ویژگیهای شخصیتی بیماران دچار اختلال وسواس و سایر اختلالهای اضطرابی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف پژوهش تعیین ویژگیهای شخصیت در ابعاد سرشت و منش در بیماران دچار اختلال وسواسی-اجباری در مقایسه با اختلالهای اضطرابی دیگر بود. روش: روش مطالعه مقطعی و جامعه آماری 88 بیمار90 بود. از میان آنها به روش نمونهگیری در دسترس - درمانگاه شهید نادر کاظمی شهر شیراز در سال 9145 بیمار وسواسی - اجباری و 43 بیمار دچار سایر اختلالهای اضطرابی در محدوده سنی 20 تا 50 سالانتخاب شد. ابزار پژوهش، مصاحبه بالینی، پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر، پرزیبک، شوراکیک و ووتزل1994 ) و پرسشنامه اضطراب بک 1988 بود. یافتهها: نتایج نشان داد نمرههای بیماران دچار اختلال )وسواسی- اجباری در بُعدهای نوجویی و خودراهبری به نحو معنیداری کمتر از بیماران دچار سایراختلالهای اضطرابی است. همچنین، تفاوت شدت اضطراب بین دو گروه معنیدار نیست. نتیجهگیری:بهنظر میرسد بیماران دچار اختلال وسواس در استقبال از تجربههای نو و جدید و همچنین در اتکاء بهخود در تصمیمگیری و عمل ضعیفتر از سایر بیماران گروه اختلالهای اضطرابی باشند. از این یافتههامیتوان در برنامهریزی روان درمانی این افراد سود جست. بهنحوی که در کنار روشهای رواندرمانی مورداستفاده برنامههایی نیز برای استقبال از تجربههای جدید و اتکای بهخود در تصمیمگیریهای روزمره برایآنها تدارک دید.

کلیدواژه‌ها


 1. ،(NEO-FFI & NEO PI-R) حقشناس، حسن. ( 1390 ). روانشناسی شخصیت: آزمونهای نئو
 2. اختلالات شخصیت، توصیههای رواندرمانی. انتشارات دانشگاه .(TCI) آزمون سرشت و منش
 3. علوم پزشکی شیراز.
 4. کاویانی، حسین. ( 1388 ). پایایی و روایی مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی: بیماران افسرده و
 5. .379 - 385 :(5) اضطرابی ایرانی، مجله دانشکده پزشکی، دانشکده علوم پزشکی تهران، 67
 6. Alonso, P., Menchon, J.M., & Jimenez, S. (2008). Personality dimensions in
 7. obsessive-compulsive disorder: relation to clinical variables. Psychiatry
 8. Research, 157 (1-3): 159-168.
 9. Andriola, E., Trani, M.D., Grimaldi, A., & Donfrancesco, R. (2011). The
 10. relationship between personality and depression in expectant parents. Hindawi
 11. Publishing Corporation Depression Research and Treatment, 5: 28-35.
 12. Banerjee, P. (2005). Exploring the impact of parental overprotection on adult
 13. social anxiety via perfectionism: A mediation model. A mediation model. Thesis
 14. of master of arts .Miami University.
 15. Bienvenu, J., & Brandes, M. (2005). The interface of personality traits and anxiety
 16. disorders. Primary Psychiatry, 12 (13): 35-39.
 17. Blacker, D. (2005). Psychiatric Rating Scales. In: Sadock, B.J., Sadock, V.A.,
 18. editors, Comprehensive. Textbook of Psychiatry. 8th edition. Philadelphia:
 19. Lippincott Williams & Wilkins, P. 929-954.
 20. Carrera, M., Herran, A., Ramireza, M. L., Ayestaran, A., Sierra-Biddle, D.,
 21. Hoyuela, F., & et al. (2006). Personality traits in early phases of panic disorder:
 22. Implications on the presence of agoraphobia, clinical severity and short-term
 23. outcome. Acta Psychiatrica Scandinavica, 114 (6): 417-425.
 24. Cloninger, C.R., & Svrakic, D.M. (2009). Personality disorders. In: Sadock, B.J.,
 25. Sadock, V.A., editors, Kaplan and Sadock’s Comprehensive. Textbook of
 26. Psychiatry.7th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, ISBNO-
 27. -30128-4, P. 2197-2240.
 28. Cloninger, C.R., Svrakic, D.M., & Przybek, T.R. (1994). The Temperament and
 29. Character Inventory: A Guide to its Development and Use. Original Draft.
 30. Available to PhD students, Institute of Psychiatry, London University 1994-
 31. Cloninger, C.R., Svrakic, D.M., & Przybek, T.R. (2006). Can Personality
 32. assessment predict future depression? A twelve-month follow up of 631
 33. subjects. Journal of Affective Disorders, 92: 35-44.
 34. Ettelt, S., Grabe, H.J., & Ruhrmann, S. (2008). Harm avoidance in subjects with
 35. obsessive-compulsive disorder and their families. Journal of Affective
 36. Disorders, 107 (1-3): 265-269.
 37. Fehm, L., Schneider, G., & Hoyer, J. (2007). Is post-event processing specific for
 38. social anxiety? Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 38
 39. (2): 11-22.
 40. Fullana, M.A., Mataix-Cols, D., Caspi, A., Harrington, H., Grisham, J.R., Moffitt,
 41. T & et al. (2009). Obsessions and compulsions in the community: Prevalence,
 42. interference, help-seeking, developmental stability, and co-occurring
 43. psychiatric conditions. American Journal of Psychiatry, 106: 329-336.
 44. Funder, D.C (2006). Towards a resolution of the personality triad: Persons,
 45. situations and behaviors. Journal of Research in Personality, 40: 21-34.
 46. Gladstone, G., & Parker, G. (2005). Measuring behaviorally inhibited temperament
 47. style: Development and initial validation of new self-report measures.
 48. Psychiatry Research, 135: 132-143.
 49. Hruby, R. (2010). Personality and its importance for treatment in psychiatry.
 50. Activitas Nervosa Superior Redivia, 52: 114-118.
 51. ویژگیهای شخصیتی بیماران دچار اختلال وسواس و..
 52. Jylha, P., & Isometsa, E. (2006). Temperament, character and symptoms of anxiety
 53. and depression in the general population. European Psychiatry, 155: 457-462.
 54. Kashdan, T.B., & Hofmann, S.G. (2008). The high-Novelty- Seeking, impulsive
 55. subtype of generalized social anxiety disorder. Depression and Anxiety, 25:
 56. -541.
 57. Kim, J., Kang, J.I., & Kim, C.H. (2009). Temperament and character in subjects
 58. with obsessive-compulsive disorder. Comprehensive Psychiatry, 50 (6): 567-
 59. Kristensen, A. S., Mortenson, E. L., & Mors, O. (2009). The association between
 60. bodily anxiety symptom dimensions and the scales of the Revised NEO
 61. Personality Inventory and the Temperament and Character Inventory.
 62. Comprehensive Psychiatry, 50: 38-47.
 63. Lochner, C., Hemmings, S., Seedat, S., Kinnear, C., Schoeman, R., Annerbrink, &
 64. et al. (2007). Genetics and personality traits in patients with social anxiety
 65. disorder: A case-control study in South Africa. Eur Neuropsychopharmacol, 17
 66. (5): 321-327.
 67. Lu, X., Chen, Z., Cue, X., Uji, M., Miyazaki, W., Oda, M., Nagata, t., Kitamura,
 68. T., & Katohe, T. (2012). Effects of temperament and character profiles on state
 69. and trait depression and anxiety: A prospective study of a Japanese youth
 70. population. Hindawi Publishing Corporation Depression Research and
 71. Treatment, 8 page.
 72. Marchesi, C., Panfilis, C., Cantoni, A., Giannelli, M.R., & Maggin, C. (2008).
 73. Eeffect of pharmacology treatment on temperament and character in panic
 74. disorder. Psychiatry Research, 15 (2): 147-155.
 75. Marteindottir, I. Svensson, A., Svedberg, M., Anderberg, U.M., & Knorring, L.
 76. (2007). The role of life events in social phobia. Nordic Journal of Psychiatry
 77. (3): 29-35.
 78. Mortberg, E., Bejerot, S., & Aberg, W.A. (2007). Temperament and Character
 79. dimensions in patients with social phobia: Patterns of change following
 80. treatments? Psychiatry Reseach, 52 (1): 81-90.
 81. Nicolini, H., Arnold, D., Nestadt, G., Lanzargorta, N., & Kennedy, J. L. (2009).
 82. Overview of genetics and Obsessive-Compulsive disorder. Psychiatry
 83. Research, 170: 7-14.
 84. Pallanti, S. (2007). Social anxiety disorder and temperament: excitatory and
 85. inhibitory mechanisms on primary motor cortex in patients and healthy controls.
 86. European Psychiatry, 22 (1): 284-291.
 87. Savoia, M. G., Neto, T.P.B., Vianna, A. M., & Bernik, M. (2010). Evalution of
 88. personality triats in social phobia patients. Rev PsiqClin, 37: 9-57.
 89. Verweij, J. H., Zietsch, B. P., Medland, S. E., Gordon, S. D., Benyamin, B., Nyholt,
 90. D. R., & McEvoy, B. D., Sullivan, P.E., Heath, A. C., Madden, A. F., Henders,
 91. A. K., Montgomery, G. W., Martin, N. G., & Wray, N. R. (2010). A genomewide
 92. association study of Cloninger’s temperment scale: Implications for the
 93. evolutionary genetics of personality. Biological Psychology, 85: 306-317.
 94. ویژگیهای شخصیتی بیماران دچار اختلال وسواس و..
 95. Wachleski, G. A., Salum, C., & Blaya, E. Kipper, L., Paludo, A., Salgado, A. P.,
 96. & Manfro, G. G. (2008). Harm avoidance and self-directedness as essential
 97. features of panic disorder patients. Comprehensive Psychiatry, 49, 476–481.