اثربخشی آموزش مهارتهای دهگانه زندگی بر خودکارآمدی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین تأثیر آموزش مهارتهای دهگانه زندگی بر خودکارآمدی دانشجویان بود.روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه و جامعه آماری کلیه91 به - دانشجویان آموزشکدههای فنی و حرفهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج سال تحصیلی 92تعداد 4000 نفر بود. از میان آنها تعداد 70 دانشجو به شیوه تصادفی ساده انتخاب و بهطور تصادفی دردو گروه آزمایش و گواه در هر گروه 35 نفر جایگزین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی عمومیشرر ( 1982 ) که در مرحله پیشآزمون، پسآزمون و بعد از دو ماه در مرحله پیگیری اجرا شد. برنامهآموزشی مهارتهای دهگانه زندگی سازمان بهداشت جهانی ( 1998 ) در 10 جلسه 90 دقیقهای هفتهای 1بار در گروه آزمایش اجرا گردید. یافتهها: نتایج نشان داد آموزش مهارتهای زندگی ازجمله خودآگاهی،همدلی، برقراری ارتباط مؤثر، مدیریت خشم، روابط بینفردی مؤثر، رفتار جرأتمندانه، حل مسئله، مقابلهبا استرس، تصمیمگیری و تفکر خلاق میزان بهصورت معناداری خودکارآمدی دانشجویان را افزایش داده واین تأثیر در مرحله پیگیری پایدار مانده است. نتیجهگیری: آموزش مهارتهای زندگی را بهعنوان روشیمؤثر برای تقویت و افزایش خودکارآمدی دانشجویان میتوان در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


 1. آقاجانی، مریم. ( 1388 ). تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان نوجوانا . ن نشر جهاد
 2. دانشگاهی. تهران.
 3. آقازاده، محرم. ( 1386 ). راهنمای آموزش مهارتهای زندگی برای زنان.ن شر نهضت سوادآموزی.
 4. تهران .
 5. بختیاری براتی، سیامک. ( 1376 ). بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای خود اثر بخش، عزت
 6. نفس و خودیابی با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان سال سوم نظام جدید شهر اهوا . ز پایان-
 7. نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
 8. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 9. بلالی، رقیه.، و آقایوسفی، علیرضا. ( 1390 ). اثربخشی برنامه آموزش والدین بر کاهش مشکلات
 10. .59 - 73 :( 4 پیاپی 20 ) رفتاری کودکان، فصلنامه روانشناسی کاربردی، 5
 11. جهانی ملکی، سیفالله. ( 1388 ). رابطه بین سطح آگاهی از مهارتهای زندگی با باورهای
 12. خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشت . ی پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روان-
 13. شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
 14. خوشکنش، ابوالقاسم.، پورابراهیم، تقی.، و پاشایی، زهره. ( 1388 ). تأثیر آموزش مهارتهای
 15. مقابله با هیجانها در اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دختران دبیرستانی، فصلنامه
 16. .7 - 20 :( 4 پیاپی 12 ) روانشناسی کاربردی، 3
 17. اثربخشی آموزش مهارتهای دهگانه زندگی بر خودکارآمدی دانشجویان
 18. زهراکار، کیانوش.، رضازاده، آزاده.، و احقر، قدسی. ( 1389 ). بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل
 19. مسأله بر خودکارآمدی دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهرستان تهران. فصلنامه اندیشه-
 20. .133 - 150 :(3) های تازه در علوم تربیت . ی 5
 21. سازمان بهداشت جهانی. ( 1379 ) . برنامه آموزش مهارتهای زندگ . ی ترجمه ربابه نوری قاسم-
 22. آبادی و پروانه محمد خانی. سازمان بهزیستی کشور.
 23. صادقی، فریبا.، نریمانی، محمد.، و رجبی، سوران. ( 1387 ). بررسی تأثیر آموزش مهارتهای
 24. مقابلهای بر وضعیت سلامت روانی دانشجویان . مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
 25. .261 - 269 ، اردبی . ل 3
 26. طارمیان، فرهاد.، و ماهجویی، ماهیار. ( 1387 ). مهارتهای زندگ . ی نشر تربی . ت تهران.
 27. عبدینیا، محمود. ( 1377 ). بررسی روابط خودکارآمدی، جهتگیری هدفی، یادگیری خودگردان،
 28. پیشرفت تحصیلی. پایاننامه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی
 29. و روانشناسی، دانشگاه تهران.
 30. فشارکی، محمد.، اسلامی، محمد.، مقیمیان، مریم.، و آذربرزین، مهرداد. ( 1389 ). تاثیر تدریس
 31. بهروش سخنرانی و سخنرانی همراه با یادگیری مبتنی بر مساله بر خودکارآمدی دانشجویان
 32. :(3) 87 . مجله ایرانی آموزش در علوم پزشک . ی 10 - پرستاری دانشگاه آزاد نجفآباد سال 88
 33. .262 - 268
 34. قلیزاده، رقیه.، و احقر، قدسی. ( 1391 ). بررسی نقش سبکهای یادگیری در تبیین
 35. .67-84 :(3) خودکارآمدی دانشآموزان دوره متوسطه. فصلنامه اندیشههای نوین تربیت . ی 8
 36. . کلینکه، ال. کریس ( 1384 ). مهارتهای زندگ . ی ترجمه شهرام محمدخانی. چاپ ششم، جلد 1
 37. .( تهران. انتشارات سپند هنر. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2002
 38. محسنی، عادل. ( 1387 ). بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی برنگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی
 39. 386 پایاننامه کارشناسی - عمومی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی درسال تحصیلی 87
 40. ارشد رشته آموزش بزرگسالان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
 41. محمدخانی، شهرام. و نوری، ربابه. ( 1383 ). مهارتهای زندگی، ویژهی دانشآموزا . ن معاونت
 42. نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش: طلوع دانش. تهران.
 43. مهدویحاجی، طاهره. ( 1389 ). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر شادکامی، کیفیت
 44. زندگی و تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه تربیت معل . م پایاننامهی کارشناسی ارشد،رشته
 45. روانشناسی بالینی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 46. هوایی، علیرضا. ( 1388 ). بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و
 47. رمضان جهانیان
 48. )/ پاییز 1392 ) 82 فصلنامه روانشناسی کاربردی/ سال 7/ شماره 3
 49. .) پایان - استرس تحصیلی دانشآموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نیشابور ( 87
 50. نامهی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه تربیت معلم.
 51. یارمحمدی و اصل، مسیب.، نارنجیها، هومان.، و رفیعی، حسن. ( 1390 ). ساخت و اعتباریابی
 52. آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد . فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی،
 53. .151 - 176 :(39) 10
 54. Botvin, G. J., & Kantoor, W. (2007). Preventing alcohol and tobacco
 55. use through life skills training. Journal of Alcohol Research &
 56. Health, 24 (4), 8-25.
 57. Freidan, J. (2005). Game: A clinical intervention to reduce adolescent
 58. violence in schools. Retrieved 12 Feb 2010, from http:// www. Lib.
 59. Umi. Com/dissertations full it, 123199466.
 60. Lou, Ch. H., Wang, X. J., Tu. X. & Gao, E (2008). Impact of Life
 61. Skills Training to Improve Cognition on Risk of Sexual Behavior
 62. and Contraceptive Use among Vocational School Student in
 63. Shanghai, China. Journal of Reproduction & Contraception, 35,
 64. -251.
 65. Mehpare, S., & Hikmat, S. (2010). Examination of relationship
 66. between persevice science teachers' sense of efficacy and
 67. communication skills. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2,
 68. -4727.
 69. Nwogu, S. (2007). Language barrier to education. Journal of
 70. Teaching, 12 (1): 62-71.
 71. Paulson, A M., (2005) Basic Confidence Predictions of Gareer
 72. Decision- Making Self- Efficacy; Career. Development Quarterly;
 73. UNICEF: June . Life skills. www. Unisef. Org
 74. Wellford, J. (2005). Life skills training. Journal of International
 75. Relations, 19, 687-411.
 76. Wenzel, V., Weichold, K. & Silbereisen, R. K. (2009). The life skills
 77. Program IPSY: positive influences on school bonding and
 78. prevention of substance misuse. Journal of Adolescence, 1, 1-11.
 79. Yankey, T., & NzndaBiwas, U. (2012). Life skills training as an
 80. effective intervention strategy to reduce stress among Tibetan
 81. refugee adolescents. Journal of Refugee Studies, 25 (4): 514-536.