پرسشنامه نشانگان گستره اُتیسم: طراحی و بررسی ویژگیهای روانسنجی آن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی ابزاری بومی برای سنجش نشانگان گستره درخودماندگی و تعیینویژگیهای روان سنجی آن بود. روش: روش پژوهش از نوع مطالعات آزمونسازی و همبستگی و جامعهآماری دانشجویان دانشگاههای شهید بهشتی و تهران بود که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس382 نفر از آنها و نیز 32 نفر از والدین کودکان درخودمانده مراجعهکننده به درمانگاههای توانبخشیدرخودماندگی طراحی و همزمان آزمو نهای « پرسشنامه نشانگان گستره اُتیسم » . شهر تهران انتخاب شدذهنخوانی از طریق صدا و تصاویر چشم اجرا شد. تحلیل عاملی اکتشافی، روایی هم زمان با آزمون هایذهنخوانی، روایی افتراقی بین والدین کودکان درخودمانده و همتایان عادی آنها و افتراق دو جنسمحاسبه، و برای تعیین پایایی درونی گویهها از آلفای کرونباخ استفاده شد. یافتهها: تحلیل عاملی هفتعاملِ مهارتهای زبانی، ارتباطی، اجتماعی، علایق گسترده، کلنگری، همدلی و درک تلویحی را ارائهنمود. همبستگی بین پرسشنامه و آزمونهای ذهنخوانی معنیدار بود. والدین کودکان درخودماندهنسبت به همتایان دارای کودک طبیعی، و مردان در مقایسه با زنان نمرههای بالاتری کسب کردند. آلفای0 بود. نتیجهگیری: پرسشنامه نشانگان گستره اُتیسم برای ارزیابی نشانگان / کرونباخ پرسشنامه 718گستره درخودماندگی مناسب و پایایی آزمون نیز مطلوب است و نیز قابلیت افتراق والدین کودکاندرخودمانده را از افراد عادی و افتراق دو جنس از یکدیگر را دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. عبدالملکی، زهرا.، صالح صدقپور، بهرام.، بهرام، عباس و عبدالملکی، فاطمه. ( 1389 ). اعتبار و پایایی
 2. پرسشنامة خود توصیفی بدنی دختران نوجوان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، زمستان، 4
 3. .44 -56 :( پیاپی 16
 4. نجاتی، وحید.، ذبیح زاده، عباس.، ملکی، قیصر و محسنی، مصطفی. ( 1391 ). شناخت اجتماعی در
 5. بیماران دچار افسردگی عمده: شواهدی از آزمون ذهنخوانی ازطریق چشم. فصلنامه روان-
 6. .57-70 :( شناسی کاربرد . ی زمستان، 6(پیاپی 24
 7. نجاتی، وحید. و ایزدی نجف آبادی، سارا. ( 1391 ). اختلال روانی کلامی و حافظه کاری بستگان درجه
 8. .109 -114 :( یک کودکان مبتلا به اوتیسم، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلا . ن 14 (پیاپی 43
 9. نجاتی، وحید. ( 1393 ). طراحی نسخه فارسی آزمون ذهن خوانی از طریق صدا و بررسی خصوصیات
 10. .1-14 :( روان سنجی آن. مجله تحقیقات علوم رفتار . ی 1(پیاپی 12
 11. Austin, E. J. (2005). Personality correlates of the broader autism phenotype as
 12. assessed by the autism spectrum quotient (AQ). Personality and Individual
 13. Differences, 38 (2), 451–460.
 14. Auyeung, B., Allison, C., & Baron-Cohen, S. (2010). Defining the broader,
 15. medium and narrow autism phenotype among parents using the autism
 16. spectrum quotient (AQ). Molecular Autism, 1 (1), 1–10.
 17. Bailey, B., Palferman, S., Heavey, L., & Le Couteur, A., (1998). Autism: The
 18. Phenotype in Relatives. Journal of Autism and Developmental Disorders.
 19. Vol. 28, No. 5: 369-392.
 20. Baron-Cohen, S. (2009). Autism: The empathizing-systemizing (E-S) theory.
 21. Annals of the New York Academy of Sciences, 1156, 68–80.
 22. Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J., & Clubley,E. (2001).
 23. The autism-spectrum quotient (AQ): Evidence from Asperger
 24. syndrome/high-functioning autism, males and females, scientists and
 25. mathematicians. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31 (1): 5–
 26. Constantino, J. N. (2002). The social responsiveness scale. Los Angeles: Western
 27. Psychological Services.
 28. Constantino, J. N., & Todd, R. D. (2003). Autistic traits in the general population:
 29. A twin study. Archives of General Psychiatry, 60 (5), 524–530.
 30. Constantino, J. N., & Todd, R. D. (2005). Intergenerational transmission of
 31. subthreshold autistic traits in the general population. Biological Psychiatry,
 32. (6), 655–660.
 33. Constantino, J. N., LaVesser, P. D., Zhang, Y., Abbacchi, A. M., Gray, T., &
 34. Todd, R. D. (2007). Rapid quantitative assessment of autistic social
 35. وحید نجاتی
 36. فصلنامه روان شناسی کاربردی/ سال 7/ شماره( 28 )/ زمستان 1392
 37. impairment by classroom teachers. Journal of the American Academy of
 38. Child and Adolescent Psychiatry, 46 (12), 1668–1681.
 39. Dorris, L., Espie, C. A. E., Knott, F., & Salt, J. (2004). Mind-reading difficulties
 40. in the siblings of people with Asperger’s syndrome: Evidence for a genetic
 41. influence in the abnormal development of a specific cognitive domain.
 42. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45 (2), 412–418.
 43. Happe, F., Briskman, J., & Frith, U. (2001). Exploring the cognitive phenotype of
 44. autism:Weak “central coherence” in parents and siblings of children with
 45. autism: I. Experimental tests. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42
 46. (3), 299–307.
 47. Hurley, R. S. E., Losh, M., Parlier, M., Reznick, J. S., & Piven, J. (2007). The
 48. broad autism phenotype questionnaire. Journal of Autism and Developmental
 49. Disorders, 37 (9), 1679–1690.
 50. Hurst, R. M., Mitchell, J. T., Kimbrel, N. A., Kwapil, T. K., & Nelson-Gray, R.
 51. O. (2007b). Examination of the reliability and factor structure of the autism
 52. spectrum quotient (AQ) in a nonclinical sample. Personality and Individual
 53. Differences, 43(7), 1938–1949.
 54. Losh, M., & Piven, J. (2007). Social-cognition and the broad autism phenotype:
 55. Identifying genetically meaningful phenotypes. Journal of Child Psychology
 56. and Psychiatry, 48 (1), 105–112.
 57. Palermo, M. T., Pasqualetti, P., Barbati, G., Intelligente, F., & Rossini, P. M.
 58. (2006). Recognition of schematic facial displays of emotion in parents of
 59. children with autism. Autism, 10 (4), 353–364.
 60. Smalley, S. L, Asarnow, R. F., & Spence, M. A. (1988). Autism and genetics: A
 61. decade of research. Archives of General Psychiatry, 45, 953-961.
 62. Stauder a, L.J.M., Cornet b, R.W.H.M., & Ponds, c. (2011) The Extreme Male
 63. Brain theory and gender role behavior in persons with an autism spectrum
 64. condition. Research in Autism Spectrum Disorders, 5 (2011) 1209–1214
 65. Szatmari, P., MacLean, J. E., Jones, M. B., Bryson, S. E.,Zwaigenbaum, L.,
 66. Bartolucci, G., et al. (2000). The familial aggregation of the lesser variant in
 67. biological and nonbiological relatives of PDD probands: A family history
 68. study. The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied
 69. Disciplines, 41 (5), 579–586.
 70. Tajmir Riyahi M, Nejati V, Pouretemad H.R. Mansuri Sepehr R. (2014). Reading
 71. the mind in the face and voice in parents of children with Autism Spectrum
 72. Disorders. Research in Autism and Developmental Disorders. 7 (12), 1543-
 73. Whitehouse, A. J. O., Barry, J. G., & Bishop, D. V. M. (2007). The broader
 74. language phenotype of autism: A comparison with specific language
 75. impairment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48 (8), 822–830.