اثربخشی آموزش حل مساله بر کیفیت زندگی مادران کودکان درخودمانده

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ

چکیده

چکیدههدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش حل مساله بر کیفیت زندگی مادران کودکاندرخودمانده بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون، پسآزمون با گروه گواه وپیگیری بود. آزمودنیها شامل 30 مادر دارای کودک درخودمانده بود که بهطور تصادفی از میان 280مادر مراجعهکننده به مرکز تخصصی اوتیسم "فرزندان آفتاب" واقع در شهر قدس استان تهران در سال1392 انتخاب، و در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه جایگزین شد. گروه آزمایش 6 جلسه آموزش حلمساله 120 دقیقهای را هفتهای یکبار دریافت کرد. در گروه گواه مداخلهای صورت نگرفت. ابزار مورداستفاده نسخه کوتاه پرسشنامه 36 سوالی کیفیت زندگی وایر و شربورن ( 1992 ) بود که در سه مرحلهپیشآزمون، پسآزمون و پیگیری اجرا و جهت تحلیل دادهها از روش کوواریانش و اندازهگیریهای مکرراستفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد که آموزش مهارت حل مساله بر بهبود کیفیت زندگی گروه آزمایشدر مقایسه با گروه گواه در تمامی ابعاد موثر بوده است. همچنین پیگیری پس از 2 ماه نیز این نتایج راتایید کرد. نتیجهگیری: میتوان آموزش حل مساله را بهعنوان ابزاری حمایتی و مؤثر جهت ارتقاء کیفیتزندگی خانوادگی بهشمار آورد، و از آن بهویژه برای مادران دارای کودک درخودمانده که نقش مهمی درجو عاطفی خانواده دارند سود جست

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. افروشه، عباس. ( 1388 ). بررسی تأثیر خدمات مراکز اختلالات نافذ رشد بهزیستی بر کیفی تزندگی
 3. مادران اتیستی . ک پایاننامه تحصیلی کارشناسی ارشد. رشته روانشناسی تربیتی، دانشکده روان-
 4. شناسی تربیتی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 5. جزایری، علیرضا.، و سینارحیمی، علی. ( 1387 ). آموزش مهارتهای حل مساله. تهران: انتشارات
 6. دانژه.
 7. حسینینژاد، جمیله. ( 1388 ). بررسی تأثیر آموزش مهارت حل مساله بر سلامت روان نوجوانان مستقر
 8. در مراکز شبانهروزی بهزیستی تهرا . ن پایاننامه کارشناسی ارشد. رشته روانشناسی و آموزش
 9. کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.
 10. حسینی، سیدمهدی. ( 1390 ). اثربخشی آموزش گروهی هوشهیجانی (حل مساله و کنترل خشم) بر
 11. سلامت روان جوانان مجرم زندان عادلآباد شیرا . ز پایاننامه کارشناسی ارشد. رشته روانشناسی،
 12. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 13. دهداری، طاهره. ( 1381 ). بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی
 14. قلب با . ز پایاننامه کارشناسی ارشد. رشته بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس.
 15. ربیعی، آتوسا.، و شهریور، زهرا. ( 1390 ). مطالعه مقدماتی اثربخشی آموزش گروهی والدین کودکان
 16. اتیستیک بر دانش، میزان استرس، اضطراب و افسردگی آنها. مجله پژوهش در علوم توانبخش . ی
 17. .59-70 :(16) 7
 18. کردی، معصومه.، نصیری، سعیده.، مدرسغروی، مرتضی.، و ابراهیمزاده، سعید. ( 1391 ). تأثیر آموزش
 19. مهارتهای حل مساله بر شدت افسردگی زنان در دوره پس از زایمان. مجله اصول بهداشت روان . ی
 20. .26-35 :(22) 14
 21. اثربخشی آموزش حل مساله بر کیفیت زندگی...
 22. کلینکه، کریس. ال. ( 1384 ). مهارتهای زندگی. ترجمه شهرام محمدخانی. 2 جلد، انتشارات رسانه
 23. ( تخصصی. (تاریح انتشار اثر به زبان اصلی، 1998
 24. ملکپور، مختار.، فرهانی، حجتالله.، آقایی، اصغر.، و بهرامی، علی. ( 1385 ). تأثیر آموزش مهارتهای
 25. زندگی بر کاهش فشار روانی مادران کودکان عقبمانده ذهنی و عاد . ی مجله پژوهش در حیطه
 26. .166-172 :(2) کودکان استثنایی. 6
 27. مهاجری، آتناسادات.، پوراعتماد، حمیدرضا.، شکری، امید.، و خوشابی، کتایون. ( 1392 ). اثربخشی
 28. درمان تعامل والد- کودک بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان دچار درخودماندگی با کنش-
 29. .21-38 :( 1پیاپی 25 ) وری بالا. فصلنامه روانشناسی کاربردی،ب هار، 7
 30. ناصری، حسن. ( 1387 ). مهارتهای زندگ . ی تهران: انتشارات سازمان بهزیستی کشور، معاونت
 31. فرهنگی و پیشگیری.
 32. Bradford, R. (1997). Children, Families and Chronic disease: psychological
 33. models and methods of care. London: Routledge.
 34. ChingShu, B. (2009). Quality of life of family caregivers of children with autism
 35. the mother's perspective. Autism, 13(4): 81- 91.
 36. Dabrowska, A., & Pisula, E. (2010). Parenting stress and coping styles in mothers
 37. and fathers of pre-school children with autism and Down syndrome. Blackwell
 38. Publishing Ltd.1365- 2788.
 39. Gupta, A., & Singhal ,N. (2005). Psychosocial support for families of children
 40. with autism .Asiapacific disability rehabilitation journal, 16 (2): 27- 36.
 41. Janis, E., Gerkensmeyer, C. S., Johnson, C. S., Scott, E. L., Oruche, U. M.,
 42. Lindsey, L. M., Austin, J. K., & Perkins, S. M. (2013). Problem-Solving
 43. Intervention for Caregivers of Children with Mental Health
 44. Problems.Psychiatric Nursing, 27(3):112- 120.
 45. Keen, D., Couzens, D., Muspratt, S., & Rodger, S. (2010). The effects of
 46. apparent-focused intervention for children with a recent diagnosis of autism
 47. spectrum disorder on parenting stress and competence.Research in Autism
 48. spectrum disorders, 4(2), 229- 241.
 49. Kheir, N., Ghoneim, O., Sandridge, A., Al-Ismail, N, Hayder, S., & AlRawi, F.
 50. (2012). Quality of life of Care givers of children with autism in Qatar
 51. .Published on line before print, 6. (3): 293- 298.
 52. Kober, R. (2010). Enhancing the quality of life people with intellectual
 53. disabilities. Social In dictators Research. 41 (8): 35- 39.
 54. McConkeya, R., Truesdale, K. M., Changb, M. Y., Jarrahc, S., & Shukric, R.
 55. (2008). The impact on mothers of bringing up a child with intellectual
 56. disabilities: A cross-cultural study. Behavior Research and Therapy, 9 (21):
 57. - 130.
 58. اعظم احمدی حلمسلوئی، بتول پاشنگ و نرگس سلیمینیا
 59. فصلنامه روان شناسی کاربردی/ سال 7/ شماره( 28 )/ زمستان 1392
 60. Mugno, D. (2007). Impairment of quality of life in parent of children and
 61. adolescents with pervasive developmental disorder .Health and quality of life
 62. out comes (http:// www .hqlo.com).
 63. Osborn, L. A., & Reed, P. (2010). Stress and self-perceived parenting behaviors
 64. of parents of children with autistic spectrum conditions. Research in Autism
 65. Spectrum Disorders, 4(3): 405– 414.
 66. Samadi, S. A., Mc Con key, R., & Kelly, G. (2012). The information and support
 67. needs of Iranian parents of children with autism spectrum disorders. Early
 68. child Development and care, Journal of psychology, 83 (11): 45- 50.
 69. Ware, J. E., & Sherbourne, C. D. (1992). The MOS 36-item short-form health
 70. survey (SF-36). Medical Care, 30 (6), 473- 483.
 71. Elliott, T., Berry, J. W., & Grant, J. S. (2009). Problem-solving training for
 72. family caregivers of women with disabilities: A randomized clinical trial.
 73. Behaviour Research and therapy, 47, 548-558.
 74. ***