اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت دانشآموزان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت دانشآموزاندختر متوسطه بود. روش: روش پژوهش شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون و گروه گواه، و90 به تعداد 1250 - جامعه آماری کلیه دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر رامسر در سال تحصیلی 91نفر بود، که از میان آنها با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای 60 نفر از 3 دبیرستان انتخاب شد. ابزارپژوهش پرسشنامه راهبردهای فراشناخت شراو و دنیسون 1994 و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس1990 بود. راهبردهای فراشناختی در 5 جلسه هر 2 هفته یک جلسه بهمدت 100 دقیقه در گروهآزمایش آموزش داده شد. یافتهها: نتایج نشان داد آموزش راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفتگروه آزمایش تاثیر مثبت داشته و آن را افزایش داده است. به عبارت دیگر پس از آموزش راهبردهایفراشناختی بین نمره انگیزه پیشرفت آزمودنیها در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معنادار دیده شد.نتیجهگیری: با توجه به این که انگیزه پیشرفت یکی از مهمترین عوامل پیشرفت تحصیلی است. لذا با درنظرگرفتن متغیرهای گوناکون وابسته به انگیزه پیشرفت، آموزش راهبردهای فراشناخت را میتوان روشمؤثری برای ارتقاء انگیزه پیشرفت دانشآموزان در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. چالمه، رضا.، و لطیفیان، مرتضی. ( 1391 ). ویژگیهای محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت
 3. تحصیلی: بررسی نقش واسطهای باورهای انگیزشی در دانشآموزان. فصلنامه روانشناسی
 4. .43 - 58 :( 3 پیاپی 23 ) کاربردی، پاییز، 6
 5. ربانیباوجدان، مژگان.، ربانیباوجدان، مرجان.، نیکآذین، امیر.، کاویانی، ناهید.، و خضریمقدم، انوشیروان.
 6. ). رابطه باورهای خودکارآمدی و فراشناخت با راهبردهای مقابله در مردان سوء مصرفکنندة )
 7. .85 - 102 :( 3 پیاپی 23 ) مواد. فصلنامه روانشناسی کاربردی. پاییز، 6
 8. رئیسی، زهره. ( 1380 ). روانشناسی تربیتی، اصفهان: انتشارات مان . ی
 9. سالاریفر، محمدحسین. ( 1375 ). بررسی نقش اجزاء دانش فراشناختی در حل مسأله و پیشرفت
 10. تحصیل . ی پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 11. دانشگاه تهران.
 12. سیف، علیاکبر. ( 1384 ). روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش)، تهران: انتشارات
 13. آگاه.
 14. عطارخامنه، فاطمه. ( 1388 ). تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه فراشناخت بر انگیزش و
 15. پیشرفت تحصیلی دانشآموزان. پژوهشنامه مطالعات روانشناسی تربیت . ی بهار و تابستان،
 16. .57 - 74 :( 1و 2 )9
 17. فردی یزدی، ناصر. ( 1384 ). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) بر
 18. پیشرفت تحصیلی، پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 19. دانشگاه علامه طباطبایی.
 20. کارشکی، حسین. ( 1381 )، تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب دانشآموزان. مجله
 21. .63 - 81 :(1) روانشناسی. بهار، 6
 22. کدیور، پروین. ( 1386 ). روانشناسی تربیتی، تهران: انتشارات سمت.
 23. محمدامینی، زرار. ( 1386 ). بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی
 24. .144 - 155 :(19) دانشآموزان پسر شهرستان اشنویه. فصلنامه نوآوریهای آموزشی، بهار، 6
 25. Ausubel, D. P. (2013). A Cognitive structure theory of school learning. In Siegel,
 26. S. (Ed.), Instruction: Some Contemporary viewpoints. Scranton.
 27. Baker, L. (2007). Children effective use of standard of evaluating their
 28. comprehension. Journal of Educational Psychology. 13 (1): 559–563
 29. Bloom, B. S. (2006). Learning for mastery. Evaluation Comment, 1 (2).Los
 30. Angeles: university of California, Center for the Study of Evaluation.
 31. Brown, A. L. (2005). Meta Cognition development reading. In, R. J., Spiro, B. C.,
 32. Bruce., G. W. F., & Brewer (Eds). Theoretical issues in reading
 33. comprehension. Hillsdale, N. J. : Erlbaum .
 34. Cross, D. R., & Paris, S. G. (2010). Developmental and instructional analyses of
 35. children’s meta cognition and reading comprehention. Journal of Educational
 36. Research. 18(3): 232-242.
 37. Cubukcu, F. (2009). Metacognition in the classroom. Procardia Social and
 38. Behavioral Sciences, 1 (1): 559–563.
 39. Dembo, M. H. (2005). Applying educational psychology (5th ed ). New york:
 40. Longman.
 41. Dweck, C. (2005). The role of exceptions and attribution in the alleviation of the
 42. learned helplessness. journal of personality and Social psychology.12(4):
 43. -133.
 44. Flavell, J. H. (2009). " Metacognitive Aspects of problem Solving ", In I. B.
 45. Reznick (Ed.), the Nature of Intelligence, Hillsdale, N. J. : Erlbaum.
 46. flavell, J. H. (2008). Cognitive development. Englewood Cliffs, N. J. Prentice–
 47. Hall.
 48. McClelland, D. C., & Atkinson, J. W. (2008), "the projective Expression of
 49. Needs: Pt. the Effect of Different Intensities on the Hunger Drive on thematic
 50. Apper ception", Journal of Experimental Psychology, 11(38): 465-466.
 51. Mc Clelland .D. C., Atkinson, J. W., Clark, R. A., & Lowell, E. L. (2007). The
 52. achievement motive. New York: Appleton–Century Crofts.
 53. Pariss, S. G. & Jacobs, J. E. (2006). The benefits of informed instruction for
 54. Childrens reading awareness and comprehention Skills. Child development.
 55. (3): 32-45.
 56. Pariss, S. G., Cross, D. R., & Lipson, M. Y. (2011). Informed Strategies for
 57. learning: A Program to improve children reading awareness and
 58. Comprehention. Journal of Educational Psychology. 32, 321-333.
 59. Schraw, T. G., & Dennison, R. S. (2007). Assessing metacognitive awareness.
 60. Contemporary Educational Psychology, 19, 84-101.
 61. Swanson, H. L. (2007). Influence of metacognitive knowledge and attitude on
 62. problem Solving. Journal of Educational Psychology. 5(4): 178-194.
 63. Thomas, G. P. (2003). Conceptualization, development and validation of an
 64. instrument for investigating the metacognitive orientation of science
 65. classroom learning environments. Learning Environments Research, 6(2):
 66. –197.
 67. Wells, A. (2009). Met cognitive therapy for anxiety and depression. New York:
 68. The Guilford Press.
 69. Weiner, B. (2010). An attributional theory of Motivation and Emotion
 70. Psychological Review, 92 (4): 244-256.
 71. Woolfolk, A. E. (2010). Educational Psychology 5th. (ed.) Boston: Allyn and
 72. Bacon.