اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی برکیفیت زندگی و خودکارآمدی جنسی معتادان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه الزهرا

3 دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش تعیین تأثیر آموزش گروهی خودکارآمدی بر افزایش کیفیت زندگی و خودکارآمدیجنسی مردان معتاد در حال ترک بود. روش: روش مطالعه نیمه تجربی و جامعه آماری کلیه معتادان مردمرکز ترک اعتیاد پرواز شهر قزوین به تعداد 150 نفر بود که از میان آنها بهروش نمونهگیری در دسترس30 نفر انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهشمقیاس کوتاه کیفیت زندگی 26 سؤالی سازمان بهداشت جهانی 1998 و خودکارآمدی جنسی رینولدز1978 ) بود که در مرحله پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری در هر دو گروه اجرا شد. آموزش گروهی )خودکارآمدی در 7 جلسه 90 دقیقهای و هفتهای 1 جلسه در گروه آزمایش انجام و دادههای با آزمونتحلیل کواریانس و اندازهگیریهای مکرر تحلیل شد. یافتهها: نتایج نشان داد آموزش خودکارآمدی بهجزدر مؤلفه سلامت محیطی، موجب بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی و خودکارآمدی جنسی معتادان شده واین تأثیر 2 ماه بعد در مرحله پیگیری نیز پایدار مانده است. نتیجهگیری: آموزش گروهی خودکارآمدیرا میتوان روش مؤثری برای ارتقاء کیفیت زندگی و عملکرد جنسی معتادان تلقی کرد، که آنها را توان-مند میسازد تا دانش، نگرش و ارزشهایشان را به فعلیت برسانند و انگیزه و رفتار سالم داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. سبحانیفرد، طاهره. ( 1382 ). بررسی اثر رواندرمانی حمایتی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران اچ آی
 2. پایاننامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره و راهنمایی، دانشگاه الزهراء(س). ،« وی مثبت
 3. شولتس، دوان.، و سیدنی الن شولتز. ( 1381 ). نظریههای شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی.
 4. ( تهران : موسسه نشر ویرای . ش (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2002
 5. رجبی، غلامرضا.، داستان، نصیر.، و شهبازی، مسعود. ( 1391 ). پایایی و روایی مقیاس خودکارآمدی
 6. .74-82 :(1) جنسی کنشوری نعوظی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 18
 7. فخری، زهرا.، رضایی، عاطفه.، پاکدامن، شهلا.، و ابراهیمی سارا. ( 1392 ). نقش واسطهای باورهای
 8. خودکارآمدی تحصیلی در پیشبینی اهداف پیشرفت بر اساس عاطفه مثبت و منفی در نوجوانان.
 9. .55- 68 :( 1 پیاپی 25 ) فصلنامه روانشناسی کاربردی،ب هار. 7
 10. نصیری، حبیبالله. ( 1385 ). بررسی روایی و پایایی مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت
 11. و تهیة نسخة ایرانیان .مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری (WHOQOL-BREF) جهانی
 12. - بهداشت روانی دانشجویان، خرداد. 106
 13. اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر کیفیت زندگی و ...
 14. Ball, J., Tannenbaum L., Armistead. L., & Maquens, S. (2002). "Coping and HIV
 15. infection in African American women" Women Health, 35 (1): 17-36.
 16. Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliff, NJ, USA:
 17. Prentice-Hall.
 18. Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York, NY,
 19. USA:Freeman.
 20. Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy.
 21. Journal of Psychological Science, 9, 75-78.
 22. Bandura, A. (2006). Toward a Psychology of human agency. Journal of
 23. Psychological Science, 1(2): 1-17.
 24. Beasliy, K. B., De Young, L. X., & Brock, G. B. (2000). Current status of
 25. standardized questionnaires in the measurement of erectile dysfunction.
 26. Current Urology Reports, 1, 285-290.
 27. Bolton. (2004). Group Therapy can help treat depression among HIV/AIDS
 28. Patients. www.theBody.com.
 29. Borgoyne, R., & Renwick R. (2004). “Social support and Qol over time among
 30. adults living with HIV in HAART era" Society Science Medical Journal,
 31. (7): 1353-60.
 32. Brien, C.P.O., & McLellan, A.T. (2006) Myths about the treatment of addiction.
 33. Lancet, 347, 237-240.
 34. Dane B. (2000). "Mediation as a way to cope with AIDS". Journal of religion and
 35. Health, Vo 139(1):76-89.
 36. Feldman, H. A., Goldstein, I., & Hatzichristou, D.G. (1994). Impotence and its
 37. medical and psychosocial correlates: Results of the massachusetts male aging
 38. study. Journal of Urology, 151, 54-61.
 39. Fitz Patrick, A, Standish L, Brom B, Sanders F, Berger J, Calares C. (2006).
 40. "Association of mind-body intervention with Qol in HIV positive individuals"
 41. Bastyr university: June 10, 34-48.
 42. Frank, J. D., & Frank, J. B. (1993). Persuasion and Healing: A Comparative
 43. Study of Psychotherapy. 3rd edition. Baltimore, MD, USA: The Johns
 44. Hopkins University.
 45. Frisch, M. B. (1992). “Use of the Quality of Life Inventory in Problem Assessment
 46. and Treatment Planning for Cognitive Therapy of Depression.” Pp. 27–52 in
 47. Comprehensive Casebook of Cognitive Therapy, edited by Arthur Freeman
 48. and Frank M. Dattilio. New York, NY, USA: Plenum Press.
 49. Frisch, M. B. (2006). Quality of Life of Therapy: Applying Life Satisfaction
 50. Approach to Positive Psychology and Cognitive Therapy. New York, NY,
 51. USA: John Wiley and Sons Press.
 52. Hong, Y., & Lix, T. (2009). HIV/AIDS behavioral interventions China. AIDS
 53. Behavior, 13 (3): 603-613.
 54. Jia, H., Uphold, C.R., Wus, R. K., Findley, K., & Duncan, P.W. (2004). "Health
 55. quality of life among men with HIV infection: effects of social support,
 56. coping and depression"; Aids patrentcare STDS, 18 (10): 594-603.
 57. رقیه نوریپورلیاولی، رویا رسولی، تقی پور ابراهیم و علیرضا سلیمینیا
 58. )/ پاییز 1392 ) 22 فصلنامه روانشناسی کاربردی/ سال 7/ شماره 3
 59. Keller, R.H., Dickerson, J., & Luckett J. (2004). "The importance of nutritional
 60. supplementation in patients infected with HIV/AIDS" VITIMMUNE.
 61. Knowlton, A. (2004). Social support among HIV positive injection drug user.
 62. AIDS and Behavior, 8(4): 357–363.
 63. Liu, L. (2006). Quality of life as a social representation in China: a qualitative
 64. study, Social Indicators Research, 75, 217-240.
 65. Lobitz, W. C., & Baker, E. C. (1979). Group treatment of single males with
 66. erectile dysfunction. Archives of Sexual Behavior, 8, 127-138.
 67. Libman, E., Rothenberg, I., Fichten, C. S., & Amsel, R. (1985). The SSES-E: A
 68. measure of sexual self-efficacy in erectile functioning. Journal of Sex and
 69. Marital Therapy, 11, 233-244.
 70. Mahanta, J., & Medhi, G. k. (2008). Injecting and sexual risk behaviors, sexually
 71. transmitted infections and HIV prevalence in injecting drug users in India.
 72. Aids. Dec 22, 15: 859-868.
 73. McCormick, D.P., Holder, B., Wetsel, M. A., & Cowthon, T. W. (2001).
 74. Spirituality and HIV disease, an integrated perspective J Assoc Nurses AIDS
 75. care. May – June 12 (3): 58-65.
 76. National Institute of Health. (1993). Development panel on impotence. Journal of
 77. American Medical Association, 270, 83-90.
 78. Phillips, D. (2006). Quality of Life: Concept, Policy, and Practice. London, UK:
 79. Rutledge.
 80. Reynolds, B. S. (1978). Erectile Difficulty Questionnaire. Unpublished
 81. manuscript. Los Angeles: UCLA Human Sexuality Program.
 82. Rhodes, T., & Treloar, C. (2008). The social production of hepatitis C risk among
 83. injecting drug users. Addiction. Oct, 103 (10), 1593-1603.
 84. Skivengton, S. M., Lotfy, M., & O’connel K. A. (2004). The world health
 85. organizations WHO QOL_BREF quality of life assessment. Quality of life
 86. research 13: 299-310.
 87. Stringer, P. (2006). "Exercise Enhances life of HIV-positive patients"; Web MED
 88. feature, Nov 5.43-56.
 89. VanEmphelen, P., & Kok, G. (2003). Effective methods two change sex-risk
 90. among drug users: A Review of Psychosocial interventions. Soc Science
 91. Medical, 57 (9): 50-67.
 92. Vickerman, P. (2002). The Impact of HIV Preventive Intervention for Injection
 93. Drug Users in Belarus. International Journal of Drug Policy, 13(3): 149-164.
 94. Wig, N., Lekshmi, R., Pal, H., Ahvja, V., Mittal, C. M, & Aqurwal, S.K. (2006).
 95. The impact of HIV/AIDS on the Qol: A cross sectional study in North India.
 96. Original Contributions, 60(1): 3-12.
 97. Worley, S., & Didiza, Z. (2009). Wellness programs for persons living with
 98. HIV/AIDS. Glob public Health. 4 (4): 367-385.
 99. Wu, D.Y., Munoz, M., Espiritu, B., Zelandita, J., Sanchez, E., Callacna, M.,
 100. Rojas, C., Arevalo, J., Caldas, A., & Shin, S. (2008). "Burden of depression
 101. اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر کیفیت زندگی و ...
 102. among impoverished HIV-positive Women in peru"; J Acquir Immune Defic
 103. syndr. Avg 1, 48(4): 500-4.
 104. Yao, Y., Wang, N., & Chu, J. (2009). Sexual behavior and risks for HIV infection
 105. and transmission among male injection drug users in Yunnan. International
 106. Journal of Infectious Diseases. March 13 (2): 154–161
 107. Young, F. (2005). Needs for service reported by adults with severe mental illness
 108. and HIV. Psychiatry service, 99 -110. www.google.com.