 38. contingent responsiveness in a law-income sample. Social Development.
 39. February 20 (1): 73–92.
 40. Buehler, C. (2006). Parents and peers in relation to early adolescent problem
 41. behavior. Journal of Marriage and Family. 68, 109-125.
 42. Byrene, B. M. (2001). Structural education modeling with Amos. Basic concepts,
 43. application and programming. Newjersy: Lawrence Erlbaum Associated
 44. Cohen, S. (2007). Mother-Daughter conflict: A new understanding. Medicine
 45. Net. Com. Women’s health topics. December 10.
 46. Dunn, J. (2004). Children’s relationships with their non-resident fathers. Journal
 47. of Child Psychology and Psychiatry. 45, 659-671.
 48. Guilamo, R., Jaccard, V., Turrisi, J., & Johansson, M. (2005). Parental and school
 49. correlates of binge drinking among middle students. American Journal of
 50. Public Health. 95, 894-899.
 51. معصومه موسوی، فرحناز جلویاری و مصطفی تبریزی
 52. فصلنامه روان شناسی کاربردی/ سال 7/ شماره( 28 )/ زمستان 1392
 53. Hartos, J. L., & power, T. G. (2004) Relations among single mothers awareness
 54. of their adolescent’s stressors, maternal monitoring, mother adolescent
 55. communication and adolescent adjustment. Journal Adolescent Research.15:
 56. -563
 57. Jennifer, l., & Patterson, C. J. (2006). Delinquency, victimization and substance
 58. use among adolescents with female same sex parents. Journal of Family
 59. psychology, 20, 3, 526-530.
 60. Koerner, A. F. (2004). Family Communication Patterns and Social Support in
 61. Families of origin and adult children’s subsequent intimate relationships.
 62. International Association for Relationship Research Conference, Madison,
 63. WI, 1-39.
 64. Levin, K. A., & Currie, C. (2010). Family structure, mother-child
 65. communication, father-child communication, and adolescent life satisfaction.
 66. A cross-sectional multilevel analysis. Health Education, 110, 152-168.
 67. Leinoen, J. A. (2005). Parent mental health and children's adjustment: Child
 68. psychology and psychiatry. Am Acad Child Adolescent Psy. 39:1284-1292.
 69. Robbins, M.S., Carla, C., Mayorga, V., Mitrani, B., Turner, C.W., & Alexander,
 70. J. F. (2008). Adolescent and parent alliances with therapists in brief strategic
 71. family therapy with drug-using Hispanic adolescent. Journal Mari. & Fam.
 72. Ther., 34 (3): 316-328.
 73. Straus, M. A., & Hamby, S. L. (1996). The revised Conflict Tactics Scale
 74. (CTS2).Journal Of Family Issues, 17(3), 283-316.
 75. Tabak, I., Mazur, J., Granado, A. M., Örkenyi, A., Zaborskis, A., Aasvee, K., &
 76. Moreno, C. (2012). Examining trends in parent-child communication in
 77. Europe over 12 Years. Journal of Early Adolescence, 26-54 (1) 32.
 78. Taylor, C. R., Lilis, C., LeMone, P., Lebon, M., & Lynn, P. (2008). Study guide
 79. for fundamentals of nursing: The art and science of nursing care. New York:
 80. Lippincott Williams & Wilkins.